Logo graficzne - powrót do strony głównej

Wyniki monitoringu siedlisk przyrodniczych w latach 2016-2018

Szczegółowe i syntetyczne wyniki monitoringu dla pojedynczego typu siedliska

 

SIEDLISKA MORSKIE I NADMORSKIE

1210 Kidzina na brzegu morskim pdf 3,51MB
1230 Klify na wybrzeżu Bałtyku pdf 2,79 mb
1310 Śródlądowe błotniste solniska z solirodkiem (Salicornion ramosissimae) pdf 1,49 mb
1330 Solniska nadmorskie. (Glauco-Puccinellietalia część – zbiorowiska nadmorskie) pdf 3,23 mb
1340 Śródlądowe słone łąki, pastwiska i szuwary (Glauco-Puccinellietalia część - zbiorowiska śródlądowe) pdf 3,71MB

2110

Inicjalne stadia nadmorskich wydm białych pdf 2,48MB

2120

Nadmorskie wydmy białe (Elymo-Ammophiletum) pdf 2,50MB

2130

Nadmorskie wydmy szare pdf 4,22MB

2140

Nadmorskie wrzosowiska bażynowe pdf 3,45MB

2160

Nadmorskie wydmy z zaroślami rokitnika pdf 1,54 mb
2170 Nadmorskie wydmy z zaroślami wierzby piaskowej pdf 1,43 mb
2180 Lasy mieszane i bory na wydmach nadmorskich pdf 2,70MB
2190 Wilgotne zagłębienia międzywydmowe pdf 2,57MB
2330 Wydmy śródlądowe z murawami napiaskowymi pdf 3,15MB

SIEDLISKA WODNE I NADWODNE

 3110 Jeziora lobeliowe pdf 3,83 mb
 3130 Brzegi lub osuszane dna zbiorników wodnych ze zbiorowiskami z Littorelletea, Isoëto– Nanojuncetea pdf 4,63 mb
 3140 Twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki z podwodnymi łąkami ramienic Charetea pdf 4,88 mb
3150 Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion pdf 8,57MB
 3160 Naturalne, dystroficzne zbiorniki wodne pdf 2,62 mb
 3220 Pionierska roślinność na kamieńcach górskich potoków pdf 2,25 mb
 3230 Zarośla wrześni na kamieńcach i żwirowiskach górskich potoków (Salici-Myricarietum część - z przewagą wrześni) pdf 2,00 mb
 3240 Zarośla wierzby siwej na kamieńcach i żwirowiskach górskich potoków (Salici-Myricarietum część - z przewagą wierzby) pdf 2,00 mb
 3260 Nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników Ranunculion fluitantis pdf 2,13 pb
 3270 Zalewane muliste brzegi rzek pdf 1,96 mb

SIEDLISKA ZAROŚLOWE

 4010 Wilgotne wrzosowiska z wrzoścem bagiennym (Ericion tetralix) pdf 1,40 mb
 4030 Suche wrzosowiska (Calluno-Genistion, Pohlio-Callunion, Calluno-Arctostaphylion) pdf 2,04 mb
 4060 Wysokogórskie borówczyska bażynowe (Empetro-Vaccinietum) pdf 2,26 mb
 4080 Subalpejskie zarośla wierzbowe wierzby lapońskiej lub śląskiej (Salicetum lapponum, Salicetum silesiacae) pdf 1,74 mb
40A0 Zarośla wisienki stepowej Prunetum fructinosae pdf 2,68MB
5130 Zarośla jałowca pospolitego na wrzosowiskach lub murawach nawapiennych pdf 2,17 mb

SIEDLISKA ŁĄKOWE I MURAWOWE

6110 Skały wapienne i neutrofilne z roślinnością pionierską (Alysso-Sedion) pdf 3,37MB
6120 Ciepłolubne, śródlądowe murawy napiaskowe (Koelerion glaucae) pdf 5,64MB
6130 Murawy galmanowe pdf 3,20MB
 6150 Wysokogórskie murawy acidofilne (Juncion trifidi) i bezwapienne wyleżyska śnieżne (Salicion herbaceae) pdf 1,94 mb
 6170 Nawapienne murawy wysokogórskie (Seslerion tatrae) i wyleżyska śnieżne (Arabidion coeruleae) pdf 1,64 mb
 6190 Murawy pannońskie (Stipo-Festucetalia pallentis) pdf 1,29 mb
6230 Bogate florystycznie górskie i niżowe murawy bliźniczkowe (Nardetalia - płaty bogate florystycznie) pdf 8,11MB
6410 Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion) pdf 5,79MB
 6430 Ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae). i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium) pdf 7,19 mb
 6440 Łąki selernicowe (Cnidion dubii) pdf 2,52 mb
6510 Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris) pdf 9,82MB
6520 Górskie łąki konietlicowe i mietlicowe użytkowane ekstensywnie (Polygono-Trisetion i Arrhenatherion) pdf 6,45MB
65XX Eutroficzne łąki wilgotne (Calthion) PDF 6,86 MB

SIEDLISKA TORFOWISKOWE I ŹRÓDLISKOWE

 7120 Torfowiska wysokie zdegradowane, lecz zdolne do naturalnej i stymulowanej regeneracji pdf 3,05 mb
7140 Torfowiska przejściowe i trzęsawiska pdf 7,67 mb
7150 Obniżenia na podłożu torfowym z roślinnością ze związku Rhynchosporion pdf 2,96 mb
7210 Torfowiska nakredowe (Cladietum marisci, Caricetum buxbaumi, Schoenetum nigricantis) pdf 5,95MB
7220 Źródliska wapienne ze zbiorowiskami Cratoneurion commutati pdf 5,7230
7230 Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk pdf 6,91 mb

SIEDLISKA NASKALNE

8110 Piargi i gołoborza krzemianowe pdf 2,92MB
8120 Piargi i gołoborza wapienne ze zbiorowiskami Papaverion Tatrici lub Arabidion Alpinae pdf 2,25 mb
8150 Środkowoeuropejskie wyżynne piargi i gołoborza krzemianowe pdf 1,94 mb
8210 Wapienne ściany skalne ze zbiorowiskami Potentilletalia Caulescentis pdf 3,05 mb
8220 Ściany skalne i urwiska krzemianowe ze zbiorowiskami z Androsacion Vandellii pdf 5,00 mb
8230 Pionierskie murawy na skałach krzemianowych (Arabidopsidion Thalianae) pdf 2,39 mb

SIEDLISKA LEŚNE

9110 Kwaśne buczyny (Luzulo-Fagion) pdf 8,77MB
9130 Żyzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion) pdf 9,35MB
91F0 Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario Ulmetum) pdf 6,57 mb
9140 Górskie jaworzyny ziołoroślowe (Aceri Fagetum) pdf 2,49 mb
9150 Ciepłolubne buczyny storczykowe (Cephalanthero Fagenion) pdf 5,55 mb
9160 Grąd subatlantycki (Stellario Carpinetum) pdf 5,43 mb
9190 Kwaśne dąbrowy (Quercion Robori Petraeae) pdf 2,49 mb
9410 Górskie bory świerkowe (Piceion abietis część - zbiorowiska górskie) pdf 2,68 mb
9420 Górski bór limbowo-świerkowy (Pino cembrae-Piceetum) pdf 1,41 mb
91XX Olsy (Carici elongatae-Alnetum) pdf 4,46MB

 

Podsumowanie wyników monitoringu


Lista typów siedlisk przyrodniczych monitorowanych w latach 2016 - 2018 pdf 818 kb
Zestawienie ocen na stanowiskach siedlisk przyrodniczych monitorowanych w latach 2016 - 2018  pdf 960 kb
Zestawienie oddziaływań i zagrożenia dla typów siedlisk przyrodniczych monitorowanych w latach 2016 - 2018 pdf 8,07 MB 
Zestawienie stanu ochrony siedlisk przyrodniczych w obszarach Natura 2000 w latach 2016-2018 pdf 855 kb
Zmiany ocen stanu ochrony siedlisk przyrodniczych monitorowanych w latach 2016 - 2018 w kolejnych cyklach obserwacji monitoringowych (w trakcie opracowywania)