Logo graficzne - powrót do strony głównej

Wyniki monitoringu gatunków zwierząt w latach 2009-2011

Szczegółowe i syntetyczne wyniki monitoringu dla pojedynczego gatunku

 

CHRZĄSZCZE

 4014  Biegacz urozmaicony (Carabus (Hygrocarabus) variolosus) pdf 1,75MB
 9001  Biegacz Zawadzkiego (Carabus (Morphocarabus) zawadzkii) pdf 1,68MB
 1083  Jelonek rogacz (Lucanus cervus) pdf 1,82MB
 1088  Kozioróg dębosz (Cerambyx cerdo) pdf 1,52MB
 1082  Kreślinek nizinny (Graphoderus bilineatus) pdf 1,33MB
 1081  Pływak szerokobrzeżek (Dytiscus latissimus) pdf 1,45MB
 4026  Zagłębek bruzdkowany (Rhysodes sulcatus) pdf 1,42MB
 1086  Zgniotek cynobrowy (Cucujus cinnaberinus) pdf 1,4MB

MOTYLE

 1074  Barczatka kataks (Eriogaster catax) pdf 1,51MB
 4038  Czerwończyk fioletek (Lycaena helle) pdf 1,34MB
 1058  Modraszek arion (Phengaris (Maculinea) arion) pdf 1,3MB
 4042  Modraszek eros ((eroides) Polyommatus eros (eroides)) pdf 1,33MB
 1061  Modraszek nausitous (Phengaris (Maculinea) nausithous) pdf 1,27MB
 1059  Modraszek telejus (Phengaris (Maculinea) teleius) pdf 1,45MB
 1056  Niepylak mnemozyna (Parnassius mnemosyne) pdf 1,39MB
 1052  Przeplatka maturna (Hypodryas maturna) pdf 1,43MB
 1071  Strzępotek edypus (Coenonympha oedippus) pdf 1,2MB
 1070  Strzępotek hero (Coenonympha hero) pdf 1,33MB
 4030  Szlaczkoń szafraniec (Colias myrmidone) pdf 1,55MB

WAŻKI

 4045  Łątka ozdobna (Coenagrion ornatum) pdf 1,34MB
 1042  Zalotka większa (Leucorrhinia pectoralis) pdf 1,52MB

MIĘCZAKI

 1013  Poczwarówka Geyera (Vertigo geyeri) pdf 1,21MB
 1016  Poczwarówka jajowata (Vertigo moulinsiana) pdf 1,31MB
 1014  Poczwarówka zwężona (Vertigo angustior) pdf 1,36MB
 4056  Zatoczek łamliwy (Anisus vorticulus) pdf 1,39MB

MINOGI

 1095 Minóg morski (Petromyzon marinus) pdf 1,22MB
1099 Minóg rzeczny (Lampetra fluviatilis) pdf 1,22MB
1096 Minóg strumieniowy (Lampetra planeri) pdf 1,33MB
 2484 Minóg ukraiński (Eudontomyzon mariae) pdf 1,55MB

RYBY

 1130  Boleń (Aspius aspius) pdf 1,79MB
 1164  Brzana (Barbus barbus) pdf 1,49MB
 9000  Brzana karpacka (Barbus cyclolepis waleckii) pdf 1,59MB
 2503  Brzanka (Barbus meridionalis (Barbus peloponnesius)) pdf 1,52MB
 1163  Głowacz białopłetwy (Cottus gobio) pdf 1,57MB
 1124  Kiełb białopłetwy (Gobio albipinnatus) pdf 1,36MB
 2511  Kiełb Kesslera (Gobio kessleri) pdf 1,3MB
 1149  Koza (Cobitis taenia) pdf 1,6MB
 1146  Koza złotawa (Sabanejewia aurata) pdf 1,16MB
 1109  Lipień (Thymallus thymallus) pdf 1,55MB
 1106  Łosoś atlantycki (Salmo salar) pdf 1,65MB
 1145  Piskorz (Misgurnus fossilis) pdf 1,51MB
 1134  Różanka (Rhodeus sericeus) pdf 1,47MB

PŁAZY

 1197 Grzebiuszka ziemna (Pelobates fuscus) pdf 1,32MB
 1193 Kumak górski (Bombina variegata) pdf 1,43
 2503 Kumak nizinny (Bombina bombina) pdf 1,4MB
 1201 Ropucha paskówka (Epidelea (Bufo) calamita) pdf 1,08MB
 1201 Ropucha zielona (Pseudepidelea (Bufo) viridis) pdf 1,13MB
 1203 Rzekotka drzewna (Hyla arborea) pdf 1,29MB
 1166 Traszka grzebieniasta (Triturus cristatus) pdf 1,52MB
 2001 Traszka karpacka (Lissotriton montandoni) pdf 1,27MB
 1207 Żaba jeziorkowa (Pelophylax lessonae) pdf 1,24MB
 1214 Żaba moczarowa (Rana arvalis) pdf 1,53MB
 1212 Żaba śmieszka (Pelophylax ridibundus) pdf 1,04MB
 1213 Żaba trawna (Rana temporaria) pdf 1,75MB
 1210  Żaba wodna (Pelophylax esculentus) pdf 1,22MB
 1211 Żaby zielone (Pelophylax esculentus complex) pdf 1,45MB
 1209 Żaba zwinka (Rana dalmatina) pdf 1,09MB

GADY

 1283  Gniewosz plamisty (Coronella austriaca) pdf 1,29MB
 1281  Wąż Eskulapa (Zamenis longissimus (Elaphe longissima)) pdf 1,14MB
 1220  Żółw błotny (Emys orbicularis) pdf 1,3MB

SSAKI - NIETOPERZE

 1308  Mopek (Barbastella barbastellus) pdf 1,15MB
 1318  Nocek Bechsteina (Myotis bechsteinii) pdf 1,26MB
 1318  Nocek łydkowłosy (Myotis dasycneme) pdf 1,15MB
 1321  Nocek orzęsiony (Myotis emarginatus) pdf 1,34MB
 1303  Podkowiec mały (Rhinolophus hipposideros) pdf 1,45MB

 

Podsumowanie wyników monitoringu

Podsumowanie wyników monitoringu pdf 3,7 MB
Zestawienie ocen na stanowiskach pdf 706 kB
Wstępne oceny na poziomie regionów biogeograficznych pdf 528 kB
Zestawienie ocen na poziomie obszarów Natura 2000 pdf 505 kB
Aktualne oddziaływania i zagrożenia pdf 691 kB