Logo graficzne - powrót do strony głównej

Opracowanie tekstów 2006-2008

Opracowanie tekstów i wydanie przewodników metodycznych dla gatunków i siedlisk przyrodniczych

Przewodniki monitoringu zostały opracowane w 2008 roku w oparciu o doświadczenia zdobyte w trakcie badań prowadzonych w ramach projektu. Dotyczą 55 typów siedlisk przyrodniczych i gatunków objętych tymi badaniami. Tam gdzie było to możliwe, wskazane zostały także inne typy siedlisk przyrodniczych i gatunki, dla których można zastosować podobną metodykę badań, a które powinny być monitorowane ze względu na potrzeby krajowej ochrony przyrody i zobowiązania międzynarodowe. Przewodniki obejmują m.in. krótką informację o ich biologii i ekologii, opis wybranych do badań monitoringowych wskaźników stanu zachowania, opis sposobu, terminu i częstotliwości badań, opis sprzętu niezbędnego do wykonywania badań, zasady wyboru i sugerowanych wielkości powierzchni próbnych, wzory formularzy do zapisu informacji z badań terenowych, opis sposobu oceny stanu zachowania badanych parametrów (populacji, siedliska gatunku, struktury i funkcji siedliska przyrodniczego), w tym określenie wzorcowych wartości badanych wskaźników, odpowiadających określonym ocenom stanu zachowania. Przewodniki zostały opracowane przede wszystkim przez koordynatorów krajowych badań poszczególnych gatunków i typów siedlisk, badanych w tym projekcie. Przewodniki są adresowane do wykonawców monitoringu, w tym do przyszłych zarządzających obszarami Natura 2000, służb ochrony przyrody, pracowników lasów państwowych, przyrodników specjalistów i amatorów.