Logo graficzne - powrót do strony głównej

Pojedyncze metodyki dla siedlisk przyrodniczych

SIEDLISKA MORSKIE I NADMORSKIE

Część I

1150 Zalewy i jeziora przymorskie (laguny) pdf 739kB
1340 Śródlądowe halofilne łąki pdf 2,51MB
2130 Nadmorskie wydmy szare pdf 2,13MB
2140 Nadmorskie wrzosowiska bażynowe pdf 2,17MB

Część II

1230 Klify nadmorskie na wybrzeżu Bałtyku pdf 1,27MB
1310 Śródlądowe błotniste solniska z solirodkiem (Salicornion ramosissimae) pdf 1,49MB
1330 Solniska nadmorskie (Glauco-Puccinellietalia część - zbiorowiska nadmorskie) pdf 1,32MB
2160 Nadmorskie wydmy z zaroślami rokitnika pdf 1015kB
2170 Nadmorskie wydmy z zaroślami wierzby piaskowej pdf 1,97MB
2330 Wydmy śródlądowe z murawami napiaskowymi pdf 1,1MB

Część IV

1210 Kidzina na brzegu morskim pdf 886kB
2110 Inicjalne stadia nadmorskich wydm białych pdf 796kB
2120 Nadmorskie wydmy białe (Elymo-Ammophiletum) pdf 765kB
2180 Lasy mieszane i bory na wydmach nadmorskich pdf 1,11MB
2190 Wilgotne zagłębienia międzywydmowe pdf 1,74MB

SIEDLISKA WODNE I NADWODNE

Część II

3110 Jeziora lobeliowe pdf 10,57MB
3150 Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion pdf 2,7MB
3160 Naturalne, dystroficzne zbiorniki wodne pdf 2,67MB
3220 Pionierska roślinność na kamieńcach górskich potoków pdf 816kB
3230 Zarośla wrześni na kamieńcach i żwirowiskach górskich potoków (Salici-Myricarietum część - z przewagą wrześni) pdf 816kB
3240 Zarośla wierzby siwej na kamieńcach i żwirowiskach górskich potoków (Salici-Myricarietum część - z przewagą wierzby) pdf 855kB
3260 Nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników (Ranunculion fluitantis) pdf 2,11MB

Część IV

3130 Brzegi lub osuszane dna zbiorników wodnych ze zbiorowiskami z Littorelletea, Isoëto-Nanojuncetea) pdf 1,32MB
3140 Twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki z podwodnymi łąkami ramienic (Charetea) pdf 1,76MB
3270 Zalewane muliste brzegi rzek pdf 1,17MB

SIEDLISKA ZAROŚLOWE

Część I

4070 Zarośla kosodrzewiny (Pinetum mugo) pdf 1,3MB

Część II

4010 Wilgotne wrzosowiska z wrzoścem bagiennym Erica tetralix pdf 1,24MB
4030 Suche wrzosowiska (Calluno-Genistion, Pohlio-Callunion, Calluno-Arctostaphylion) pdf 2,17MB
4060 Wysokogórskie borówczyska bażynowe (Empetro-Vaccinietum) pdf 1,36MB
4080 Subalpejskie zarośla wierzby lapońskiej lub wierzby śląskiej (Salicetum lapponum, Salicetum silesiacae) pdf 1,13MB
5130 Zarośla jałowca pospolitego w murawach nawapiennych lub na wrzosowiskach pdf 796kB

Część IV

40A0 Subkontynentalne zarośla okołopannońskie pdf 1,34MB

SIEDLISKA ŁĄKOWE I MURAWOWE

Część I

6110 Skały wapiene i neutrofilne z roślinnością pionierską (Alysso-Sedion) pdf 1020kB
6120 Ciepłolubne, śródlądowe murawy napiaskowe (Koelerion glaucae) pdf 1,71MB
6210 Murawy kserotermiczne (Festuco-Brometea i ciepłolubne murawy z Asplenion septentrionalis-Festucion pallescentis) pdf 3,0MB
6230 Bogate florystycznie górskie i niżowe murawy bliźniczkowe (Nardetalia – płaty bogate florystycznie) pdf 1,54MB

Część II

6150 Wysokogórskie murawy acydofilne (Juncion trifidi) i bezwapienne wyleżyska śnieżne (Salicion herbaceae) pdf 2,6MB
6170 Nawapienne murawy wysokogórskie (Seslerion tatrae) i wyleżyska śnieżne (Arabidion coeruleae) pdf 4,14MB

Część III

6410 Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion) pdf 1,94MB
6430 Ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium) pdf 1,39MB
6440 Łąki selernicowe (Cnidion dubii) pdf 2,51MB
6510 Ekstensywnie użytkowane niżowe łąki świeże (Arrhenatherion) pdf 2,44MB
6520 Górskie łąki konietlicowe i mietlicowe użytkowane ekstensywnie (Polygono-Trisetion i Arrhenatherion) pdf 2,06MB

Część IV

6130 Murawy galmanowe (Violetalia calaminariae) pdf 1,51MB
  Eutroficzne łąki wilgotne (zw. Calthion) pdf 1,36MB

SIEDLISKA TORFOWISKOWE I ŹRÓDLISKOWE

Część I

7110 Torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe) pdf 3,37MB
7210 Torfowiska nakredowe (Cladietum marisci, Caricetum buxbaumi, Schoenetum nigricantis) pdf 2,41MB
7220 Źródliska wapienne ze zbiorowiskami Cratoneurion commutati pdf 1,99MB

Część III

7140 Torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea nigrae) pdf 2,18MB
7150 Obniżenia na podłożu torfowym z roślinnością ze związku Rhynchosporion pdf 1,55MB
7230 Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk pdf 1,41MB

Część IV

7120 Torfowiska wysokie, zdegradowane, lecz zdolne do naturalnej i stymulowanej regeneracji pdf 1,24MB

SIEDLISKA NASKALNE

Część I

8160 Podgórskie i wyżynne rumowiska wapienne ze zbiorowiskami ze Stipion calamagrostis pdf 2,63MB

Część III

8120 Piargi i gołoborza wapienne ze zbiorowiskami Papaverion tatrici lub Arabidion alpinae pdf 1,88MB
8150 Środkowoeuropejskie wyżynne piargi i gołoborza krzemianowe pdf 1,11MB
8210 Wapienne ściany skalne ze zbiorowiskami Potentilletalia caulescentis pdf 1,6MB
8220 Ściany skalne i urwiska krzemianowe ze zbiorowiskami z Androsacion vandelii pdf 1,8MB
8230 Pionierskie murawy na skałach krzemianowych (Arabidopsion thalianae) pdf 1,32MB

Część IV

8110 Piargi i gołoborza krzemianowe pdf 1,45MB
8310 Jaskinie nieudostępnione do zwiedzania pdf 1,78MB

SIEDLISKA LEŚNE

Część I

9180 Jaworzyny lasy klonowo-lipowe na stromych stokach i zboczach (Tilio platyphyllis-Acerion pseudoplatani) pdf 3,07MB
91D0 Bory i lasy bagienne pdf 2,47MB
91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy źródliskowe) pdf 2,39MB
91I0 Ciepłolubne dąbrowy pdf 2,96MB
91P0 Jodłowy bór świętokrzyski (Abietetum polonicum) pdf 2,55MB
91Q0 Górskie reliktowe laski sosnowe (Erico-Pinion) pdf 2MB
91T0 Śródlądowy bór chrobotkowy pdf 1,13MB

Część III

9140 Środkowoeuropejskie, subalpejskie i górskie lasy bukowe z jaworem oraz szczawiem górskim (w tym m.in. górskie jaworzyny ziołoroślowe - Aceri-Fagetum) pdf 3MB
9150 Ciepłolubne buczyny storczykowe (Cephalanthero-Fagenion) pdf 2,69MB
9160 Grąd subatlantycki (Stellario-Carpinetum) pdf 2,85MB
9190 Kwaśne dąbrowy (Quercetea robori-petraeae) pdf 3,04MB
91F0 Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum) pdf 2,81MB
9410 Górskie bory świerkowe (Piceion abietis część - zbiorowiska górskie) pdf 1,53MB
9420 Górski bór limbowo-świerkowy (Pino cembrae-Piceetum) pdf 1,99MB

Część IV

9110 Kwaśne buczyny (Luzulo-Fagenion) pdf 1,73MB
9130 Żyzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion) pdf 15,32MB
9170 Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum i Tilio-Carpinetum) pdf 1,7MB
  Olsy (Carici elongatae-Alnetum) pdf 15MB