Logo graficzne - powrót do strony głównej

Zakres monitoringu w latach 2013-2014

Badania monitoringowe realizowane w latach 2013-2014 były kontynuacją prac wykonanych w latach 2006-2008 oraz 2009-2011.

Analogicznie jak w latach poprzednich, badania monitoringowe były prowadzone na stanowiskach badawczych (powierzchnia monitoringowych) wybranych z uwzględnieniem specyfiki poszczególnych typów siedlisk przyrodniczych oraz gatunków. Na poszczególnych stanowiskach były badane wskaźniki specyficzne dla poszczególnych siedlisk przyrodniczych i gatunków. Na stanowiskach były również określane oddziaływania i zagrożenia dla badanych siedlisk przyrodniczych i gatunków.

Siedliska przyrodnicze oraz gatunki objęte monitoringiem w latach 2013-2014

Siedliska przyrodnicze

SIEDLISKA MORSKIE I NADMORSKIE

 • 1150 Zalewy i jeziora przymorskie (laguny)
 • 1210 Kidzina na brzegu morskim
 • 1340 Śródlądowe słone łąki, pastwiska i szuwary (Glauco-Puccinellietalia - część, zbiorowiska śródlądowe
 • 2110 Inicjalne stadia nadmorskich wydm białych
 • 2120 Nadmorskie wydmy białe (Elymo-Ammophiletum)
 • 2130 Nadmorskie wydmy szare
 • 2140 Nadmorskie wrzosowiska bażynowe
 • 2180 Lasy mieszane i bory na wydmach nadmorskich
 • 2190 Wilgotne zagłębienia międzywydmowe

SIEDLISKA WODNE I NADWODNE

 • 3130 Brzegi lub osuszane dna zbiorników wodnych ze zbiorowiskami z Littorelletea, Isoëto-Nanojuncetea
 • 3140 Twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki wodne z podwodnymi łąkami ramienic Charetea
 • 3270 Zalewane muliste brzegi rzek

SIEDLISKA ZAROŚLOWE

 • 4070 Zarośla kosodrzewiny (Pinetum mughi)
 • 40A0 Zarośla wisienki stepowej Prunetum fructinosae

SIEDLISKA ŁĄKOWE I MURAWOWE

 • 6110 Skały wapienne i neutrofilne z roślinnością pionierską (Alysso-Sedion)
 • 6120 Ciepłolubne, śródlądowe murawy napiaskowe (Koelerion glaucae)
 • 6130 Murawy galmanowe
 • 6210 Murawy kserotermiczne (Festuco-Brometea)
 • 6230 Bogate florystycznie górskie i niżowe murawy bliźniczkowe (Nardetalia - płaty bogate florystycznie)
 • Eutroficzne łąki wilgotne (zw. Calthion)

SIEDLISKA TORFOWISKOWE I ŹRÓDLISKOWE

 • 7110 Torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe)
 • 7120 Torfowiska wysokie zdegradowane, lecz zdolne do naturalnej i stymulowanej regeneracji
 • 7210 Torfowiska nakredowe (Cladietum marisci, Caricetum buxbaumi, Schoenetum nigricantis)
 • 7220 Źródliska wapienne ze zbiorowiskami Cratoneurion commutati

SIEDLISKA NASKALNE

 • 8110 Piargi i gołoborza krzemianowe
 • 8160 Podgórskie i wyżynne rumowiska wapienne ze zbiorowiskami ze Stipion calamagrostis
 • 8310 Jaskinie nieudostępnione do zwiedzania

SIEDLISKA LEŚNE

 • 9110 Kwaśne buczyny (Luzulo-Fagion)
 • 9130 Żyzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion)
 • 9170 Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum i Tilio-Carpinetum)
 • 9180 Jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stromych stokach i zboczach (Tilio platyphyllis-Acerion pseudoplatani)
 • 91D0 Bory i lasy bagienne
 • 91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy źródliskowe)
 • 91I0 Ciepłolubne dąbrowy (Quercetalia pubescentis-petraeae)
 • 91P0 Jodłowy bór świętokrzyski (Abietetum polonicum)
 • 91Q0 Reliktowe laski sosnowe
 • 91T0 Śródlądowy bór chrobotkowy
 • Olsy (Carici elongatae-Alnetum)

Gatunki roślin

MCHY

 • Widłoząb zielony Dicranum viride (1381)

PAPROCIE

 • Marsylia czworolistna Marsilea quadrifolia (1428)
 • Włosocień delikatny Trichomanes speciosum (1421)

ROŚLINY NACZYNIOWE

 • Aldrowanda pęcherzykowata Aldrovanda vesiculosa (1516)
 • Arnika górska Arnica montana (1762)
 • Dziewięćsił popłocholistny Carlina onopordifolia (2249)
 • Dzwonecznik wonny Adenophora liliifolia (4068)
 • Dzwonek karkonoski Campanula bohemica (4069)
 • Dzwonek piłkowany Campanula serrata (4070)
 • Elisma wodna Luronium natans (1831)
 • Gnidosz sudecki Pedicularis sudetica (2217)
 • Goryczuszka czeska Gentianella bohemica (4094)
 • Języczka syberyjska Ligularia sibirica (1758)
 • Kaldezja dziewięciornikowata Caldesia parnassifolia (1832)
 • Leniec bezpodkwiatkowy Thesium ebracteatum (1437)
 • Lipiennik Loesela Liparis loeselii (1903)
 • Lnica wonna Linaria odora (2216)
 • Mieczyk błotny Gladiolus paluster (4096)
 • Obuwik pospolity Cypripedium calceolus (1902)
 • Ostnica piaskowa Stipa borysthenica
 • Pierwiosnek omączony Primula farinosa
 • Ponikło kraińskie Eleocharis carniolica (1898)
 • Przytulia sudecka Galium sudeticum (4113)
 • Pszonak pieniński Erysimum pieninicum (2114)
 • Różanecznik żółty Rhododendron luteum (4093)
 • Rzepik szczeciniasty Agrimonia pilosa (1939)
 • Sasanka słowacka Pulsatilla slavica (2094)
 • Selery błotne Apium repens (1614)
 • Sierpik różnolistny Serratula lycopifolia (4087)
 • Skalnica torfowiskowa Saxifraga hirculus (1528)
 • Starodub łąkowy Angelica palustre (Ostericum palustre) (1617)
 • Tocja karpacka Tozzia carpatica (4116)
 • Tojad morawski Aconitum firmum ssp. moravicum (4109)
 • Warzucha polska Cochlearia polonica (2109)
 • Warzucha tatrzańska Cochlearia tatrae (4090)
 • Żmijowiec czerwony Echium russicum (4067)

Gatunki zwierząt

CHRZĄSZCZE

 • Bogatek wspaniały Buprestis splendens (1085)
 • Konarek tajgowy Phryganophilus ruficollis (4021)
 • Nadobnica alpejska Rosalia alpina (1087)
 • Pachnica dębowa Osmoderma eremita (1084)
 • Pogrzybnica Oxyporus mannerheimii (1924)
 • Ponurek Schneidera Boros schneideri (1920)
 • Rozmiazg kolweński Pytho kolwensis (1925)
 • Sichrawa karpacka Pseudogaurotina excellens (4024)
 • Średzinka Mesosa myops (1923)

MOTYLE

 • Barczatka kataks Eriogaster catax (1074)
 • Czerwończyk fioletek Lycaena helle (4038)
 • Czerwończyk nieparek Lycaena dispar (1060)
 • Górówka sudecka Erebia sudetica (1069)
 • Krasopani hera Callimorpha (Euplagia) quadripunctaria (1078)
 • Modraszek arion Phengaris (Maculinea) arion (1058)
 • Modraszek eros (eroides) Polyommatus eros eroides (4042)
 • Modraszek nausitous Phengaris nausithous (1061)
 • Modraszek telejus Phengaris (Maculinea) teleius (1059)
 • Niepylak mnemozyna Parnassius mnemosyne (1056)
 • Osadnik wielkooki Lopinga achine (1067)
 • Postojak wiesiołkowiec Proserpinus proserpina (1076)
 • Przeplatka aurinia Euphydryas aurinia (1065)
 • Przeplatka maturna Euphydryas maturna (1052)
 • Sówka puszczykówka Xylomoia strix (9003)
 • Strzępotek edypus Coenonympha oedippus (1071)
 • Strzępotek hero Coenonympha hero (1070)
 • Szlaczkoń szafraniec Colias myrmidone (4030)

MIĘCZAKI

 • Poczwarówka Geyera Vertigo geyeri (1013)
 • Poczwarówka jajowata Vertigo moulinsiana (1016)
 • Poczwarówka zwężona Vertigo angustior (1014)
 • Skójka gruboskorupowa Unio crassus (1032)
 • Ślimak winniczek Helix pomatia (1026)

PIERŚCIENICE

 • Pijawka lekarska Hirudo medicinalis (1034)

SKORUPIAKI

 • Rak szlachetny Astacus astacus (1091)

WAŻKI

 • Łątka ozdobna Coenagrion ornatum (4045)
 • Trzepla zielona Ophiogomphus cecilia (1037)

RYBY I MINOGI

 • Strzebla błotna Phoxinus percnurus (4009)

GADY

 • Wąż eskulapa Zamenis longissimus longissimus (1281)
 • Żółw błotny Emys orbicularis orbicularis (1220)

SSAKI

 • Bóbr europejski Castor fiber (1337)
 • Chomik europejski Cricetus cricetus (1339)
 • Darniówka tatrzańska Microtus tatricus (2612)
 • Kozica tatrzańska Rupicapra rupicapra tatrica (4006)
 • Niedźwiedź brunatny Ursus arctos (1354)
 • Ryś euroazjatycki Lynx lynx (1361)
 • Smużka stepowa Sicista subtilis (2021)
 • Suseł moręgowany Spermophilus citellus (1335)
 • Suseł perełkowany Spermophilus suslicus (2608)
 • Świstak tatrzański Marmota marmota latirostris
 • Wilk Canis lupus (1352)
 • Wydra Lutra lutra (1355)
 • Żubr Bison bonasus (2647)

Uzyskane w wyniku badań dane terenowe zostaną zapisane w komputerowej w bazie danych, w postaci formularzy sprawozdawczych dla stanowisk i obszarów Natura 2000.

Wyniki monitoringu 2013-2014