Logo graficzne - powrót do strony głównej

Wyniki monitoringu 2013-2014

Informacje ogólne

W latach 2013-2014 badaniami monitoringowymi objęto 36 typów siedlisk przyrodniczych z załącznika I Dyrektywy Siedliskowej oraz 2 typy siedlisk nie wymienione w DS, 34 gatunki roślin z załącznika II DS oraz 2 gatunki nie wymienione w DS i 52 gatunki zwierząt z załączników II i IV DS.

Siedliska przyrodnicze

W ramach monitoringu siedlisk przyrodniczych w latach 2013-2014 przeprowadzono badania terenowe dla 38 typów siedlisk przyrodniczych na 1901 stanowiskach. 

Gatunki roślin

W latach 2013-2014 wykonano monitoring 36 gatunków roślin na 451 stanowiskach. Wszystkie te gatunki były już raz badane w trakcie wcześniejszych etapów monitoringu, w latach 2006-2012.

Gatunki zwierząt

W latach 2013-2014 objęto monitoringiem 52 gatunki zwierząt, w tym 36 gatunków bezkręgowców: 9 chrząszczy, 18 motyli, 2 ważki, 1 skorupiak, 1 pijawka i 5 mięczaków oraz 16 gatunków kręgowców: 1 ryba, 2 gady i 13 ssaków. Spośród nich 18 gatunków zostało objętych pracami monitoringowymi po raz pierwszy. Dla pozostałych 34 gatunków był to II etap monitoringu.

Zakres monitoringu w latach 2013-2014...

Należy podkreślić, że głównie na podstawie wyników monitoringu określany jest stan ochrony i jego parametry w skali regionu biogeograficznego (zgodnie z art. 17 Dyrektywy Siedliskowej). Stan ochrony gatunków roślin, zwierząt i siedlisk przyrodniczych, na jaki wskazują wyniki monitoringu 2013-2014, w oparciu o wyniki na badanych stanowiskach, jest więc w wielu przypadkach zbieżny z ocenami z ostatniego raportu do Komisji Europejskiej. Dla części siedlisk i gatunków występują jednak różnice.