Logo graficzne - powrót do strony głównej

Zakres monitoringu w latach 2020-2021

Badania monitoringowe realizowane w latach 2020-2021 są kontynuacją prac wykonanych w latach 2006-2018.

Podobnie jak w latach poprzednich, badania monitoringowe będą prowadzone na stanowiskach monitoringowych wybranych typów siedlisk przyrodniczych oraz gatunków zwierząt i roślin. Na stanowiskach będą badane wskaźniki specyficzne dla poszczególnych siedlisk i gatunków, zgodnie z metodykami monitoringu, z uwzględnieniem errat i modyfikacji. Na stanowiskach będą również określane oddziaływania i zagrożenia dla badanych typów siedlisk i gatunków.

Siedliska przyrodnicze oraz gatunki objęte monitoringiem w latach 2020-2021

Siedliska przyrodnicze

SIEDLISKA MORSKIE I NADMORSKIE

 • 1310 Śródlądowe błotniste solniska z solirodkiem (Salicornion ramosissimae)
 • 1330 Solniska nadmorskie (Glauco-Puccinietalia część - zbiorowiska nadmorskie)
 • 2160 Nadmorskie wydmy z zaroślami rokitnika
 • 2170 Nadmorskie wydmy z zaroślami wierzby piaskowej

SIEDLISKA WODNE I NADWODNE

 • 3110 Jeziora lobeliowe
 • 3160 Naturalne, dystroficzne zbiorniki wodne
 • 3220 Pionierska roślinność na kamieńcach górskich potoków
 • 3230 Zarośla wrześni na kamieńcach i żwirowiskach górskich potoków (Salici-Myricarietum część - z przewagą wrześni)
 • 3240 Zarośla wierzby siwej na kamieńcach i żwirowiskach górskich potoków (Salici-Myricarietum część - z przewagą wierzby)
 • 3270 Zalewane muliste brzegi rzek

SIEDLISKA ZAROŚLOWE

 • 4010 Wilgotne wrzosowiska z wrzoścem bagiennym (Ericiontetralix)
 • 4030 Suche wrzosowiska (Calluno-Genistion, Pohlio-Callunion, Calluno-Arctostaphylion)
 • 4060 Wysokogórskie borówczyska bażynowe (Empetro-Vaccinietum)
 • 4070 Zarośla kosodrzewiny (Pinetum mugo)
 • 4080 Subalpejskie zarośla wierzbowe wierzby lapońskiej lub śląskiej (Salicetum lapponum, Salicetum silesiacae)
 • 5130 Zarośla jałowca pospolitego na wrzosowiskach lub murawach nawapiennych

SIEDLISKA ŁĄKOWE I MURAWOWE

 • 6150 Wysokogórskie murawy acidofilne (Junciontrifidi) i bezwapienne wyleżyska śnieżne (Salicionherbaceae)
 • 6170 Nawapienne murawy wysokogórskie (Sesleriontatrae) i wyleżyska śnieżne (Arabidioncoeruleae)
 • 6210 Murawy kserotermiczne (Festuco-Brometea)
 • 6440 Łąki selernicowe (Cnidion dubii)

SIEDLISKA TORFOWISKOWE I ŹRÓDLISKOWE

 • 7110 Torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe)
 • 7120 Torfowiska wysokie zdegradowane, lecz zdolne do naturalnej i stymulowanej regeneracji
 • 7150 Obniżenia na podłożu torfowym z roślinnością ze związku Rhynchosporion

SIEDLISKA NASKALNE

 • 8150 Środkowoeuropejskie wyżynne piargi i gołoborza krzemianowe
 • 8160 Podgórskie i wyżynne rumowiska wapienne ze zbiorowiskami ze Stipion calamagrostis

SIEDLISKA LEŚNE

 • 9170 Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum i Tilio-Carpinetum)
 • 9180 Jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stromych stokach i zboczach (Tilio platyphyllis-Acerion pseudoplatani)
 • 91D0 Bory i lasy bagienne
 • 91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy źródliskowe)
 • 91I0 Ciepłolubne dąbrowy (Quercetalia pubescentis-petraeae)
 • 91P0 Jodłowy bór świętokrzyski (Abietetum polonicum)
 • 91Q0 Górskie reliktowe laski sosnowe (Erico-Pinion)
 • 91T0 Śródlądowy bór chrobotkowy

Zakres monitoringu w 2021 roku - siedliska przyrodnicze

Gatunki roślin

MCHY

 • Bezlist okrywowy Buxbaumia viridis
 • Haczykowiec błyszczący Hamatocaulis vernicosus
 • Torfowce Sphagnum spp.
 • Widłoząb zielony Dicranum viride

PAPROCIE

 • Gałuszka kulecznica Pilularia globulifera
 • Marsylia czterolistna Marsilea quadrifolia
 • Rozrzutka brunatna Woodsia ilvensis
 • Włosocień delikatny Trichomanes speciosum
 • Zanokcica serpentynowa Asplenium adulterinum

WIDŁAKI

 • Widlicz Isslera Diphasiastrum issleri

ROŚLINY NACZYNIOWE

 • Aldrowanda pęcherzykowata Aldrovanda vesiculosa
 • Arnika górska Arnica montana
 • Ciemiężyca czarna Veratrum nigrum
 • Cyklamen purpurowy Cyclamen purpurascens
 • Dyptam jesionolistny Dictamnus albus
 • Dzwonecznik wonny Adenophora liliifolia
 • Dzwonek karkonoski Campanula bohemica
 • Dzwonek piłkowany Campanula serrata
 • Elisma wodna Luronium natans
 • Gęsiówka uszkowata Arabis recta
 • Gnidosz sudecki Pedicularis sudetica
 • Goryczuszka czeska Gentianella bohemica
 • Jaskier illiryjski Ranunculus illyricus
 • Języczka syberyjska Ligularia sibirica
 • Kaldezja dziewięciornikowata Caldesia parnassifolia
 • Koleantus delikatny Coleanthus subtilis
 • Kotewka orzech wodny Trapa natans
 • Leniec bezpodkwiatkowy Thesium ebracteatum
 • Lindernia mułowa Lindernia procumbens
 • Lipiennik Loesela Liparis loeselii
 • Mieczyk błotny Gladiolus paluster
 • Miodokwiat krzyżowy Herminium monorchis
 • Obuwik pospolity Cypripedium calceolus
 • Okrzyn jeleni Laserpitium archangelica
 • Ostnica piaskowa Stipa borysthenica
 • Pierwiosnek omączony Primula farinosa
 • Ponikło kraińskie Eleocharis carniolica
 • Przetacznik wczesny Veronica praecox
 • Przytulia sudecka Galium sudeticum
 • Pszonak pieniński Erysimum pieninicum
 • Różanecznik żółty Rhododendron luteum
 • Sasanka słowacka Pulsatilla slavica
 • Selery błotne Apium repens
 • Selery węzłobaldachowe Apium nodiflorum
 • Sierpik różnolistny Klasea lycopifolia
 • Skalnica torfowiskowa Saxifraga hirculus
 • Starodub łąkowy Angelica palustre
 • Szachownica kostkowata Fritillaria meleagris
 • Tłustosz pospolity dwubarwny Pinguicula vulgaris subsp. bicolor
 • Tocja karpacka Tozzia carpathica
 • Turzyca wyciągnięta Carex extensa
 • Turzyca żytowata Carex secalina
 • Warzucha polska Cochlearia polonica
 • Warzucha tatrzańska Cochlearia tatrae
 • Wełnianka delikatna Eriophorum gracile
 • Żmijowiec czerwony Pontechium maculatum subsp. maculatum

Gatunki zwierząt

BEZKRĘGOWCE

 • Barczatka kataks Eriogaster catax
 • Czerwończyk fioletek Lycaena helle
 • Czerwończyk nieparek Lycaena dispar
 • Jelonek rogacz Lucanus cervus
 • Kozioróg dębosz Cerambyx cerdo
 • Krasopani hera Euplagia quadripunctaria
 • Łątka ozdobna Coenagrion ornatum
 • Modraszek arion Maculinea arion
 • Modraszek nausitous Maculinea nausithous
 • Modraszek telejus Maculinea teleius
 • Nadobnica alpejska Rosalia alpina
 • Niepylak mnemozyna Parnassius mnemosyne 
 • Osadnik wielkooki Lopinga achine
 • Pachnica dębowa Osmoderma eremita Complex
 • Pijawka lekarska Hirudo medicinalis
 • Poczwarówka Geyera Vertigo geyeri 
 • Poczwarówka jajowata Vertigo moulinsiana
 • Poczwarówka zwężona Vertigo angustior
 • Pogrzybnica Oxyporus mannerheimii
 • Przeplatka aurinia Euphydryas aurinia
 • Przeplatka maturna Euphydryas maturna
 • Rak szlachetny Astacus astacus
 • Skójka gruboskorupowa Unio crassus
 • Sówka puszczykówka Xylomoia strix
 • Strzępotek edypus Coenonympha oedippus 
 • Strzępotek hero Coenonympha hero
 • Szlaczkoń szafraniec Colias myrmidone
 • Zatoczek łamliwy Anisus vorticulus 

KRĘGOWCE

 • Bóbr europejski Castor fiber
 • Chomik europejski Cricetus cricetus
 • Darniówka tatrzańska Microtus tatricus
 • Gniewosz plamisty Coronella austriaca
 • Kozica tatrzańska Rupicapra rupicapra tatrica
 • Kumak górski Bombina variegata
 • Mopek Barbastella barbastellus
 • Nocek Bechsteina Myotis bechsteinii
 • Nocek duży Myotis myotis
 • Nocek łydkowłosy Myotis dasycneme
 • Nocek orzęsiony Myotis emarginatus
 • Podkowiec mały Rhinolophus hipposideros
 • Smużka stepowa Sicista subtilis
 • Strzebla błotna Rhynchocypris percnurus
 • Suseł moręgowany Spermophilus citellus
 • Suseł perełkowany Spermophilus suslicus
 • Świstak tatrzański Marmota marmota latirostris
 • Traszka karpacka Triturus montandoni
 • Wąż Eskulapa Zamenis longissimus
 • Wydra Lutra lutra
 • Żółw błotny Emys orbicularis
 • Żubr Bison bonasus

Zakres monitoringu na lata 2020-2021 - gatunki zwierząt