Wyniki monitoringu a wyniki raportu dla Komisji Europejskiej

 

Stan ochrony gatunków roślin, zwierząt i siedlisk przyrodniczych, na jaki wskazują wyniki monitoringu na badanych stanowiskach jest w wielu przypadkach zbieżny z ocenami przedstawionymi w raportach do Komisji Europejskiej. Jednakże dla części siedlisk i gatunków może on być odmienny, co wynika z różnych przyczyn:

Analizując porównanie pomiędzy wstępnymi ocenami stanu ochrony wyprowadzonymi na podstawie badań terenowych oraz wynikami oceny sporządzonej na potrzeby raportu dla Komisji Europejskiej, należy podkreślić następujące różnice pomiędzy tymi sposobami raportowania i analizy danych:

Pomimo tych rozlicznych różnic, wyniki uzyskane podczas badań monitoringowych mogą dać wstępny obraz tendencji w ochronie siedlisk przyrodniczych i gatunków, a także wskazać na możliwe zmiany w ocenach ich stanu w regionie biogeograficznym.

Informacje na temat sporządzania raportu.