Logo graficzne - powrót do strony głównej

Projekt

Projekt realizowany na zlecenie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, finansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

nfosigw

Wykonawcy projektu:

w latach 2015-2018

 • KRAMEKO Sp. z o.o. (gatunki roślin)
 • Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk (gatunki zwierząt).
 • Konsorcjum (siedliska przyrodnicze):
  • Instytut Badawczy Leśnictwa -€“ lider,
  • Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej,
  • Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk,
  • Instytut Ochrony Środowiska Państwowy Instytut Badawczy,
  • TAXUS IT Sp. z. o. o.

w latach 2006-2014

 • Instytut Ochrony Przyrody Polska Akademia Nauk (całość).

Wyniki monitoringu 2015

Rok 2015 rozpoczął nowy cykl badań monitoringowych zaplanowany na lata 2015-2018, w odróżnieniu od poprzednim lat, tym razem prowadzony w ramach 3 odrębnych projektów (3 umów): monitoring siedlisk przyrodniczych, monitoring gatunków roślin i monitoring gatunków zwierząt.

Tak jak poprzednio, w cyklu tym planowane są powtórzenia badań na założonych wcześniej stanowiskach oraz poszerzenie zakresu badań o nowe stanowiska i gatunki. Zwiększenie liczby stanowisk monitorowanych wcześniej gatunków ma na celu uzupełnienie informacji o nich. W tym celu planowane jest: objęcie monitoringiem nowo odkrytych stanowisk, uzupełnienie o stanowiska z części kraju, gdzie wcześniej monitoring nie był prowadzony, a w niektórych przypadkach uzupełnienie liczby stanowisk przez zastąpienie monitorowanych wcześniej, na których gatunek wyginął. W kolejnych latach monitoring zostanie również poszerzony o następne gatunki, nie wymienione w załączniku II Dyrektywy Siedliskowej – najrzadsze i najbardziej zagrożone na terenie Polski, zamieszczone w czerwonych księgach i na czerwonych listach.

W roku 2015 prowadzono tylko monitoring gatunków roślin i zwierząt. Natomiast kolejny cykl monitoringu siedlisk przyrodniczych został rozpoczęty w roku 2016.

Badaniami objęto 5 taksonów roślin z załącznika II Dyrektywy Siedliskowej: jeden podrodzaj porostów (chrobotki > Cladonia spp. subgenus Cladina), dwa gatunki i jeden rodzaj mchów (bielistka blada Leucobryum glaucum, widłoząb zielony Dicranum viride i torfowce Sphagnum spp.) oraz jedną paproć (zanokcica serpentynowa Asplenium adulterinum). Łącznie monitoringiem objęto 49 stanowisk roślin, w tym 18 obszarów Natura 2000.

W zakresie gatunków zwierząt monitoringiem objęto wybrane stanowiska 19 gatunków, w tym 2 gatunki chrząszczy (kozioróg dębosz Cerambyx cerdo i nadobnica alpejska Rosalia alpina), 14 gatunków ryb (boleń Aspius aspius, brzana Barbus barbus, brzana karpacka Barbus cyclolepis, brzanka Barbus meridionalis, głowacz białopłetwy Cottus gobio, koza Cobitis taenia, koza złotawa Sabanejewia aurata, lipień Thymallus thymallus, łosoś atlantycki Salmo salar, minóg rzeczny Lampetra fluviatilis, minóg strumieniowy Lampetra planeri, minóg ukraiński Eudontomyzon mariae, piskorz Misgurnus fossilis, różanka Rhodeus sericeus amarus) i 3 gatunki nietoperzy (nocek orzęsiony Myotis emarginatus, nocek duży Myotis myotis, podkowiec mały Rhinolophus hipposideros). Łącznie monitoringiem objęto 283 stanowiska gatunków zwierząt, w tym 122 obszary Natura 2000.

Monitoring żadnego z taksonów roślin oraz gatunków zwierząt nie został jeszcze zakończony, a prezentowane tu wyniki należy traktować jako niepełne. Pełna informacja o wynikach monitoringu poszczególnych gatunków będzie sukcesywnie prezentowana na stronach internetowych Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska po zakończeniu ich monitoringu.

Podsumowanie wyników monitoringu dla gatunków roślin

Lista gatunków roślin monitorowanych w roku 2015 pdf 738 kB
Stan ochrony gatunków roślin na stanowiskach monitorowanych w roku 2015 pdf 1MB
Stan ochrony gatunków roślin w obszarach Natura 2000 w 2015 pdf 952kB
Aktualne oddziaływania i zagrożenia dla roślin na podstawie wyników monitoringu w roku 2015 pdf 270kB

Podsumowanie wyników monitoringu dla gatunków zwierząt

Lista gatunków zwierząt monitoringowych w roku 2015 pdf 676kB
Stan ochrony gatunków zwierząt na stanowiskach monitorowanych w roku 2015 pdf 722kB
Stan ochrony gatunków zwierząt w obszarach Natura 2000 w roku 2015 pdf 831kB
Aktualne oddziaływania i zagrożenia dla zwierząt na podstawie wyników monitoringu w roku 2015 pdf 1,16MB

Gatunki obce stwierdzone na monitorowanych stanowiskach

Lista gatunków obcych stwierdzonych na stanowiskach gatunków roślin monitoringowych w roku 2015 pdf 866kB
Lista gatunków obcych stwierdzonych na stanowiskach gatunków zwierząt monitoringowych w roku 2015 pdf 652kB