Logo graficzne - powrót do strony głównej

Projekt

Projekt realizowany na zlecenie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, finansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

nfosigw

Wykonawcy projektu:

w latach 2015-2018

 • KRAMEKO Sp. z o.o. (gatunki roślin)
 • Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk (gatunki zwierząt).
 • Konsorcjum (siedliska przyrodnicze):
  • Instytut Badawczy Leśnictwa -€“ lider,
  • Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej,
  • Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk,
  • Instytut Ochrony Środowiska Państwowy Instytut Badawczy,
  • TAXUS IT Sp. z. o. o.

w latach 2006-2014

 • Instytut Ochrony Przyrody Polska Akademia Nauk (całość).

Szczegółowe wyniki monitoringu dla siedlisk przyrodniczych w latach 2009-2011

W ramach monitoringu siedlisk przyrodniczych w latach 2009-2011 przeprowadzono badania terenowe na 2403 stanowiskach, z których część została zlokalizowana w 255 obszarach Natura 2000. Monitoringiem objęto 40 typów siedlisk przyrodniczych.

SIEDLISKA MORSKIE I NADMORSKIE

 1230  Klify nadmorskie na wybrzeżu Bałtyku pdf 953kB
 1310  Śródlądowe błotniste solniska z solirodem (Salicornion ramosissimae) pdf 1,24MB
 1330  Nadmorskie słone łąki, pastwiska i szuwary (Glauco-Puccinellietalia część - zbiorowiska nadmorskie) pdf 1,21MB
 2160  Nadmorskie wydmy z zaroślami rokitnika pdf 1,23MB
 2170  Nadmorskie wydmy z zaroślami wierzby piaskowej pdf 1,16MB
 2330  Wydmy śródlądowe z murawami napiaskowymi pdf 1,05MB

SIEDLISKA WODNE I NADWODNE

 3110  Jeziora lobeliowe pdf 1,19MB
 3150  Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion pdf 1,79MB
 3160  Naturalne, dystroficzne zbiorniki wodne pdf 1,38MB
 3220  Kamieńce i żwirowiska górskich potoków pdf 1,15MB
 3230  Zarośla wrześni na kamieńcach i żwirowiskach górskich potoków (Salici-Myricarietum część - z przewagą wrześni) pdf 1,2MB
 3240  Zarośla wierzbowe na kamieńcach i żwirowiskach górskich potoków pdf 1,37MB
 3260  Nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników Ranunculion fluitantis pdf 1,1MB

SIEDLISKA ZAROŚLOWE

 4010  Wilgotne wrzosowiska z wrzoścem bagiennym (Ericion tetralicis) pdf 1019kB
 4030  Suche wrzosowiska (Calluno-Genistion, Pohlio-Callunion, Calluno-Arctostaphylion) pdf 1,13MB
 4060  Wysokogórskie borówczyska bażynowe (Empetro-Vaccinietum) pdf 1,07MB
 4080  Subalpejskie zarośla wierzby lapońskiej lub wierzby śląskiej (Salicetum lapponum, Salicetum silesiacum) pdf 1,02MB
 5130  Zarośla jałowca na murawach kserotermicznych i wrzosowiskach pdf 1,21MB

SIEDLISKA ŁĄKOWE I MURAWOWE

 6150  Wysokogórskie murawy acidofilne (Juncion trifidi) i bezwapienne wyleżyska śnieżne (Salicion herbaceae) pdf 1,02MB
 6170  Nawapienne murawy wysokogórskie (Seslerion tatrae) i wyleżyska śnieżne (Arabidion coeruleae) pdf 1,24MB
 6410  Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion) pdf 1,4MB
 6430  Ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium) pdf 1,2MB
 6440  Łąki selernicowe (Cnidion dubii) pdf 1,34MB
 6510  Niżowe świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris) pdf 1,54MB
 6520  Górskie łąki konietlicowe i mietlicowe użytkowane ekstensywnie (Polygono-Trisetion i Arrhenatherion) pdf 1,51MB

SIEDLISKA TORFOWISKOWE I ŹRÓDLISKOWE

 7140  Torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea nigrae) pdf 1,41MB
 7150  Obniżenia na podłożu torfowym z roślinnością ze związku Rhynchosporion pdf 1,51MB
 7230  Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk pdf 1,22MB

SIEDLISKA NASKALNE

 8120  Piargi i gołoborza wapienne ze zbiorowiskami Papaverion tatrici lub Arabidion alpinae pdf 1,08MB
 8150  Środkowoeuropejskie wyżynne piargi i gołoborza krzemianowe pdf 1,19MB
 8210  Wapienne ściany skalne ze zbiorowiskami Potentilletalia caulescentis pdf 1,4MB
 8220  Ściany skalne i urwiska krzemianowe ze zbiorowiskami z Androsacion vandelii pdf 1,5MB
 8230  Pionierskie murawy na skałach krzemianowych (Arabidopsidion thalianae) pdf 1,29MB

SIEDLISKA LEŚNE

 9140  Środkowoeuropejskie, subalpejskie i górskie lasy bukowe z jaworem oraz szczawiem górskim (w tym m. in. górskie jaworzyny ziołoroślowe - Aceri-Fagetum) pdf 1,03MB
 9150  Ciepłolubne buczyny storczykowe (Cephalanthero-Fagenion) pdf 1,27MB
 9160  Grąd subatlantycki pdf 1,19MB
 9190  Kwaśne dąbrowy pdf 1,39MB
 91F0  Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe pdf 1,27MB
 9410  Górskie bory świerkowe (Piceion abietis część - zbiorowiska górskie) pdf 1,24MB
 9420  Górski bór limbowo-świerkowy (Pino cembrae-Piceetum) pdf 1016kB