Logo graficzne - powrót do strony głównej

Wyniki monitoringu siedlisk przyrodniczych w latach 2009-2011

Szczegółowe i syntetyczne wyniki monitoringu dla pojedynczego typu siedliska

 

SIEDLISKA MORSKIE I NADMORSKIE

 1230  Klify nadmorskie na wybrzeżu Bałtyku pdf 953kB
 1310  Śródlądowe błotniste solniska z solirodem (Salicornion ramosissimae) pdf 1,24MB
 1330  Nadmorskie słone łąki, pastwiska i szuwary (Glauco-Puccinellietalia część - zbiorowiska nadmorskie) pdf 1,21MB
 2160  Nadmorskie wydmy z zaroślami rokitnika pdf 1,23MB
 2170  Nadmorskie wydmy z zaroślami wierzby piaskowej pdf 1,16MB
 2330  Wydmy śródlądowe z murawami napiaskowymi pdf 1,05MB

SIEDLISKA WODNE I NADWODNE

 3110  Jeziora lobeliowe pdf 1,19MB
 3150  Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion pdf 1,79MB
 3160  Naturalne, dystroficzne zbiorniki wodne pdf 1,38MB
 3220  Kamieńce i żwirowiska górskich potoków pdf 1,15MB
 3230  Zarośla wrześni na kamieńcach i żwirowiskach górskich potoków (Salici-Myricarietum część - z przewagą wrześni) pdf 1,2MB
 3240  Zarośla wierzbowe na kamieńcach i żwirowiskach górskich potoków pdf 1,37MB
 3260  Nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników Ranunculion fluitantis pdf 1,1MB

SIEDLISKA ZAROŚLOWE

 4010  Wilgotne wrzosowiska z wrzoścem bagiennym (Ericion tetralicis) pdf 1019kB
 4030  Suche wrzosowiska (Calluno-Genistion, Pohlio-Callunion, Calluno-Arctostaphylion) pdf 1,13MB
 4060  Wysokogórskie borówczyska bażynowe (Empetro-Vaccinietum) pdf 1,07MB
 4080  Subalpejskie zarośla wierzby lapońskiej lub wierzby śląskiej (Salicetum lapponum, Salicetum silesiacum) pdf 1,02MB
 5130  Zarośla jałowca na murawach kserotermicznych i wrzosowiskach pdf 1,21MB

SIEDLISKA ŁĄKOWE I MURAWOWE

 6150  Wysokogórskie murawy acidofilne (Juncion trifidi) i bezwapienne wyleżyska śnieżne (Salicion herbaceae) pdf 1,02MB
 6170  Nawapienne murawy wysokogórskie (Seslerion tatrae) i wyleżyska śnieżne (Arabidion coeruleae) pdf 1,24MB
 6410  Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion) pdf 1,4MB
 6430  Ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium) pdf 1,2MB
 6440  Łąki selernicowe (Cnidion dubii) pdf 1,34MB
 6510  Niżowe świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris) pdf 1,54MB
 6520  Górskie łąki konietlicowe i mietlicowe użytkowane ekstensywnie (Polygono-Trisetion i Arrhenatherion) pdf 1,51MB

SIEDLISKA TORFOWISKOWE I ŹRÓDLISKOWE

 7140  Torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea nigrae) pdf 1,41MB
 7150  Obniżenia na podłożu torfowym z roślinnością ze związku Rhynchosporion pdf 1,51MB
 7230  Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk pdf 1,22MB

SIEDLISKA NASKALNE

 8120  Piargi i gołoborza wapienne ze zbiorowiskami Papaverion tatrici lub Arabidion alpinae pdf 1,08MB
 8150  Środkowoeuropejskie wyżynne piargi i gołoborza krzemianowe pdf 1,19MB
 8210  Wapienne ściany skalne ze zbiorowiskami Potentilletalia caulescentis pdf 1,4MB
 8220  Ściany skalne i urwiska krzemianowe ze zbiorowiskami z Androsacion vandelii pdf 1,5MB
 8230  Pionierskie murawy na skałach krzemianowych (Arabidopsidion thalianae) pdf 1,29MB

SIEDLISKA LEŚNE

 9140

 Środkowoeuropejskie, subalpejskie i górskie lasy bukowe z jaworem oraz szczawiem górskim

 (w tym m. in. górskie jaworzyny ziołoroślowe - Aceri-Fagetum) pdf 1,03MB

 9150  Ciepłolubne buczyny storczykowe (Cephalanthero-Fagenion) pdf 1,27MB
 9160  Grąd subatlantycki pdf 1,19MB
 9190  Kwaśne dąbrowy pdf 1,39MB
 91F0  Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe pdf 1,27MB
 9410  Górskie bory świerkowe (Piceion abietis część - zbiorowiska górskie) pdf 1,24MB
 9420  Górski bór limbowo-świerkowy (Pino cembrae-Piceetum) pdf 1016kB

 

Podsumowanie wyników monitoringu

Podsumowanie wyników monitoringu pdf 2,5 MB
Zestawienie ocen na stanowiskach pdf 611 kB
Wstępne oceny na poziomie regionów biogeograficznych pdf 510 kB
Zestawienie ocen na poziomie obszarów Natura 2000 pdf 548 kB
Aktualne oddziaływania i zagrożenia pdf 482 kB