Logo graficzne - powrót do strony głównej

Projekt

Projekt realizowany na zlecenie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, finansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

nfosigw

Wykonawcy projektu:

w latach 2015-2018

 • KRAMEKO Sp. z o.o. (gatunki roślin)
 • Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk (gatunki zwierząt).
 • Konsorcjum (siedliska przyrodnicze):
  • Instytut Badawczy Leśnictwa -€“ lider,
  • Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej,
  • Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk,
  • Instytut Ochrony Środowiska Państwowy Instytut Badawczy,
  • TAXUS IT Sp. z. o. o.

w latach 2006-2014

 • Instytut Ochrony Przyrody Polska Akademia Nauk (całość).

Wyniki monitoringu w latach 2013-2014

W latach 2013-2014 badaniami monitoringowymi objęto 36 typów siedlisk przyrodniczych z załącznika I Dyrektywy Siedliskowej oraz 2 typy siedlisk nie wymienione w DS, 34 gatunki roślin z załącznika II DS oraz 2 gatunki nie wymienione w DS i 52 gatunki zwierząt z załączników II i IV DS.

Należy podkreślić, że głównie na podstawie wyników monitoringu określany jest stan ochrony i jego parametry w skali regionu biogeograficznego (zgodnie z art. 17 Dyrektywy Siedliskowej). Stan ochrony gatunków roślin, zwierząt i siedlisk przyrodniczych, na jaki wskazują wyniki monitoringu 2013-2014, w oparciu o wyniki na badanych stanowiskach, jest więc w wielu przypadkach zbieżny z ocenami z ostatniego raportu do Komisji Europejskiej. Dla części siedlisk i gatunków występują jednak różnice.

Wyniki monitoringu, a wyniki raportu dla Komisji Europejskiej

Różnice w ocenach stanu ochrony pomiędzy Raportem dla Komisji Europejskiej a wynikami monitoringu są spowodowane różnymi przyczynami: (1) dane monitoringowe to główna ale jednak tylko część informacji wykorzystywanej przy opracowywaniu raportu do Komisji, dlatego też konieczne jest wykorzystywanie dodatkowych informacji z różnych źródeł; (2) ocena stanu ochrony w raporcie wymaga oceny stanu zasięgu gatunków i siedlisk (parametr, którego nie bada się w monitoringu); (3) ocena stanu populacji czy powierzchni siedlisk w regionie nie jest zwykłym „uśrednianiem” tej ocen na monitorowanych stanowiskach, ale wymaga m.in. odniesienia aktualnej wielkości populacji czy powierzchni siedliska w regionie do ustalonej wartości referencyjnej.

Analizując porównanie pomiędzy wstępnymi ocenami stanu ochrony wyprowadzonymi na podstawie badań terenowych oraz wynikami oceny sporządzonej na potrzeby raportu dla Komisji Europejskiej należy podkreślić następujące różnice pomiędzy tymi sposobami raportowania i analizy danych:

 • w raporcie dla KE bierze się pod uwagę nie tylko 3 parametry stosowane w monitoringu terenowym (dla siedlisk przyrodniczych: powierzchnia, specyficzna struktura i funkcje, perspektywy ochrony; dla gatunków: populacja, siedlisko gatunku i perspektywy ochrony), ale również parametr zasięg;
 • ocena w raporcie dla KE odnosi się do całego okresu sprawozdawczego, ponadto w ocenie trendów, które są również brane pod uwagę w ocenie na poziomie regionu biogeograficznego, bierze się pod uwagę nawet znacznie większy okres wstecz (trendy długoterminowe). Natomiast ocena monitoringowa odnosi się wyłącznie do roku, w którym był sporządzany raport terenowy;
 • parametr perspektywy ochrony oceniany na stanowisku badawczym analizuje możliwość zachowania konkretnego, badanego płatu siedliska przyrodniczego czy siedliska i populacji gatunku na stanowisku. Ten sam parametr na poziomie regionu biogeograficznego bierze pod uwagę również strategiczne zmiany w ochronie danego siedliska/gatunku, np. uwarunkowania prawne;
 • na poziomie regionu biogeograficznego bierze się również pod uwagę powierzchnię referencyjną i obecną siedliska a w przypadku gatunków referencyjną i aktualną liczebność populacji – nie może to być analizowane na poziomie stanowiska;
 • przedstawione oceny monitoringowe odnoszą się przede wszystkim do uśrednienia danych ze stanowisk badawczych, podczas gdy w raporcie dla KE analiza jest przeprowadzana od strony globalnej syntezy zmian w regionie biogeograficznym;
 • dla części gatunków i siedlisk przyrodniczych oceny do raportu dla KE były wykonane przed wykonaniem jakichkolwiek badań terenowych – więc opierają się głównie na wiedzy eksperckiej.

Pomimo tych rozlicznych różnic w sposobie raportowanie przedstawione zestawienie może dać wstępny obraz tendencji w ochronie siedlisk przyrodniczych, a także wskazać na możliwe zmiany w ocenie stanu siedliska przyrodniczego w regionie biogeograficznym.

Dalsze informacje na temat sporządzania raportu.

Podsumowanie wyników monitoringu dla siedlisk przyrodniczych

Lista typów siedlisk przyrodniczych monitorowanych w latach 2013-2014 pdf 564kB
Szczegółowe i syntetyczne wyniki monitoringu dla siedlisk przyrodniczych w latach 2013-2014
Zestawienie ocen na stanowiskach w latach 2013-2014 pdf 685kB
Stan ochrony siedlisk przyrodniczych w obszarach Natura 2000 w latach 2013-2014 pdf 729kB
Zmiana ocen stanu ochrony siedlisk przyrodniczych w latach 2006-2011 i 2013-2014 pdf 718kB
Aktualne oddziaływania i zagrożenia pdf 3,09MB

Podsumowanie wyników monitoringu dla gatunków roślin

Lista gatunków roślin monitorowanych w latach 2013-2014 pdf 548kB
Szczegółowe i syntetyczne wyniki monitoringu dla gatunków roślin w latach 2013-2014
Zestawienie ocen na stanowiskach w latach 2013-2014 pdf 608kB
Stan ochrony gatunków roślin w obszarach Natura 2000 w latach 2013-2014 pdf 701kB
Zmiana ocen stanu ochrony gatunków roślin w latach 2006-2011 i 2013-2014 pdf 791kB
Aktualne oddziaływania i zagrożenia pdf 1,48MB

Podsumowanie wyników monitoringu dla gatunków zwierząt

Lista gatunków zwierząt monitorowanych w latach 2013-2014 pdf 578kB
Szczegółowe i syntetyczne wyniki monitoringu dla gatunków zwierząt w latach 2013-2014
Zestawienie ocen na stanowiskach w latach 2013-2014 pdf 685kB
Stan ochrony gatunków zwierząt w obszarach Natura 2000 w latach 2013-2014
Zmiana ocen stanu ochrony gatunków zwierząt w latach 2006-2011 i 2013-2014 pdf 884MB
Aktualne oddziaływania i zagrożenia pdf 2,16MB

Gatunki obce stwierdzone na monitorowanych stanowiskach

Gatunki obce stwierdzone na monitorowanych stanowiskach pdf 574kB