Logo graficzne - powrót do strony głównej

Biuletyn Monitoringu Przyrody

BIULETYN MONITORINGU PRZYRODY NR 6

Po akcesji do Unii Europejskiej Polska została zobligowana do skutecznej ochrony krajowych populacji zwierząt, roślin oraz siedlisk przyrodniczych, ważnych w skali europejskiej, wymienionych w tzw. dyrektywie ptasiej oraz dyrektywie siedliskowej. W 2006 roku zapoczątkowany został ogólnopolski system monitoringu elementów różnorodności biologicznej wskazanych w ww. dyrektywach. W szóstym numerze Biuletynu przedstawiono podstawy monitoringu ptaków oraz monitoringu gatunków roślin i zwierząt oraz siedlisk przyrodniczych, a także wstępne wyniki tegoż monitoringu prowadzonego w latach 2006-2007.

 

 

 

 

BIULETYN MONITORINGU PRZYRODY NR 7

Siódmy numer Biuletynu dedykowany jest dwóm programom wchodzącym w skład Państwowego Monitoringu Środowiska: monitoringowi lasów oraz monitoringowi gatunków i siedlisk przyrodniczych. W Biuletynie przedstawiono informacje o organizacji i funkcjonowaniu monitoringu lasów, który jest realizowany od 1989 r., a także o stanie zdrowotnym lasów w Polsce w 2008 roku. W odniesieniu do monitoringu gatunków i siedlisk przyrodniczych przedstawiono podsumowanie wyników z pierwszego cyklu prac monitoringowych prowadzonych w latach 2006-2008, a także zaprezentowano pierwsze wyniki prac z drugiego cyklu, który rozpoczął się w 2009 roku.

 

 

 

 

 
BIULETYN MONITORINGU PRZYRODY NR 10

Dziesiąty numer Biuletynu w całości poświęcony jest wynikom drugiego cyklu monitoringu gatunków i siedlisk przyrodniczych prowadzonego w latach 2009-2011. W tym etapie monitoringiem objęto kolejne gatunki i siedliska przyrodnicze wymienione w załącznikach dyrektywy siedliskowej. W efekcie opracowano metodyki monitoringu i zebrano dane dla ok. 75% siedlisk przyrodniczych, 60% gatunków zwierząt oraz wszystkich gatunków roślin z dyrektywy siedliskowej, a także 10 gatunków roślin wymienionych w Polskiej czerwonej księdze roślin. W niniejszej publikacji zaprezentowano uzyskane wyniki oraz wnioski dotyczące ochrony monitorowanych gatunków i siedlisk przyrodniczych.

 

 

 

 

BIULETYN MONITORINGU PRZYRODY NR 12

W 2013 roku Polska przekazała Komisji Europejskiej kolejne, drugie już sprawozdanie na temat postępów we wdrażaniu postanowień dyrektywy siedliskowej. Część sprawozdania stanowią pojedyncze raporty z oceną stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt umieszczonych w załącznikach ww. dyrektywy. W niniejszym Biuletynie objaśniono zasady sporządzania raportów o stanie ochrony siedlisk i gatunków, przedstawiono informacje o źródłach i sposobie opracowania danych w raporcie z 2013 r., a także omówiono zmiany, jakie zaszły w zakresie i formacie raportowania, jak również w ocenach stanu ochrony, w stosunku do raportu z 2007 roku.

 

 

 

 

 
BIULETYN MONITORINGU PRZYRODY NR 14

Kolejny numer Biuletynu jest już piątym zeszytem dedykowanym trwającemu od 2006 r. monitoringowi gatunków i siedlisk przyrodniczych. Niniejszy numer podsumowuje wyniki trzeciego cyklu monitoringu, obejmującego lata 2013-2014. W tym okresie przeprowadzono monitoring m.in. 18 typów siedlisk przyrodniczych i 18 gatunków zwierząt dotąd niemonitorowanych. Po raz pierwszy także powtórzono monitoring 20 typów siedlisk przyrodniczych, 36 gatunków roślin oraz 34 gatunków zwierząt, co zapoczątkowało etap badania trendów zmian w ocenach monitorowanych gatunków i siedlisk przyrodniczych.

 

 

 

 

BIULETYN MONITORINGU PRZYRODY NR 16

Główną część szesnastego numeru Biuletynu stanowią syntetyczne podsumowania dotyczące stanu ochrony krajowych gatunków roślin i zwierząt, a także siedlisk przyrodniczych, których monitoring został ukończony w latach 2015-2016. W Biuletynie przedstawione są również informacje o najistotniejszych zagrożeniach oraz zalecanych działaniach ochronnych dla 28 gatunków zwierząt, 31 gatunków roślin, w tym 15 monitorowanych po raz pierwszy oraz 24 typów siedlisk przyrodniczych, w tym jednego dotąd niemonitorowanego.

 

 

 
BIULETYN MONITORINGU PRZYRODY NR 19

Dziewiętnasty numer Biuletynu Monitoringu Przyrody poświęcony jest wynikom monitoringu gatunków i siedlisk przyrodniczych z lat 2017-2018. W publikacji tej zawarto informacje dotyczące stanu ochrony 47 gatunków zwierząt oraz 32 taksonów roślin, a także 41 typów siedlisk przyrodniczych objętych monitoringiem w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska. Zestaw prezentowanych danych obejmuje przede wszystkim oceny stanu ochrony poszczególnych gatunków i typów siedlisk, w większości uwzględnionych w załącznikach do dyrektywy siedliskowej, w regionach biogeograficznych, w których one występują oraz najczęściej stwierdzane na ich stanowiskach oddziaływania i zagrożenia, a także zalecane dla nich działania ochronne.

 

 

 

 

BIULETYN MONITORINGU PRZYRODY NR 21

Zeszyt ten stanowi pierwszy z trzech numerów Biuletynu Monitoringu Przyrody podsumowujących wyniki raportu z wdrażania dyrektywy siedliskowej, który został złożony przez Polskę do Komisji Europejskiej w 2019 r. Numer ten poświęcony jest wyłącznie gatunkom zwierząt. Zawarto w nim informacje dotyczące zasięgu występowania, stanu populacji, stanu siedlisk, perspektyw ochrony oraz ogólnej oceny stanu ochrony 136 gatunków zwierząt uwzględnionych w załącznikach do dyrektywy i występujących w Polsce. Numer dostępny jest jedynie w wersji elektronicznej. 

 

 

 
BIULETYN MONITORINGU PRZYRODY NR 23

Niniejszy numer Biuletynu Monitoringu Przyrody jest kolejnym zeszytem podsumowującym wyniki raportu z wdrażania dyrektywy siedliskowej, który został złożony przez Polskę do Komisji Europejskiej w 2019 r. Numer ten poświęcony jest wyłącznie gatunkom roślin. Zawarto w nim informacje dotyczące zasięgu występowania, stanu populacji, stanu siedlisk, perspektyw ochrony oraz ogólnej oceny stanu ochrony 47 gatunków roślin uwzględnionych w załącznikach do dyrektywy i występujących w Polsce. Numer dostępny jest jedynie w wersji elektronicznej.

 

 

 

 

BIULETYN MONITORINGU PRZYRODY NR 24

Zeszyt ten stanowi ostatni z trzech numerów Biuletynu Monitoringu Przyrody podsumowujących wyniki raportu z wdrażania dyrektywy siedliskowej, który został złożony przez Polskę do Komisji Europejskiej w 2019 r. W publikacji podsumowano oceny dotyczące 81 typów siedlisk przyrodniczych, omawiając m.in. stan ochrony siedlisk przyrodniczych, trendy zmian oraz występujące w okresie raportowania 2013-2018 zagrożenia. Głównym źródłem danych do raportu są wyniki Monitoringu gatunków i siedlisk przyrodniczych, realizowanego w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska. Numer dostępny jest jedynie w wersji elektronicznej. 

 
 

 

 
BIULETYN MONITORINGU PRZYRODY NR 25

Niniejszy numer Biuletynu Monitoringu Przyrody poświęcony jest gatunkom roślin. Zawiera on informacje na temat stanu ochrony 56 taksonów roślin, opracowane na podstawie wyników monitoringu przeprowadzonego w latach 2020-2021. Prace badawcze prowadzono na 574 stanowiskach monitoringowych rozmieszczonych na terenie całej Polski, w regionach biogeograficznych: alpejskim i kontynentalnym.

 

 

 

 

BIULETYN MONITORINGU PRZYRODY NR 26

Niniejszy numer Biuletynu Monitoringu Przyrody poświęcony jest gatunkom zwierząt. Zawiera on informacje na temat stanu ochrony 51 gatunków, opracowane na podstawie wyników monitoringu przeprowadzonego w latach 2020-2021, w tym pierwsze wyniki monitoringu rozmieszczenia niedźwiedzia brunatnego. Prace badawcze prowadzono na 1895 stanowiskach monitoringowych rozmieszczonych na terenie całej Polski, w regionach biogeograficznych: alpejskim i kontynentalnym.

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
BIULETYN MONITORINGU PRZYRODY NR 27

W niniejszym Biuletynie Monitoringu Przyrody przedstawiono wyniki monitoringu 33 typów siedlisk przyrodniczych, których badania przeprowadzono w 2021 roku. W publikacji zawarto informacje o aktualnym stanie ochrony badanych siedlisk przyrodniczych oraz najistotniejszych oddziaływaniach wpływających na ich stan. Prace badawcze prowadzono na 1908 stanowiskach monitoringowych rozmieszczonych na terenie całej Polski, w regionach biogeograficznych: alpejskim i kontynentalnym. Dodatkowo, w publikacji umieszczono również rozdział poświęcony gatunkom inwazyjnym i gatunkom chronionym odnotowanym w trakcie prowadzonych prac monitoringowych.

 

 

Pozostałe numery Biuletynu Monitoringu Przyrody dostępne są na stronach internetowych Monitoringu Ptaków Polski oraz Monitoringu Gatunków i Siedlisk Morskich.