Logo graficzne - powrót do strony głównej

Projekt

Projekt realizowany na zlecenie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, finansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej.

nfosigw

Wykonawcy projektu:

w latach 2015-2018

 • KRAMEKO Sp. z o.o. (gatunki roślin)
 • Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk (gatunki zwierząt).
 • Konsorcjum (siedliska przyrodnicze):
  • Instytut Badawczy Leśnictwa -€ lider,
  • Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej,
  • Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk,
  • Instytut Ochrony Środowiska Państwowy Instytut Badawczy,
  • TAXUS IT Sp. z. o. o.

w latach 2006-2014

 • Instytut Ochrony Przyrody Polska Akademia Nauk (całość).

Wyniki monitoringu 2015-2018

Informacje ogólne

Rok 2015 rozpoczął nowy cykl badań monitoringowych zaplanowany na lata 2015-2018, w odróżnieniu od poprzednich lat, tym razem prowadzony w ramach 3 odrębnych projektów (3 umów):

 • monitoring siedlisk przyrodniczych,
 • monitoring gatunków roślin
 • monitoring gatunków zwierząt

Tak jak poprzednio, w cyklu tym planowane są powtórzenia badań na założonych wcześniej stanowiskach oraz poszerzenie zakresu badań o nowe stanowiska z części kraju, gdzie wcześniej monitoring nie był prowadzony lub o nowe odkryte stanowiska w przypadku skrajnie rzadkich gatunków. W ten sposób poszerzono monitoring gatunków roślin o 15 gatunków niewymienionych w załączniku II Dyrektywy Siedliskowej – najrzadszych i najbardziej zagrożonych na terenie Polski, zamieszczonych w czerwonych księgach i na czerwonych listach. Monitoring siedlisk przyrodniczych również został poszerzony o po raz pierwszy monitorowane siedlisko 6190 Murawy panońskie (Stipo-Festucetalia pallentis).

W niektórych przypadkach liczbę stanowisk uzupełniano o nowe stanowiska poprzez zastąpienie stanowisk dotychczas monitorowanych, na których gatunek bądź siedlisko aktualnie nie występuje.

Siedliska przyrodnicze

W roku 2016, będącym pierwszym rokiem badań w przypadku siedlisk przyrodniczych, monitorowanych było 27 typów siedlisk przyrodniczych. Prace monitoringowe w 2016 roku zakończono dla 24 typów z następujących grup: siedliska morskie i nadmorskie (3 typy), siedliska wodne i nawodne (7 typów) siedliska zaroślowe (5 typów), siedliska łąkowe i murawowe (4 typy) siedliska torfowiskowe i źródliskowe (2 typy), siedliska naskalne (1 typ), siedliska leśne (2 typy).

Gatunki roślin

W latach 2015-2016 badaniami objęto łącznie 42 taksony roślin, w tym 20 z załącznika II Dyrektywy Siedliskowej. Monitoring 31 taksonów został już ukończony w tym między innymi monitoring. chrobotków, torfowców, 2 gatunków widłaków, 3 gatunków paproci oraz 24 gatunków roślin naczyniowych.

Gatunki zwierząt.

W latach 2015-2016 monitoringiem objęto łącznie 44 gatunki zwierząt. Dla następujących 28 gatunków monitoring został zakończony, w tym między innymi dla: 5 gatunków chrząszczy, 1 gatunku mięczaka, 16 gatunków ryb i minogów oraz 6 gatunków nietoperzy.

Zakres monitoringu w latach 2015-2018

Informacje o wynikach monitoringu kolejnych gatunków i typów siedlisk przyrodniczych będą sukcesywnie prezentowane w miarę ukończenia badań w cyklu 2015-2018.