Logo graficzne - powrót do strony głównej

Projekt raportów do KE

W roku 2019 został opracowany kolejny raport dla Komisji Europejskiej z wdrażania dyrektywy siedliskowej (składany na podst. art. 17 dyrektywy), obejmujący lata 2013-2018. Wykorzystano w nim wyniki monitoringu gatunków i siedlisk przyrodniczych oraz monitoringu gatunków i siedlisk morskich (Monitoring gatunków i siedlisk morskich), a także pilotażowego monitoringu wilka i rysia (POIiŚ-Monitoring wilka i rysia), wykonywanych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska.

Przygotowano łącznie 388 raportów dla 81 siedlisk przyrodniczych oraz 183 gatunków roślin i zwierząt w regionach biogeograficznych: alpejskim, kontynentalnym oraz obszarze morskim Morza Bałtyckiego. W raportach zawarto m.in. mapy rozmieszczenia poszczególnych gatunków i siedlisk oraz informacje na temat ich aktualnego stanu ochrony i najistotniejszych zagrożeń. Najważniejsze informacje o stanie ochrony gatunków zwierząt, roślin i siedlisk przyrodniczych omówiono odpowiednio w 21, 23 i 24 numerze Biuletynu Monitoringu Przyrody.

Szczegółowe wytyczne dotyczące sporządzania raportu dostępne są na portalu referencyjnym raportu Reference portal for reporting under Article 17 of the Habitats Directive.

Raporty w całości dostępne są na stronie Eionet: Article 17 web tool.

Zestawienie ocen stanu ochrony i jego parametrów dla gatunków i siedlisk przyrodniczych z raportu do Komisji Europejskiej za lata 2015-2018 (.xlsx).

 

Stan ochrony gatunków roślin, zwierząt i siedlisk przyrodniczych, na jaki wskazują wyniki monitoringu na badanych stanowiskach jest w wielu przypadkach zbieżny z ocenami przedstawionymi w raportach do Komisji Europejskiej. Jednakże dla części siedlisk i gatunków może on być odmienny, co wynika z różnych przyczyn:

 • dane monitoringowe to tylko część informacji wykorzystywanej przy opracowywaniu raportu do Komisji, dlatego też konieczne jest wykorzystywanie dodatkowych informacji z innych źródeł;
 • ocena stanu ochrony w raporcie wymaga oceny stanu zasięgu gatunków i siedlisk. Zasięg to parametr, którego nie bada się w terenowych pracach monitoringowych;
 • w raporcie ocena stanu populacji czy powierzchni siedlisk w regionie nie jest zwykłym „uśrednianiem” ocen z monitorowanych stanowisk, ale wymaga m.in. odniesienia aktualnej wielkości populacji czy powierzchni siedliska w regionie do ustalonej wartości referencyjnej.

Analizując porównanie pomiędzy wstępnymi ocenami stanu ochrony wyprowadzonymi na podstawie badań terenowych oraz wynikami oceny sporządzonej na potrzeby raportu dla Komisji Europejskiej, należy podkreślić następujące różnice pomiędzy tymi sposobami raportowania i analizy danych:

 • w raporcie dla KE bierze się pod uwagę 4 parametry. Oprócz 3 parametrów stosowanych w monitoringu terenowym gatunków (populacja, siedlisko gatunku, perspektywy ochrony) i siedlisk przyrodniczych (powierzchnia, specyficzna struktura i funkcje, perspektywy ochrony), stosuje się również dodatkowy parametr - zasięg, który w badaniach monitoringowych nie jest określany;
 • ocena w raporcie dla KE odnosi się do całego okresu sprawozdawczego, ponadto w ocenie trendów, które są również brane pod uwagę w ocenie na poziomie regionu biogeograficznego, bierze się pod uwagę nawet znacznie większy okres wstecz (trendy długoterminowe). Natomiast ocena monitoringowa odnosi się wyłącznie do roku, w którym był sporządzany raport terenowy;
 • parametr perspektywy ochrony oceniany na stanowisku badawczym analizuje możliwość zachowania konkretnego, badanego płatu. Ten sam parametr na poziomie regionu biogeograficznego bierze pod uwagę również strategiczne zmiany w ochronie danego siedliska, np. uwarunkowania prawne;
 • na poziomie regionu biogeograficznego bierze się również pod uwagę powierzchnię referencyjną i obecną siedliska – nie może to być analizowane na poziomie stanowiska;
 • przedstawione oceny monitoringowe odnoszą się przede wszystkim do uśrednienia danych ze stanowisk badawczych, podczas gdy w raporcie dla KE analiza jest przeprowadzana od strony globalnej syntezy zmian w regionie biogeograficznym;
 • dla części gatunków i siedlisk przyrodniczych oceny do raportu dla KE były wykonane przed wykonaniem jakichkolwiek badań terenowych – więc opierają się głównie na wiedzy eksperckiej.

Pomimo tych rozlicznych różnic, wyniki uzyskane podczas badań monitoringowych mogą dać wstępny obraz tendencji w ochronie siedlisk przyrodniczych i gatunków, a także wskazać na możliwe zmiany w ocenach ich stanu w regionie biogeograficznym.

Informacje na temat sporządzania raportu.

W roku 2013 zostało opracowany kolejny, drugi raport dla Komisji Europejskiej, za lata 2007-2012. Wykorzystano w nim wyniki pierwszej serii prac monitoringu przyrodniczego dla części gatunków i siedlisk przyrodniczych, wykonywanego w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska w latach 2006-2011.

Przygotowano łącznie 400 raportów dla siedlisk przyrodniczych, gatunków roślin i gatunków zwierząt:

 • 116 raportów dla siedlisk przyrodniczych, w tym 41 raportów dla regionu alpejskiego, 71 dla regionu kontynentalnego i 4 dla morskiego obszaru bałtyckiego;
 • 60 raportów dla gatunków roślin, w tym 20 raportów dla regionu alpejskiego i 40 dla regionu kontynentalnego
 • 224 raporty dla gatunków zwierząt, w tym 89 raportów dla regionu alpejskiego, 128 dla regionu kontynentalnego i 7 dla regionu morskiego bałtyckiego, przy czym dla 81 gatunków – w dwóch regionach.

Stan ochrony siedlisk przyrodniczych i gatunków w Polsce w latach 2007-2013 został szczegółowo opisany w numerze 12 Biuletynu Monitoringu Przyrody.

Biuletyn Monitoringu Przyrody 12 (2014/1) pdf 10,3MB

Pełne wersje raportów przesłanych do Komisji Europejskiej za lata 2007-2012 prezentowane są na stronie internetowej:

http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/

Ocena stanu ochrony typów siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt w regionach biogeograficznych

Alpejski (ALP)

Typy siedlisk przyrodniczych pdf 497kB
Gatunki roślin pdf 455kB
Gatunki zwierząt pdf 558kB

Bałtycki (MBAL)

Typy siedlisk przyrodniczych pdf 350kB
Gatunki zwierząt pdf 432kB

Kontynentalny (CON)

Typy siedlisk przyrodniczych pdf 544kB
Gatunki roślin pdf 487kB
Gatunki zwierząt pdf 604kB

Zmiana ocen stanu ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych w kolejnych okresach raportowania w latach 2001-2006 i 2007-2012

Typy siedlisk przyrodniczych pdf 1,02MB
Gatunki roślin pdf 802kB
Gatunki zwierząt pdf 1,3MB

W roku 2007 Polska, jako członek Unii Europejskiej, przesłała do Komisji Europejskiej raport z realizacji Dyrektywy Siedliskowej za lata 2001-2006, zgodnie z postanowieniami art. 17. 1 tej Dyrektywy. Część tego sprawozdania stanowiły raporty dotyczące stanu zachowania wszystkich siedlisk przyrodniczych i gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty (czyli siedlisk i gatunków z załączników I, II, IV i V Dyrektywy Siedliskowej).

Przygotowano łącznie 390 raportów dla siedlisk przyrodniczych, gatunków roślin i gatunków zwierząt:

 • 108 raportów dla siedlisk przyrodniczych, w tym 40 raportów dla regionu alpejskiego, 68 dla regionu kontynentalnego;
 • 62 raporty dla gatunków roślin, w tym 20 raportów dla regionu alpejskiego i 42 dla regionu kontynentalnego
 • 220 raportów dla gatunków zwierząt, w tym 89 raportów dla regionu alpejskiego, 131 dla regionu kontynentalnego.
Stan ochrony siedlisk przyrodniczych i gatunków w Polsce w latach 2001-2006 został także opisany w nr 6 (2008/1) Biuletynu Monitoringu Przyrody pdf 4 MB

Pełne wersje raportów przesłanych do Komisji Europejskiej za lata 2001-2006 prezentowane są na stronie internetowej:

http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/

Wskazówki do opracowania raportów pdf 4 MB

Ocena stanu ochrony typów siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt w regionach biogeograficznych

Alpejski (ALP)

Typy siedlisk przyrodniczych pdf 69kB
Gatunki roślin pdf 53kB
Gatunki zwierząt pdf 106kB

Bałtycki (MBAL)

Typy siedlisk przyrodniczych pdf 350kB
Gatunki zwierząt pdf 432kB

Kontynentalny (CON)

Typy siedlisk przyrodniczych pdf 544kB
Gatunki roślin pdf 487kB
Gatunki zwierząt pdf 604kB