Logo graficzne - powrót do strony głównej

Wyniki monitoringu 2006-2008

Informacje ogólne

W latach 2006-2008 przeprowadzono badania monitoringowe 20 typów siedlisk przyrodniczych, w tym 17 priorytetowych, 16 gatunków roślin, w tym 10 priorytetowych oraz 20 gatunków zwierząt, w tym 13 priorytetowych.

Siedliska przyrodnicze

W ramach monitoringu siedlisk przyrodniczych w latach 2006-2008 przeprowadzono obserwacje terenowe na 1672 stanowiskach, z których część została zlokalizowana w 49 obszarach Natura 2000. Na 280 stanowiskach badania przeprowadzono dwukrotnie, w ramach monitoringu ogólnego i szczegółowego. Monitoringiem objęto 20 typów siedlisk przyrodniczych, w tym 17 priorytetowych.

Gatunki roślin

W ramach monitoringu gatunków roślin w latach 2006-2008 przeprowadzono obserwacje terenowe na 123 stanowiskach monitoringowych, z których część zlokalizowana została w 43 obszarach Natura 2000. Monitoringiem objęto 16 gatunków roślin naczyniowych, w tym 10 priorytetowych.

Gatunki zwierząt

W ramach monitoringu gatunków zwierząt w latach 2006-2008 przeprowadzono obserwacje terenowe na 774 stanowiskach monitoringowych, z których część została zlokalizowana w 89 obszarach Natura 2000. Na 46 stanowiskach badania przeprowadzono dwukrotnie. Monitoringiem objęto 20 gatunków zwierząt, w tym 13 priorytetowych.

Zakres monitoringu w latach 2006-2008...

Należy podkreślić, że głównie na podstawie wyników monitoringu określany jest stan ochrony i jego parametry w skali regionu biogeograficznego (zgodnie z art. 17 Dyrektywy Siedliskowej). Stan ochrony gatunków roślin, zwierząt i siedlisk przyrodniczych, na jaki wskazują wyniki monitoringu 2006-2008, w oparciu o wyniki na badanych stanowiskach, jest więc w wielu przypadkach zbieżny z ocenami z ostatniego raportu do Komisji Europejskiej. Dla części siedlisk i gatunków występują jednak różnice.