Logo graficzne - powrót do strony głównej

Projekt

Projekt realizowany na zlecenie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, finansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej.

nfosigw

Wykonawcy projektu:

w latach 2015-2018

 • KRAMEKO Sp. z o.o. (gatunki roślin)
 • Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk (gatunki zwierząt).
 • Konsorcjum (siedliska przyrodnicze):
  • Instytut Badawczy Leśnictwa -€ lider,
  • Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej,
  • Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk,
  • Instytut Ochrony Środowiska Państwowy Instytut Badawczy,
  • TAXUS IT Sp. z. o. o.

w latach 2006-2014

 • Instytut Ochrony Przyrody Polska Akademia Nauk (całość).

Opracowanie tekstów 2009-2011

Opracowanie tekstów i wydanie przewodników metodycznych dla gatunków i siedlisk przyrodniczych

Przewodniki monitoringu zostały opracowane w latach 2011 i 2012 w oparciu o doświadczenia zdobyte w trakcie badań prowadzonych w ramach projektu w latach 2009-2011. Opracowano przewodniki metodyczne dla 40 typów siedlisk przyrodniczych, 41 gatunków roślin i 61 gatunków zwierząt.

W trakcie prac nad opracowaniem tomu drugiego i trzeciego przewodników monitoringowych wykorzystano doświadczenia uzyskane przy opracowywaniu pierwszych tomów przewodników metodycznych dla siedlisk przyrodniczych, gatunków roślin i zwierząt. Analogicznie jak w tomach pierwszych, opracowane aktualnie tomy drugi i trzeci przewodników obejmują m.in. krótką informację o ich biologii i ekologii, opis wybranych do badań monitoringowych wskaźników stanu zachowania, opis sposobu, terminu i częstotliwości badań, opis sprzętu niezbędnego do wykonywania badań, zasady wyboru i sugerowanych wielkości powierzchni próbnych, wzory formularzy do zapisu informacji z badań terenowych, opis sposobu oceny stanu zachowania badanych parametrów (populacji, siedliska gatunku, struktury i funkcji siedliska przyrodniczego), w tym określenie wzorcowych wartości badanych wskaźników, odpowiadających określonym ocenom stanu zachowania. Przewodniki zostały opracowane przede wszystkim przez koordynatorów krajowych badań poszczególnych gatunków i typów siedlisk, badanych w tym projekcie. Przewodniki są adresowane do wykonawców monitoringu, w tym do przyszłych zarządzających obszarami Natura 2000, służb ochrony przyrody, pracowników lasów państwowych, przyrodników specjalistów i amatorów.