Logo graficzne - powrót do strony głównej

Wyniki monitoringu siedlisk przyrodniczych w latach 2016-2017

Szczegółowe i syntetyczne wyniki monitoringu dla pojedynczego typu siedliska

 

SIEDLISKA MORSKIE I NADMORSKIE

1230 Klify na wybrzeżu Bałtyku pdf 2,79 mb
1310 Śródlądowe błotniste solniska z solirodkiem (Salicornion ramosissimae) pdf 1,49 mb
1330 Solniska nadmorskie. (Glauco-Puccinellietalia część – zbiorowiska nadmorskie) pdf 3,23 mb

2160

Nadmorskie wydmy z zaroślami rokitnika pdf 1,54 mb
2170 Nadmorskie wydmy z zaroślami wierzby piaskowej pdf 1,43 mb

SIEDLISKA WODNE I NADWODNE

 3110 Jeziora lobeliowe pdf 3,83 mb
 3130 Brzegi lub osuszane dna zbiorników wodnych ze zbiorowiskami z Littorelletea, Isoëto– Nanojuncetea pdf 4,73 mb
 3140 Twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki z podwodnymi łąkami ramienic Charetea pdf 4,88 mb
 3160 Naturalne, dystroficzne zbiorniki wodne pdf 2,62 mb
 3220 Pionierska roślinność na kamieńcach górskich potoków pdf 2,25 mb
 3230 Zarośla wrześni na kamieńcach i żwirowiskach górskich potoków (Salici-Myricarietum część - z przewagą wrześni) pdf 2,00 mb
 3240 Zarośla wierzby siwej na kamieńcach i żwirowiskach górskich potoków (Salici-Myricarietum część - z przewagą wierzby) pdf 2,00 mb
 3260 Nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników Ranunculion fluitantis pdf 2,13 pb
 3270 Zalewane muliste brzegi rzek pdf 1,96 mb

SIEDLISKA ZAROŚLOWE

 4010 Wilgotne wrzosowiska z wrzoścem bagiennym (Ericion tetralix) pdf 1,40 mb
 4030 Suche wrzosowiska (Calluno-Genistion, Pohlio-Callunion, Calluno-Arctostaphylion) pdf 2,04 mb
 4060 Wysokogórskie borówczyska bażynowe (Empetro-Vaccinietum) pdf 2,26 mb
 4080 Subalpejskie zarośla wierzbowe wierzby lapońskiej lub śląskiej (Salicetum lapponum, Salicetum silesiacae) pdf 1,74 mb
5130 Zarośla jałowca pospolitego na wrzosowiskach lub murawach nawapiennych pdf 2,17 mb

SIEDLISKA ŁĄKOWE I MURAWOWE

 6150 Wysokogórskie murawy acidofilne (Juncion trifidi) i bezwapienne wyleżyska śnieżne (Salicion herbaceae) pdf 1,94 mb
 6170 Nawapienne murawy wysokogórskie (Seslerion tatrae) i wyleżyska śnieżne (Arabidion coeruleae) pdf 1,64 mb
 6190 Murawy panońskie (Stipo-Festucetalia pallentis) pdf 1,29 mb
 6430 Ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae). i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium) pdf 7,19 mb
 6440 Łąki selernicowe (Cnidion dubii) pdf 2,52 mb
 65XX Eutroficzne łąki wilgotne (Calthion) PDF 6,86 MB

SIEDLISKA TORFOWISKOWE I ŹRÓDLISKOWE

 7120 Torfowiska wysokie zdegradowane, lecz zdolne do naturalnej i stymulowanej regeneracji pdf 3,05 mb
7140 Torfowiska przejściowe i trzęsawiska pdf 7,67 mb
7150 Obniżenia na podłożu torfowym z roślinnością ze związku Rhynchosporion pdf 2,96 mb
7230 Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk pdf 7,08 mb

SIEDLISKA NASKALNE

8120 Piargi i gołoborza wapienne ze zbiorowiskami Papaverion Tatrici lub Arabidion Alpinae pdf 2,25 mb
8150 Środkowoeuropejskie wyżynne piargi i gołoborza krzemianowe pdf 1,94 mb
8210 Wapienne ściany skalne ze zbiorowiskami Potentilletalia Caulescentis pdf 3,05 mb
8220 Ściany skalne i urwiska krzemianowe ze zbiorowiskami z Androsacion Vandellii pdf 5,00 mb
8230 Pionierskie murawy na skałach krzemianowych (Arabidopsidion Thalianae) pdf 2,39 mb

SIEDLISKA LEŚNE

91F0 Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario Ulmetum) pdf 6,57 mb
9140 Górskie jaworzyny ziołoroślowe (Aceri Fagetum) pdf 2,49 mb
9150 Ciepłolubne buczyny storczykowe (Cephalanthero Fagenion) pdf 5,55 mb
9160 Grąd subatlantycki (Stellario Carpinetum) pdf 5,43 mb
9190 Kwaśne dąbrowy (Quercion Robori Petraeae) pdf 2,49 mb
9410  Górskie bory świerkowe (Piceion abietis część - zbiorowiska górskie) pdf 2,68 mb
9420  Górski bór limbowo-świerkowy (Pino cembrae-Piceetum) pdf 1,41 mb

 

Podsumowanie wyników monitoringu


Lista typów siedlisk przyrodniczych monitorowanych w latach 2016 - 2017 pdf 791 kb
Zestawienie ocen na stanowiskach siedlisk przyrodniczych monitorowanych w latach 2016 - 2017  pdf 979 kb
Zestawienie oddziaływań i zagrożenia dla typów siedlisk przyrodniczych monitorowanych w latach 2016 - 2017 pdf 8,94 MB 
Zestawienie stanu ochrony siedlisk przyrodniczych w obszarach Natura 2000 pdf 895 kb
Zmiany ocen stanu ochrony siedlisk przyrodniczych monitorowanych w latach 2016 - 2017 w kolejnych cyklach obserwacji monitoringowych pdf 790kb