Logo graficzne - powrót do strony głównej

Zakres monitoringu w latach 2020-2021

Badania monitoringowe realizowane w latach 2020-2021 są kontynuacją prac wykonanych w latach 2006-2018.

Podobnie jak w latach poprzednich, badania monitoringowe będą prowadzone na stanowiskach monitoringowych wybranych typów siedlisk przyrodniczych oraz gatunków zwierząt i roślin. Na stanowiskach będą badane wskaźniki specyficzne dla poszczególnych siedlisk i gatunków, zgodnie z metodykami monitoringu, z uwzględnieniem errat i modyfikacji. Na stanowiskach będą również określane oddziaływania i zagrożenia dla badanych typów siedlisk i gatunków.

Siedliska przyrodnicze oraz gatunki objęte monitoringiem w latach 2020-2021

Gatunki zwierząt

BEZKRĘGOWCE

 • Barczatka kataks Eriogaster catax

 • Czerwończyk fioletek Lycaena helle

 • Czerwończyk nieparek Lycaena dispar

 • Jelonek rogacz Lucanus cervus

 • Kozioróg dębosz Cerambyx cerdo

 • Krasopani hera Euplagia quadripunctaria

 • Łątka ozdobna Coenagrion ornatum

 • Modraszek arion Maculinea arion

 • Modraszek nausitous Maculinea nausithous

 • Modraszek telejus Maculinea teleius

 • Nadobnica alpejska Rosalia alpina

 • Niepylak mnemozyna Parnassius mnemosyne 

 • Osadnik wielkooki Lopinga achine

 • Pachnica dębowa Osmoderma eremita Complex

 • Pijawka lekarska Hirudo medicinalis

 • Poczwarówka Geyera Vertigo geyeri 

 • Poczwarówka jajowata Vertigo moulinsiana

 • Poczwarówka zwężona Vertigo angustior

 • Pogrzybnica Oxyporus mannerheimii

 • Przeplatka aurinia Euphydryas aurinia

 • Przeplatka maturna Euphydryas maturna

 • Rak szlachetny Astacus astacus

 • Skójka gruboskorupowa Unio crassus

 • Sówka puszczykówka Xylomoia strix

 • Strzępotek edypus Coenonympha oedippus 

 • Strzępotek hero Coenonympha hero

 • Szlaczkoń szafraniec Colias myrmidone

 • Zatoczek łamliwy Anisus vorticulus 

KRĘGOWCE

 • Bóbr europejski Castor fiber

 • Chomik europejski Cricetus cricetus

 • Darniówka tatrzańska Microtus tatricus

 • Gniewosz plamisty Coronella austriaca

 • Kozica tatrzańska Rupicapra rupicapra tatrica

 • Kumak górski Bombina variegata

 • Mopek Barbastella barbastellus

 • Nocek Bechsteina Myotis bechsteinii

 • Nocek duży Myotis myotis

 • Nocek łydkowłosy Myotis dasycneme

 • Nocek orzęsiony Myotis emarginatus

 • Podkowiec mały Rhinolophus hipposideros

 • Smużka stepowa Sicista subtilis

 • Strzebla błotna Rhynchocypris percnurus

 • Suseł moręgowany Spermophilus citellus

 • Suseł perełkowany Spermophilus suslicus

 • Świstak tatrzański Marmota marmota latirostris

 • Traszka karpacka Triturus montandoni

 • Wąż Eskulapa Zamenis longissimus

 • Wydra Lutra lutra

 • Żółw błotny Emys orbicularis

 • Żubr Bison bonasus

Zakres monitoringu na lata 2020-2021 - gatunki zwierząt