Logo graficzne - powrót do strony głównej

Projekt

Projekt realizowany na zlecenie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, finansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

nfosigw

Wykonawcy projektu:

w latach 2015-2018

 • KRAMEKO Sp. z o.o. (gatunki roślin)
 • Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk (gatunki zwierząt).
 • Konsorcjum (siedliska przyrodnicze):
  • Instytut Badawczy Leśnictwa -€“ lider,
  • Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej,
  • Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk,
  • Instytut Ochrony Środowiska Państwowy Instytut Badawczy,
  • TAXUS IT Sp. z. o. o.

w latach 2006-2014

 • Instytut Ochrony Przyrody Polska Akademia Nauk (całość).

Szczegółowe wyniki monitoringu dla siedlisk przyrodniczych

W ramach monitoringu siedlisk przyrodniczych w latach 2006-2008 przeprowadzono obserwacje terenowe na 1672 stanowiskach, z których część została zlokalizowana w 49 obszarach Natura 2000. Na 280 stanowiskach badania przeprowadzono dwukrotnie, w ramach monitoringu ogólnego i szczegółowego. Monitoringiem objęto 20 typów siedlisk przyrodniczych, w tym 17 priorytetowych.

SIEDLISKA MORSKIE I NADMORSKIE

 1150  Zalewy i jeziora przymorskie (laguny) pdf 848kB
 1340  Śródlądowe halofilne łąki pdf 1,25MB
 2130  Nadmorskie wydmy szare pdf 1,19MB
 2140  Nadmorskie wrzosowiska bażynowe pdf 1,04MB

SIEDLISKA ZAROŚLOWE

 4070  Zarośla kosodrzewiny (Pinetum mugo) pdf 1,05MB

SIEDLISKA ŁĄKOWE I MURAWOWE

 6110  Skały wapiene i neutrofilne z roślinnością pionierską (Alysso-Sedion) pdf 1,01MB
 6120  Ciepłolubne, śródlądowe murawy napiaskowe (Koelerion glaucae) pdf 1,38MB
 6210  Murawy kserotermiczne (Festuco-Brometea i ciepłolubne murawy z Asplenion septentrionalis-Festucion pallescentis) pdf 1,33MB
 6230  Bogate florystycznie górskie i niżowe murawy bliźniczkowe (Nardetalia – płaty bogate florystycznie) pdf 1,19MB
 7110  Torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe) pdf 1,11MB

SIEDLISKA TORFOWISKOWE I ŹRÓDLISKOWE

 7210  Torfowiska nakredowe (Cladietum marisci, Caricetum buxbaumi, Schoenetum nigricantis) pdf 1,24MB
 7220  Źródliska wapienne ze zbiorowiskami Cratoneurion commutati pdf 1,19MB

SIEDLISKA NASKALNE

 8160  Podgórskie i wyżynne rumowiska wapienne ze zbiorowiskami ze Stipion calamagrostis pdf 1,17MB

SIEDLISKA LEŚNE

 9180  Jaworzyny lasy klonowo-lipowe na stromych stokach i zboczach (Tilio platyphyllis-Acerion pseudoplatani) pdf 1,25MB
 91D0  Bory i lasy bagienne pdf 1,13MB
 91E0  Łęgi wierzbowe, topolowe olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy źródliskowe) pdf 1,15MB
 91I0  Ciepłolubne dąbrowy pdf 1,3MB
 91P0  Jodłowy bór świętokrzyski (Abietetum polonicum) pdf 1,5MB
 91Q0  Górskie reliktowe laski sosnowe (Erico-Pinion) pdf 1,08MB
 91T0  Śródlądowy bór chrobotkowy pdf 1,02MB