Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych

Państwowy Monitoring Środowiska
Główny Inspektorat Ochrony Środowiska

Udostępnianie informacji o środowisku

Zgodnie z art. 74 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej każdy ma prawo do informacji o stanie i ochronie środowiska. Informacje o środowisku i jego ochronie udostępnia się zgodnie z Ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Główny Inspektorat Ochrony Środowiska udostępnia każdemu zainteresowanemu informacje o środowisku wytwarzane w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska, w tym informacje i dane wytworzone w ramach realizacji Monitoringu gatunków i siedlisk przyrodniczych.

Wymagania formalne dotyczące wniosku

Informacje o środowisku i jego ochronie udostępnia się na pisemny wniosek, z zastrzeżeniem, że informacje niewymagające wyszukiwania, które mogą być przekazane w formie ustnej, udostępnia się bez pisemnego wniosku. Wniosek powinien zawierać:

 • dane kontaktowe wnioskodawcy,
 • zakres wniosku (należy wskazać informacje o środowisku i jego ochronie, o których udostępnienie występuje wnioskodawca),
 • sposób udostępnienia i przekazania informacji,
 • podpis.

Każdy odrębnie wypełniony i podpisany wniosek traktowany jest jako osobny wniosek.

Wzór wniosku o udostępnienie informacji z monitoringu gatunków i siedlisk przyrodniczych.

Adres organu

Wniosek należy skierować pocztą na adres: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 3, 02-362 Warszawa lub skan wniosku przesłać na adres e-mail: gios@gios.gov.pl

lub złożyć wniosek poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą na platformie ePUAP – adres skrytki: /gios/SkrytkaESP

W przypadku, gdy wnioskowane dane dotyczą wyłącznie wyników monitoringu gatunków i siedlisk przyrodniczych, wniosek można skierować pocztą na adres Departamentu Monitoringu Środowiska, Al. Jerozolimskie 92, 00-807 Warszawa lub skan wniosku przesłać na adres e-mail: sekretariatdm@gios.gov.pl.

Opłata za udostępnianie informacji o środowisku

Za udostępnienie informacji o środowisku pobiera się opłatę w wysokości zgodnej z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku. Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie jest bezpłatne, gdy przekazanie informacji nastąpiło ustnie lub gdy wniosek został złożony przez organ administracji. Za udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie naliczana jest opłata, gdy:

 • sporządzenie informacji wymagało wyszukania i przeglądania dokumentów lub danych;

  Opłata wynosi 5 zł, jeżeli wymaga wyszukania do 10 dokumentów. Opłata ta ulega zwiększeniu o 0,50 zł za każdy kolejny dokument, jeżeli informacja wymaga wyszukania więcej niż 10 dokumentów.

 • sporządzone zostały skany dokumentów;

  Opłata za przekształcanie informacji polegająca na skanowaniu dokumentów wynosi 0,10 zł za każdą stronę.

 • sporządzone zostały kopie dokumentów;

  Opłata za sporządzanie kopii dokumentów lub danych w formacie A4 (210 mm x 297 mm) wynosi 0,15 zł za stronę kopii czarno-białej (opłata główna) lub 1,50 zł za stronę kopii kolorowej (opłata główna).

  Za sporządzanie kopii dokumentów lub danych w formacie A3 (297 mm x 420 mm) pobiera się opłatę główną pomnożoną przez współczynnik różnicujący 2.

 • wniosek dotyczy udostępnienia informacji w formie elektronicznej na nośniku danych;

  Pobiera się opłatę nie wyższą niż 1,50 zł za każdą płytę CD lub DVD. Jeżeli wniosek dotyczy udostępnienia informacji na innych nośnikach pobiera się opłatę równą kosztowi zakupu nośnika.

 • kopie dokumentów lub danych przesłane zostały drogą pocztową;

  Za przesłanie kopii dokumentów lub danych drogą pocztową pobiera się opłatę w wysokości podanej w obowiązującym cenniku usług pocztowych lub kurierskich operatora, ustalonego wspólnie przez organ administracji i wnioskującego, za przesyłkę danego rodzaju i danej kategorii wagowej.

Opłatę uiszcza się po jej ustaleniu w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia o wysokości opłaty poprzez wpłatę na rachunek bankowy:

Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie

ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 3

02-362 Warszawa

nr konta 74 1010 1010 0006 4822 3100 0000

Przesłanie kopii dokumentów lub danych następuje po przedstawieniu przez wnioskodawcę dowodu uiszczenia opłaty za wyszukiwanie informacji oraz sporządzanie kopii dokumentów lub danych.

Terminy na udostępnienie danych

Dane udostępnia się bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca od dnia otrzymania wniosku. Termin na udostępnienie informacji może zostać przedłużony do 2 miesięcy ze względu na stopień skomplikowania sprawy.

Odmowa udostępniania informacji

Organ administracji, na podstawie art. 16-20 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, może w drodze decyzji odmówić dostępu do informacji o środowisku i jego ochronie. Odmowa udostępnienia informacji może nastąpić, jeżeli udostępnienie informacji może naruszyć m.in. stan środowiska, którego informacja dotyczy, w szczególności przez ujawnienie ostoi lub siedliska roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową.

Inne informacje publiczne znajdujące się w posiadaniu Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska niestanowiące informacji o środowisku, podlegają udostępnianiu na zasadach określonych Ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.