Logo graficzne - powrót do strony głównej

Wyniki monitoringu siedlisk przyrodniczych w latach 2013-2014

Szczegółowe i syntetyczne wyniki monitoringu dla pojedynczego typu siedliska

 

SIEDLISKA MORSKIE I NADMORSKIE

 1150  Zalewy i jeziora przymorskie (laguny) pdf 1,83MB
 1210  Kidzina na brzegu morskim pdf 1,52MB
 1340  Śródlądowe słone łąki, pastwiska i szuwary (Glauco-Puccinellietalia część - zbiorowiska śródlądowe) pdf 1,63MB
 2110  Inicjalne stadia nadmorskich wydm białych pdf 1,42MB
 2120  Nadmorskie wydmy białe (Elymo-Ammophiletum) pdf 1,65MB
 2130  Nadmorskie wydmy szare pdf 1,81MB
 2140  Nadmorskie wrzosowiska bażynowe pdf 1,83MB
 2180  Lasy mieszane i bory na wydmach nadmorskich pdf 2,02MB
 2190  Wilgotne zagłębienia międzywydmowe pdf 1,96MB

SIEDLISKA WODNE I NADWODNE

 3130  Brzegi lub osuszane dna zbiorników wodnych ze zbiorowiskami z Littorelletea, Isoëto-Nanojuncetea pdf 1,95MB
 3140  Twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki wodne z podwodnymi łąkami ramienic Charetea pdf 1,93MB
 3270  Zalewane muliste brzegi rzek pdf 1,63MB

SIEDLISKA ZAROŚLOWE

 4070  Zarośla kosodrzewiny (Pinetum mughi) pdf 1,7MB
 40A0  Zarośla wisienki stepowej Prunetum fructinosae pdf 1,98MB

SIEDLISKA ŁĄKOWE I MURAWOWE

 6110  Skały wapienne i neutrofilne z roślinnością pionierską (Alysso-Sedion) pdf 1,77MB
 6120  Ciepłolubne, śródlądowe murawy napiaskowe (Koelerion glaucae) pdf 1,6MB
 6130  Murawy galmanowe pdf 2,05MB
 6210  Murawy kserotermiczne (Festuco-Brometea) pdf 2,3MB
 6230  Bogate florystycznie górskie i niżowe murawy bliźniczkowe (Nardetalia - płaty bogate florystycznie) pdf 2,16MB
   Eutroficzne łąki wilgotne (zw. Calthion) pdf 2,29MB

SIEDLISKA TORFOWISKOWE I ŹRÓDLISKOWE

 7110  Torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe) pdf 2,04MB
 7120  Torfowiska wysokie zdegradowane, lecz zdolne do naturalnej i stymulowanej regeneracji pdf 2MB
 7210  Torfowiska nakredowe (Cladietum marisci, Caricetum buxbaumi, Schoenetum nigricantis) pdf 1,83MB
 7220  Źródliska wapienne ze zbiorowiskami Cratoneurion commutati  pdf 2,09MB

SIEDLISKA NASKALNE

 8110  Piargi i gołoborza krzemianowe pdf 1,97MB
 8160  Podgórskie i wyżynne rumowiska wapienne ze zbiorowiskami ze Stipion calamagrostis pdf 2,06MB
 8310  Jaskinie nieudostępnione do zwiedzania pdf 1,58MB

SIEDLISKA LEŚNE

 9110  Kwaśne buczyny (Luzulo-Fagion) pdf 2,53MB
 9130  Żyzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion) pdf 2,44MB
 9170  Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny Galio-Carpinetum i Tilio-Carpinetum) pdf 2,12MB
 9180  Jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stromych stokach i zboczach (Tilio platyphyllis-Acerion pseudoplatani)  pdf 2,47MB
 91D0  Bory i lasy bagienne pdf 2,38MB
 91E0  Łęgi wierzbowe, topolowe olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy źródliskowe) pdf 2,38MB
 91I0  Ciepłolubne dąbrowy (Quercetalia pubescentis-petraeae) pdf 2,21MB
 91P0  Jodłowy bór świętokrzyski (Abietetum polonicum) pdf 1,88MB
 91Q0 Reliktowe laski sosnowe pdf 1,62MB
 91T0 Śródlądowy bór chrobotkowy pdf 1,96MB
   Olsy (Carici elongatae-Alnetum) pdf 2,02MB

 

Podsumowanie wyników monitoringu

Lista typów siedlisk przyrodniczych monitorowanych w latach 2013-2014 pdf 564kB
Zestawienie ocen na stanowiskach w latach 2013-2014 pdf 685kB
Stan ochrony siedlisk przyrodniczych w obszarach Natura 2000 w latach 2013-2014 pdf 729kB
Zmiana ocen stanu ochrony siedlisk przyrodniczych w latach 2006-2011 i 2013-2014 pdf 718kB
Aktualne oddziaływania i zagrożenia pdf 3,09MB