Logo graficzne - powrót do strony głównej

Opracowanie części raportu dla KE

Opracowanie części raportu dla Komisji Europejskiej z wdrażania Dyrektywy Siedliskowej w zakresie dotyczącym monitoringu stanu zachowania siedlisk przyrodniczych i gatunków z załączników Dyrektywy Siedliskowej na poziomie wyróżnionych w Polsce regionów biogeograficznych

W ramach tego zadania opracowane zostały projekty raportów do Komisji Europejskiej z wdrażania Dyrektywy Siedliskowej w zakresie dotyczącym monitoringu. W raportach tych oceniony został stan zachowania gatunków i typów siedlisk z załączników I, II, IV i V Dyrektywy Siedliskowej objętych obowiązkiem raportowania zgodnie z Art. 17 tej Dyrektywy. Raporty obejmują m. in. mapy rozmieszczenia i mapy zasięgów, informacje dotyczące powierzchni zasięgów, wielkości populacji gatunków, powierzchni typów siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków, informacje o trendach zmian zachodzących w tych parametrach, a także o istniejących i potencjalnych oddziaływaniach na gatunki i typy siedlisk. Dane i oceny zawarte w raportach z założenia powinny opierać się na wynikach prowadzonego monitoringu, który to obowiązek narzuca Art. 11 Dyrektywy Siedliskowej. Ponieważ jeszcze nie we wszystkich krajach członkowskich jest on zorganizowany, albo jego zakres jest niewystarczający, raporty 2007 opierają się na wszelkich dostępnych źródłach wiedzy o gatunkach i typach siedlisk objętych obowiązkiem raportowania, zarówno publikowanych jak i niepublikowanych. Wymagane informacje i oceny zostaną zestawione w wymaganym przez Komisję Europejską formacie, określonym w dokumencie „Explanatory Notes & Guidelines for Assessment, monitoring and reporting under Article 17 of the Habitats Directive”. Projekty raportów opracowują eksperci z różnych ośrodków naukowych w kraju.