Logo graficzne - powrót do strony głównej

Projekt

Projekt realizowany na zlecenie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, finansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej.

nfosigw

Wykonawcy projektu:

w latach 2015-2018

 • KRAMEKO Sp. z o.o. (gatunki roślin)
 • Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk (gatunki zwierząt).
 • Konsorcjum (siedliska przyrodnicze):
  • Instytut Badawczy Leśnictwa -€ lider,
  • Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej,
  • Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk,
  • Instytut Ochrony Środowiska Państwowy Instytut Badawczy,
  • TAXUS IT Sp. z. o. o.

w latach 2006-2014

 • Instytut Ochrony Przyrody Polska Akademia Nauk (całość).

Wyniki monitoringu siedlisk przyrodniczych w latach 2015-2016

Szczegółowe i syntetyczne wyniki monitoringu dla pojedynczego typu siedliska

 

SIEDLISKA MORSKIE I NADMORSKIE

1310 Śródlądowe błotniste solniska z solirodkiem (Salicornion ramosissimae) pdf 1,49 mb

2160

Nadmorskie wydmy z zaroślami rokitnika pdf 1,54 mb
2170 Nadmorskie wydmy z zaroślami wierzby piaskowej pdf 1,43 mb

SIEDLISKA WODNE I NADWODNE

 3110 Jeziora lobeliowe pdf 1,65 mb
 3160 Naturalne, dystroficzne zbiorniki wodne pdf 2,62 mb
 3220 Pionierska roślinność na kamieńcach górskich potoków pdf 2,25 mb
 3230 Zarośla wrześni na kamieńcach i żwirowiskach górskich potoków (Salici-Myricarietum część - z przewagą wrześni) pdf 2,00 mb
 3240 Zarośla wierzby siwej na kamieńcach i żwirowiskach górskich potoków (Salici-Myricarietum część - z przewagą wierzby) pdf 2,00 mb
 3260 Nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników Ranunculion fluitantis pdf 2,13 pb
 3270 Zalewane muliste brzegi rzek pdf 1,96 mb

SIEDLISKA ZAROŚLOWE

 4010 Wilgotne wrzosowiska z wrzoścem bagiennym (Ericion tetralix) pdf 1,40 mb
 4030 Suche wrzosowiska (Calluno-Genistion, Pohlio-Callunion, Calluno-Arctostaphylion) pdf 2,04 mb
 4060 Wysokogórskie borówczyska bażynowe (Empetro-Vaccinietum) pdf 2,26 mb
 4080 Subalpejskie zarośla wierzbowe wierzby lapońskiej lub śląskiej (Salicetum lapponum, Salicetum silesiacae) pdf 1,74 mb
5130 Zarośla jałowca pospolitego na wrzosowiskach lub murawach nawapiennych pdf 2,17 mb

SIEDLISKA ŁĄKOWE I MURAWOWE

 6150 Wysokogórskie murawy acidofilne (Juncion trifidi) i bezwapienne wyleżyska śnieżne (Salicion herbaceae) pdf 1,94 mb
 6170 Nawapienne murawy wysokogórskie (Seslerion tatrae) i wyleżyska śnieżne (Arabidion coeruleae) pdf 1,64 mb
 6190 Murawy panońskie (Stipo-Festucetalia pallentis) pdf 1,29 mb
 6440 Łąki selernicowe (Cnidion dubii) pdf 2,52 mb

SIEDLISKA TORFOWISKOWE I ŹRÓDLISKOWE

 7120 Torfowiska wysokie zdegradowane, lecz zdolne do naturalnej i stymulowanej regeneracji pdf 3,05 mb
7150 Obniżenia na podłożu torfowym z roślinnością ze związku Rhynchosporion pdf 2,96 mb

SIEDLISKA NASKALNE

8150 Środkowoeuropejskie wyżynne piargi i gołoborza krzemianowe pdf 1,94 mb

SIEDLISKA LEŚNE

9410  Górskie bory świerkowe (Piceion abietis część - zbiorowiska górskie) pdf 2,68 mb
9420  Górski bór limbowo-świerkowy (Pino cembrae-Piceetum) pdf 1,41 mb

 

Podsumowanie wyników monitoringu


Lista typów siedlisk przyrodniczych monitorowanych w 2016 roku pdf 319kb
Zestawienie ocen na stanowiskach siedlisk przyrodniczych monitorowanych w 2016 roku pdf 616 kb
Zestawienie oddziaływań i zagrożenia dla typów siedlisk przyrodniczych monitorowanych w roku 2016 pdf 2,52 MB 
Zestawienie stanu ochrony siedlisk przyrodniczych w obszarach Natura 2000 pdf 353 kb
Zmiany ocen stanu ochrony siedlisk przyrodniczych monitorowanych w roku 2016 w kolejnych cyklach obserwacji monitoringowych pdf 343 kb