Zakres monitoringu w latach 2009-2011

Badania monitoringowe realizowane w latach 2009-2011 były kontynuacją prac wykonanych w latach 2006-2008.

Analogicznie jak w latach poprzednich, badania monitoringowe były prowadzone na stanowiskach badawczych (powierzchnia monitoringowych) wybranych z uwzględnieniem specyfiki poszczególnych typów siedlisk przyrodniczych oraz gatunków. Na poszczególnych stanowiskach były badane wskaźniki specyficzne dla poszczególnych siedlisk przyrodniczych i gatunków. Na stanowiskach były również określane oddziaływania i zagrożenia dla badanych siedlisk przyrodniczych i gatunków.

Siedliska przyrodnicze oraz gatunki objęte monitoringiem w latach 2009-2011

Siedliska przyrodnicze

SIEDLISKA MORSKIE I NADMORSKIE

SIEDLISKA WODNE I NADWODNE

SIEDLISKA ZAROŚLOWE

SIEDLISKA ŁĄKOWE I MURAWOWE

SIEDLISKA TORFOWISKOWE I ŹRÓDLISKOWE

SIEDLISKA NASKALNE

SIEDLISKA LEŚNE

Gatunki roślin

POROSTY

MCHY

PAPROCIE

WIDŁAKI

ROŚLINY NACZYNIOWE

Wybrane gatunki roślin uznane za krytycznie zagrożone wg. Czerwonej Księgi Roślin (2001), reprezentujące różne środowiska i strategie życiowe, których stanowiska są rozmieszczone w różnych częściach Polski.

Gatunki zwierząt

BEZKRĘGOWCE

Chrząszcze
Motyle
Mięczaki
Ważki

KRĘGOWCE

Ryby i krągłouste
Płazy i gady
Ssaki

Uzyskane w wyniku badań dane terenowe zostaną zapisane w komputerowej bazie danych, w postaci formularzy sprawozdawczych dla stanowisk i obszarów Natura 2000.

Wyniki monitoringu 2009-2011