Logo graficzne - powrót do strony głównej

Wyniki monitoringu

W latach 2009-2011 badaniami objęto 40 typów siedlisk przyrodniczych, 44 gatunki roślin (lub grupy gatunków: chrobotki, widłaki, torfowce) oraz 68 gatunków zwierząt.

Należy podkreślić, że głównie na podstawie wyników monitoringu określany jest stan ochrony i jego parametry w skali regionu biogeograficznego (zgodnie z art. 17 Dyrektywy Siedliskowej). Stan ochrony gatunków roślin, zwierząt i siedlisk przyrodniczych, na jaki wskazują wyniki monitoringu 2009-2011, w oparciu o wyniki na badanych stanowiskach, jest więc w wielu przypadkach zbieżny z ocenami z ostatniego raportu do Komisji Europejskiej. Dla części siedlisk i gatunków występują jednak różnice.

Wyniki monitoringu, a wyniki raportu dla Komisji Europejskiej

Różnice w ocenach stanu ochrony pomiędzy Raportem dla Komisji Europejskiej a wynikami monitoringu są spowodowane różnymi przyczynami: (1) dane monitoringowe to główna ale jednak tylko część informacji wykorzystywanej przy opracowywaniu raportu do Komisji, dlatego też konieczne jest wykorzystywanie dodatkowych informacji z różnych źródeł; (2) ocena stanu ochrony w raporcie wymaga oceny stanu zasięgu gatunków i siedlisk (parametr, którego nie bada się w monitoringu); (3) ocena stanu populacji czy powierzchni siedlisk w regionie nie jest zwykłym „uśrednianiem” tej ocen na monitorowanych stanowiskach, ale wymaga m.in. odniesienia aktualnej wielkości populacji czy powierzchni siedliska w regionie do ustalonej wartości referencyjnej.

Analizując porównanie pomiędzy wstępnymi ocenami stanu ochrony wyprowadzonymi na podstawie badań terenowych oraz wynikami oceny sporządzonej na potrzeby raportu dla Komisji Europejskiej należy podkreślić następujące różnice pomiędzy tymi sposobami raportowania i analizy danych:

  • w raporcie dla KE bierze się pod uwagę nie tylko 3 parametry stosowane w monitoringu terenowym (dla siedlisk przyrodniczych: powierzchnia, specyficzna struktura i funkcje, perspektywy ochrony; dla gatunków: populacja, siedlisko gatunku i perspektywy ochrony), ale również parametr zasięg;
  • ocena w raporcie dla KE odnosi się do całego okresu sprawozdawczego, ponadto w ocenie trendów, które są również brane pod uwagę w ocenie na poziomie regionu biogeograficznego, bierze się pod uwagę nawet znacznie większy okres wstecz (trendy długoterminowe). Natomiast ocena monitoringowa odnosi się wyłącznie do roku, w którym był sporządzany raport terenowy;
  • parametr perspektywy ochrony oceniany na stanowisku badawczym analizuje możliwość zachowania konkretnego, badanego płatu siedliska przyrodniczego czy siedliska i populacji gatunku na stanowisku. Ten sam parametr na poziomie regionu biogeograficznego bierze pod uwagę również strategiczne zmiany w ochronie danego siedliska/gatunku, np. uwarunkowania prawne;
  • na poziomie regionu biogeograficznego bierze się również pod uwagę powierzchnię referencyjną i obecną siedliska a w przypadku gatunków referencyjną i aktualną liczebność populacji – nie może to być analizowane na poziomie stanowiska;
  • przedstawione oceny monitoringowe odnoszą się przede wszystkim do uśrednienia danych ze stanowisk badawczych, podczas gdy w raporcie dla KE analiza jest przeprowadzana od strony globalnej syntezy zmian w regionie biogeograficznym;
  • dla części gatunków i siedlisk przyrodniczych oceny do raportu dla KE były wykonane przed wykonaniem jakichkolwiek badań terenowych – więc opierają się głównie na wiedzy eksperckiej.

Pomimo tych rozlicznych różnic w sposobie raportowanie przedstawione zestawienie może dać wstępny obraz tendencji w ochronie siedlisk przyrodniczych, a także wskazać na możliwe zmiany w ocenie stanu siedliska przyrodniczego w regionie biogeograficznym.

Dalsze informacje na temat sporządzania raportu.

Podsumowanie wyników monitoringu dla siedlisk przyrodniczych

Podsumowanie wyników monitoringu pdf 2,5 MB
Zestawienie ocen na stanowiskach pdf 611 kB
Zstępne oceny na poziomie regionów biogeograficznych pdf 510 kB
Zestawienie ocen na poziomie obszarów Natura 2000 pdf 548 kB
Aktualne oddziaływania i zagrożenia pdf 482 kB
Szczegółowe wyniki monitoringu dla siedlisk przyrodniczych

Podsumowanie wyników monitoringu dla gatunków roślin

Podsumowanie wyników monitoringu pdf 2 MB
Zestawienie ocen na stanowiskach pdf 525 kB
Wstępne oceny na poziomie regionów biogeograficznych pdf 499 kB
Zestawienie ocen na poziomie obszarów Natura 2000 pdf 505 kB
Aktualne oddziaływania i zagrożenia pdf 458 kB
Szczegółowe wyniki monitoringu dla gatunków roślin

Podsumowanie wyników monitoringu dla gatunków zwierząt

Podsumowanie wyników monitoringu pdf 3,7 MB
Zestawienie ocen na stanowiskach pdf 706 kB
Wstępne oceny na poziomie regionów biogeograficznych pdf 528 kB
Zestawienie ocen na poziomie obszarów Natura 2000 pdf 505 kB
Aktualne oddziaływania i zagrożenia pdf 691 kB
Szczegółowe wyniki monitoringu dla gatunków zwierząt

Gatunki obce stwierdzone na monitorowanych stanowiskach

Gatunki obce stwierdzone na monitorowanych stanowiskach pdf 553 kB

PODSUMOWANIE WYNIKÓW MONITORINGU DLA SIEDLISK PRZYRODNICZYCH

Lista typów siedlisk przyrodniczych monitorowanych w 2016 roku pdf 319kb
Zestawienie ocen na stanowiskach siedlisk przyrodniczych monitorowanych w 2016 roku pdf 382kb
Zestawienie oddziaływań i zagrożenia dla typów siedlisk przyrodniczych monitorowanych w roku 2016 pdf 2,52 MB 
Zestawienie stanu ochrony siedlisk przyrodniczych w obszarach Natura 2000 pdf 353 kb
Zmiany ocen stanu ochrony siedlisk przyrodniczych monitorowanych w roku 2016 w kolejnych cyklach obserwacji monitoringowych pdf 343 kb

 

PODSUMOWANIE WYNIKÓW MONITORINGU DLA GATUNKÓW ROŚLIN

Wprowadzenie do wyników monitoringu roślin w latach 2015-2016 pdf 39kB

Lista gatunków roślin monitorowanych w latach 2015-2016 pdf 319kb
Zestawienie ocen na stanowiskach roślin monitorowanych w latach 2015-2016 roku pdf 1,14MB

Zestawienie oddziaływań i zagrożenia dla roślin monitorowanych w latach 2015-2016 pdf 1,34 MB 
Zestawienie stanu ochrony roślin na obszarach Natura 2000 w latach 2015-2016 pdf 1,12 MB
Zakres monitoringu roślin pdf 966 kb

Zestawienie stanowisk dla roślin z lat 2015-2016 xlsx 315kB

 

PODSUMOWANIE WYNIKÓW MONITORINGU DLA GATUNKÓW ZWIERZĄT

Lista gatunków zwierząt monitorowanych w latach 2015-2016 pdf 710 kB
Zestawienie oddziaływań i zagrożeń dla gatunków zwierząt w latach 2015-2016 pdf 1,27 MB
Zestawienie stanu ochrony gatunków zwierząt na obszarach Natura 2000 pdf 841 kB 
Zestawienie ocen stanowisk dla gatunków zwierząt z lat 2015-2016 pdf 808kB

Zestawienie stanowisk dla gatunków zwierząt z lat 2015-2016 xlsx 462kB

 

GATUNKI OBCE STWIERDZONE NA MONITOROWANYCH STANOWISKACH

Lista gatunków obcych stwierdzonych na stanowiskach monitorowanych siedlisk przyrodniczych w roku 2016 pdf 561kb

Lista gatunków obcych stwierdzonych na stanowiskach gatunków zwierząt w latach 2015-2016 pdf 667kb

Lista gatunków obcych stwierdzonych na stanowiskach gatunków roślin w latach 2015-2016 pdf 788kb

Rok 2015 rozpoczął nowy cykl badań monitoringowych zaplanowany na lata 2015-2018, w odróżnieniu od poprzednich lat, tym razem prowadzony w ramach 3 odrębnych projektów (3 umów): monitoring siedlisk przyrodniczych, monitoring gatunków roślin i monitoring gatunków zwierząt.

Tak jak poprzednio, w cyklu tym wykonywane są powtórzenia badań na założonych wcześniej stanowiskach. Ponadto poszerzono zakres badań o nowe stanowiska i gatunki. Zwiększenie liczby stanowisk monitorowanych wcześniej gatunków ma na celu uzupełnienie informacji o nich. W tym celu: obejmowane są monitoringiem nowo odkryte stanowiska, dodawane są stanowiska z części kraju, gdzie wcześniej monitoring nie był prowadzony, a w niektórych przypadkach uzupełniana jest liczba stanowisk przez zastąpienie monitorowanych wcześniej, na których gatunek wyginął. W 2016 roku monitoring został również poszerzony o następne gatunki, nie wymienione w załączniku II Dyrektywy Siedliskowej – najrzadsze i najbardziej zagrożone na terenie Polski, zamieszczone w czerwonych księgach i na czerwonych listach.

W latach 2015-2016 monitoringiem objęto 44 gatunki zwierząt . Dla 28 gatunków monitoring został zakończony, w tym dla: 5 gatunków chrząszczy 1 gatunku mięczaka 16 gatunków ryb i minogów oraz gatunków nietoperzy Łącznie, przebadano 1283 stanowisk w tym 688 objętych ochroną w sieci Natura 2000. Większość monitorowanych stanowisk była zlokalizowana w regionie biogeograficznym kontynentalnym (1149 stanowisk), w regionie alpejskim monitorowano 134 stanowiska. Wśród badanych stanowisk 597 było badanych powtórnie i 686 po raz pierwszy.

W latach 2015-2016 badaniami objęto 42 taksony roślin – 20 z załącznika II Dyrektywy Siedliskowej Łącznie monitoringiem objęto 254 stanowiska roślin. Monitoring 31 z nich został już ukończony.

Monitoring jedenastu taksonów roślin nie został jeszcze zakończony, a prezentowane tu wyniki należy traktować jako niepełne. Pełna informacja o wynikach monitoringu poszczególnych gatunków będzie sukcesywnie prezentowana na stronach internetowych Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska po zakończeniu ich monitoringu.

 

W roku 2016 badanych było 27 typów siedlisk przyrodniczych, na 971 stanowiskach; 758 w regionie kontynentalnym i 213 w regionie alpejskim. Prace monitoringowe cyklu 2015-2018 zakończono dla 24 typów siedlisk przyrodniczych, z następujących grup:

SIEDLISKA MORSKIE I NADMORSKIE (3 typy)

SIEDLISKA WODNE I NAWODNE (7 typów)

SIEDLISKA ZAROŚLOWE (5 typów)

SIEDLISKA ŁĄKOWE I MURAWOWE (4 typy)

SIEDLISKA TORFOWISKOWE I ŹRÓDLISKOWE (2 typy)

SIEDLISKA NASKALNE (1 typ)

SIEDLISKA LEŚNE (2 typy)

Wyniki zaprezentowane zostały w zakładce Szczegółowe wyniki dla siedlisk przyrodniczych oraz w syntetycznych podsumowaniach poniżej.

Opracowania wyników monitoringu siedlisk, na których prace zostaną zakończone w kolejnych latach cyklu monitoringowego będą zamieszczane sukcesywnie na stronie internetowej GIOŚ.

 
Podsumowanie wyników monitoringu dla siedlisk przyrodniczych

Lista typów siedlisk przyrodniczych monitorowanych w 2016 roku pdf 319kb
Zestawienie ocen na stanowiskach siedlisk przyrodniczych monitorowanych w 2016 roku pdf 382kb
Zestawienie oddziaływań i zagrożenia dla typów siedlisk przyrodniczych monitorowanych w roku 2016 pdf 2,52 MB 
Zestawienie stanu ochrony siedlisk przyrodniczych w obszarach Natura 2000 pdf 353 kb
Zmiany ocen stanu ochrony siedlisk przyrodniczych monitorowanych w roku 2016 w kolejnych cyklach obserwacji monitoringowych pdf 343 kb

 

Podsumowanie wyników monitoringu dla gatunków roślin

Wprowadzenie do wyników monitoringu roślin w latach 2015-2016 pdf 39kB

Lista gatunków roślin monitorowanych w latach 2015-2016 pdf 319kb
Zestawienie ocen na stanowiskach roślin monitorowanych w latach 2015-2016 roku pdf 1,14MB

Zestawienie oddziaływań i zagrożenia dla roślin monitorowanych w latach 2015-2016 pdf 1,34 MB 
Zestawienie stanu ochrony roślin na obszarach Natura 2000 w latach 2015-2016 pdf 1,12 MB
Zakres monitoringu roślin pdf 966 kb

Zestawienie stanowisk dla roślin z lat 2015-2016 xlsx 315kB

 

Podsumowanie wyników monitoringu dla gatunków zwierząt

Lista gatunków zwierząt monitorowanych w latach 2015-2016 pdf 710 kB
Zestawienie oddziaływań i zagrożeń dla gatunków zwierząt w latach 2015-2016 pdf 1,27 MB
Zestawienie stanu ochrony gatunków zwierząt na obszarach Natura 2000 pdf 841 kB 
Zestawienie ocen stanowisk dla gatunków zwierząt z lat 2015-2016 pdf 808kB

Zestawienie stanowisk dla gatunków zwierząt z lat 2015-2016 xlsx 462kB

Gatunki obce stwierdzone na monitorowanych stanowiskach

Lista gatunków obcych stwierdzonych na stanowiskach monitorowanych siedlisk przyrodniczych w roku 2016 pdf 561kb

Lista gatunków obcych stwierdzonych na stanowiskach gatunków zwierząt w latach 2015-2016 pdf 667kb

Lista gatunków obcych stwierdzonych na stanowiskach gatunków roślin w latach 2015-2016 pdf 788kb