Logo graficzne - powrót do strony głównej

Zakres monitoringu w latach 2009-2011

Badania monitoringowe realizowane w latach 2009-2011 były kontynuacją prac wykonanych w latach 2006-2008.

Analogicznie jak w latach poprzednich, badania monitoringowe były prowadzone na stanowiskach badawczych (powierzchnia monitoringowych) wybranych z uwzględnieniem specyfiki poszczególnych typów siedlisk przyrodniczych oraz gatunków. Na poszczególnych stanowiskach były badane wskaźniki specyficzne dla poszczególnych siedlisk przyrodniczych i gatunków. Na stanowiskach były również określane oddziaływania i zagrożenia dla badanych siedlisk przyrodniczych i gatunków.

Siedliska przyrodnicze oraz gatunki objęte monitoringiem w latach 2009-2011

Siedliska przyrodnicze

SIEDLISKA MORSKIE I NADMORSKIE

 • 1230 Klify na wybrzeżu Bałtyku
 • 1310 Śródlądowe błotniste solniska z solirodkiem (Salicornion ramosissimae)
 • 1330 Solniska nadmorskie (Glauco-Puccinietalia część - zbiorowiska nadmorskie)
 • 2160 Nadmorskie wydmy z zaroślami rokitnika
 • 2170 Nadmorskie wydmy z zaroślami wierzby piaskowej
 • 2330 Wydmy śródlądowe z murawami napiaskowymi

SIEDLISKA WODNE I NADWODNE

 • 3110 Jeziora lobeliowe
 • 3150 Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion
 • 3160 Naturalne, dystroficzne zbiorniki wodne
 • 3220 Pionierska roślinność na kamieńcach górskich potoków
 • 3230 Zarośla wrześni na kamieńcach i żwirowiskach górskich potoków (Salici-Myricarietum część - z przewagą wrześni)
 • 3240 Zarośla wierzby siwej na kamieńcach i żwirowiskach górskich potoków (Salici-Myricarietum część - z przewagą wierzby)
 • 3260 Nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników Ranunculion fluitantis

SIEDLISKA ZAROŚLOWE

 • 4010 Wilgotne wrzosowiska z wrzoścem bagiennym (Ericion tetralix)
 • 4030 Suche wrzosowiska (Calluno-Genistion, Pohlio-Callunion, Calluno-Arctostaphylion)
 • 4060 Wysokogórskie borówczyska bażynowe (Empetro-Vaccinietum)
 • 4080 Subalpejskie zarośla wierzbowe wierzby lapońskiej lub śląskiej (Salicetum lapponum, Salicetum silesiacae)
 • 5130 Zarośla jałowca pospolitego na wrzosowiskach lub murawach nawapiennych

SIEDLISKA ŁĄKOWE I MURAWOWE

 • 6150 Wysokogórskie murawy acidofilne (Juncion trifidi) i bezwapienne wyleżyska śnieżne (Salicion herbaceae)
 • 6170 Nawapienne murawy wysokogórskie (Seslerion tatrae) i wyleżyska śnieżne (Arabidion coeruleae)
 • 6410 Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion)
 • 6430 Ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium)
 • 6440 Łąki selemicowe (Cnidion dubii)
 • 6510 Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)
 • 6520 Górskie łąki konietlicowe użytkowane ekstensywnie (Polygono-Trisetion)

SIEDLISKA TORFOWISKOWE I ŹRÓDLISKOWE

 • 7140 Torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea)
 • 7150 Obniżenia na podłożu torfowym z roślinnością ze związku Rhynchosporion
 • 7230 Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk

SIEDLISKA NASKALNE

 • 8120 Piargi i gołoborza wapienne
 • 8150 Środkowoeuropejskie wyżynne piargi i gołoborza krzemianowe
 • 8210 Wapienne ściany skalne ze zbiorowiskami Potentilletalia caulescentis
 • 8220 Ściany skalne i urwiska krzemianowe ze zbiorowiskami z Androsacion vandelii
 • 8230 Pionierskie murawy na skałach krzemianowych (Arabidopsidion thalianae)

SIEDLISKA LEŚNE

 • 9140 Górskie jaworzyny ziołoroślowe (Aceri-Fagetum)
 • 9150 Ciepłolubne buczyny storczykowe (Cephalanthero-Fagenion)
 • 9160 Grąd subatlantycki (Stellario-Carpinetum)
 • 9190 Pomorski kwaśny las brzozowo-dębowy (Betulo-Quercetum)
 • 91F0 Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum)
 • 9410 Górskie bory świerkowe (Piceion abietis część - zbiorowiska górskie)
 • 9420 Górski bór limbowo-świerkowy (Pino cembrae-Piceetum)

Gatunki roślin

POROSTY

 • chrobotki Cladonia spp. subgenus Cladina (1378)

MCHY

 • bezlist okrywkowy Buxbaumia viridis(1386)
 • bielistka blada Leucobryum glaucum (1400)
 • sierpowiec błyszczącyDrepanocladus vernicosus (1393)
 • torfowceSphagnum spp. (1409)
 • widłoząb zielony Dicranum viride

PAPROCIE

 • marsylia czterolistnaMarsilea quadrifolia (1428)
 • włosocień cienisty>Trichomanes speciosum (1421)
 • zanokcica serpentynowa Asplenium adulterinum (4066)

WIDŁAKI

 • widłaki Lycopodium spp. (1413)

ROŚLINY NACZYNIOWE

 • arnika górska Arnica montana (1762)
 • bylica skalna Artemisia eriantha (1763)
 • dzwonecznik wonny Adenophora lilifolia (4068)
 • języczka syberyjska Ligularia sibirica (1758)
 • kaldesia dziewięciornikowata Caldesia parnassifolia (1832)
 • koleantus delikatny Coleanthus subtilis (1887)
 • leniec bezpodkwiatkowy Thesium ebracteatum (1437)
 • lindernia mułowa Lindernia procumbens (1725)
 • lnica wonna Linaria loeselii (Linaria odora) (2216)
 • mieczyk błotny Gladiolus paluster (4096)
 • parzęchlin długoszczecinowy Meesia longiseta (1389)
 • ponikło kraińskie Eleocharis carniolica (1898)
 • przytulia krakowska Galium cracoviense (2189)
 • różanecznik żółty Rhododendron luteum (4093)
 • rzepik szczeciniasty Agrimonia pilosa (1939)
 • sasanka otwarta Pulsatilla patens (1477)
 • selery błotne Apium repens (1614)
 • starodub łąkowy Angelica palustris (1617)
 • śnieżyczka przebiśnieg Galanthus nivalis (1866)
 • tocja karpacka Tozzia carpatica (4116)
 • tojad morawski Aconitum firmum ssp. moravicum (4109)
 • żmijowiec czerwony Echium russicum (4067)

Wybrane gatunki roślin uznane za krytycznie zagrożone wg. Czerwonej Księgi Roślin (2001), reprezentujące różne środowiska i strategie życiowe, których stanowiska są rozmieszczone w różnych częściach Polski.

 • bylica pontyjska Artemisia pontica
 • ciemiężyca czarna Veratrum nigrum
 • cyklamen purpurowy Cyclamen purpurascens
 • gałuszka kulecznica Pilularia globulifera
 • kotewka orzech wodny Trapa natans
 • okrzyn jeleni Laserpitium archangelica
 • ostnica piaskowa Stipa borystenica
 • pierwiosnka omączona Primula farinosa
 • rogownica alpejska Cerastium alpinum
 • szachownica kostkowata Fritillaria meleagris

Gatunki zwierząt

BEZKRĘGOWCE

Chrząszcze
 • biegacz Zawadzkiego Carabus zawadzkii (9001)
 • jelonek rogacz Lucanus cervus (1083)
 • kozioróg dębosz Cerambyx cerdo (1088)
 • kreślinek Graphoderus bilineatus (1082)
 • pływak szerokobrzeżek Dytiscus latissimus (1081)
 • zagłębek bruzdkowany Rhysodes sulcatus (4026)
 • zgniotek cynobrowy Cucujus cinnaberinus (1086)
Motyle
 • barczatka kataks Eriogaster catax (1074)
 • czerwończyk fioletek Lycaena helle (4038)
 • modraszek arion Maculinea arion (1058)
 • modraszek eroides Polyommatus eroides (4042)
 • modraszek nausitous Maculinea nausithous (1061)
 • modraszek telejus Maculinea teleius (1059)
 • niepylak mnemozyna Parnassius mnemosyne (1056)
 • przeplatka maturna Hypodryas maturna (1052)
 • strzępotek edypus Coenonympha oedippus (1071)
 • strzępotek hero Coenonympha hero (1070)
 • szlaczkoń szafraniec Colias myrmidone (4030)
Mięczaki
 • poczwarówka Geyera Vertigo geyeri (1013)
 • poczwarówka jajowata Vertigo moulinsiana (1016)
 • poczwarówka zwężona Vertigo angustior (1014)
Ważki
 • łątka ozdobna Coenagrion ornatum (4045)
 • zalotka większa Leucorrhinia pectoralis (1042)
 • zatoczek łamliwy Anisus vorticulus (4056)

KRĘGOWCE

Ryby i krągłouste
 • boleń Aspius aspius (1130)
 • brzana Barbus barbus (1164)
 • brzana karpacka Barbus cyclolepis (9000)
 • brzanka Barbus meridionalis (Barbus peloponnesius) (2503)
 • głowacz białopłetwy Cottus gobio (1163)
 • kiełb białopłetwy Gobio albipinnatus (1124)
 • kiełb Kesslera Gobio kessleri (2511)
 • koza Cobitis taenia (1149)
 • koza złotawa Sabanejewia aurata (1146)
 • lipień Thymallus thymallus (1109)
 • łosoś atlantycki Salmo salar (1106)
 • minóg rzeczny Lampetra fluviatilis (1099)
 • minóg strumieniowy Lampetra planeri (1096)
 • minóg ukraiński Eudontomyzon mariae (2484)
 • piskorz Misgurnus fossilis (1145)
 • różanka Rhodeus sericeus amarus (5339)
Płazy i gady
 • gniewosz plamisty Coronella austriaca (1283)
 • grzebiuszka ziemna Pelobates fuscus (1197)
 • kumak górski Bombina variegata (1193)
 • kumak nizinny Bombina bombina (1188)
 • ropucha paskówka Bufo calamita (1202)
 • ropucha zielona Bufo viridis (1201)
 • rzekotka drzewna Hyla arborea (1203)
 • traszka grzebieniasta Triturus cristatus (1166)
 • traszka karpacka Triturus montandoni (2001)
 • wąż Eskulapa Elaphe longissima (1281)
 • żaba jeziorkowa Rana lessonae (1207)
 • żaba moczarowa Rana arvalis (1214)
 • żaba śmieszka Rana ridibunda (1212)
 • żaba trawna Rana temporaria (1213)
 • żaba wodna Rana esculenta (1210)
 • żaba zwinka Rana dalmatina (1209)
 • żółw błotny Emys orbicularis (1220)
Ssaki
 • koszatka Dryomys nitedula (1342)
 • mopek Barbastella barbastellus (1308)
 • nocek Bechsteina Myotis bechsteinii (1323)
 • nocek łydkowłosy Myotis dasycneme (1318)
 • nocek orzęsiony Myotis emarginatus (1321)
 • podkowiec mały Rhinolophus hipposideros (1303)

Uzyskane w wyniku badań dane terenowe zostaną zapisane w komputerowej bazie danych, w postaci formularzy sprawozdawczych dla stanowisk i obszarów Natura 2000.

Wyniki monitoringu 2009-2011