Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych

Państwowy Monitoring Środowiska
Główny Inspektorat Ochrony Środowiska

Wyniki monitoringu siedlisk z lat 2009-2011

W latach 2009-2011 monitoringiem objęto 40 typów siedlisk przyrodniczych. W tym okresie nie monitorowano siedlisk priorytetowych. Obserwacje terenowe przeprowadzono na około 2400 stanowiskach monitoringowych, z których część zlokalizowana została w około 300 specjalnych obszarach ochrony siedlisk Natura 2000.

Poniżej udostępniono sprawozdania zawierające szczegółowe wyniki każdego z monitorowanych w latach 2009-2011 siedlisk przyrodniczych.

siedlisko priorytetowe

Kod Siedlisko Grupa Rok Format [Rozmiar]
  1230 Klify na wybrzeżu Bałtyku
Siedliska nadmorskie 2011 PDF [953 KB]
  1310 Śródlądowe błotniste solniska z solirodem
(Salicornion ramosissimae)
Siedliska nadmorskie 2009 PDF [1,24 MB]
  1330 Nadmorskie słone łąki, pastwiska i szuwary (Glauco-Puccinellietalia część - zbiorowiska nadmorskie)
Siedliska nadmorskie 2009 PDF [1,21 MB]
  2160 Nadmorskie wydmy z zaroślami rokitnika
Siedliska nadmorskie 2010 PDF [1,23 MB]
  2170 Nadmorskie wydmy z zaroślami wierzby piaskowej
Siedliska nadmorskie 2010 PDF [1,16 MB]
  2330 Wydmy śródlądowe z murawami napiaskowymi
Siedliska nadmorskie 2011 PDF [1,05 MB]
  3110 Jeziora lobeliowe
Siedliska wodne i nadwodne 2009 2010 PDF [1,19 MB]
  3150 Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion
Siedliska wodne i nadwodne 2009 2010 2011 PDF [1,79 MB]
  3160 Naturalne, dystroficzne zbiorniki wodne
Siedliska wodne i nadwodne 2011 PDF [1,38 MB]
  3220 Kamieńce i żwirowiska górskich potoków
Siedliska wodne i nadwodne 3220 PDF [1,15 MB]
  3230 Zarośla wrześni na kamieńcach i żwirowiskach górskich potoków (Salici-Myricarietum część - z przewagą wrześni)
Siedliska wodne i nadwodne 2009 PDF [1,2 MB]
  3240 Zarośla wierzbowe na kamieńcach i żwirowiskach górskich potoków
Siedliska wodne i nadwodne 3240 PDF [1,37 MB]
  3260 Nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników Ranunculion fluitantis
Siedliska wodne i nadwodne 3260 PDF [1,1 MB]
  4010 Wilgotne wrzosowiska z wrzoścem bagiennym
(Ericion tetralicis)
Siedliska zaroślowe 2011 PDF [1019 KB]
  4030 Suche wrzosowiska
(Calluno-Genistion, Pohlio-Callunion, Calluno-Arctostaphylion)
Siedliska zaroślowe 2011 PDF [1,13 MB]
  4060 Wysokogórskie borówczyska bażynowe
(Empetro-Vaccinietum)
Siedliska zaroślowe 2009 2011 PDF [1,07 MB]
  4080 Subalpejskie zarośla wierzby lapońskiej lub wierzby śląskiej
(Salicetum lapponum, Salicetum silesiacum)
Siedliska zaroślowe 2009 2010 2011 PDF [1,02 MB]
  5130 Zarośla jałowca na murawach kserotermicznych i wrzosowiskach
Siedliska zaroślowe 2009 2010 PDF [1,21 MB]
  6150 Wysokogórskie murawy acidofilne (Juncion trifidi) i bezwapienne wyleżyska śnieżne (Salicion herbaceae)
Siedliska łąkowe i murawowe 2009 2011 PDF [1,02 MB]
  6170 Nawapienne murawy wysokogórskie (Seslerion tatrae) i wyleżyska śnieżne (Arabidion coeruleae)
Siedliska łąkowe i murawowe 2010 2011 PDF [1,24 MB]
  6410 Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe
(Molinion)
Siedliska łąkowe i murawowe 2010 2011 PDF [1,4 MB]
  6430 Ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne śnieżne (Convolvuletalia sepium)
Siedliska łąkowe i murawowe 2011 PDF [1,2 MB]
  6440 Łąki selernicowe
(Cnidion dubii)
Siedliska łąkowe i murawowe 2009 2010 2011 PDF [1,34 MB]
  6510 Niżowe świeże łąki użytkowane ekstensywnie
(Arrhenatherion elatioris)
Siedliska łąkowe i murawowe 2009 2011 PDF [1,54 MB]
  6520 Górskie łąki konietlicowe i mietlicowe użytkowane ekstensywnie
(Polygono-Trisetion i Arrhenatherion)
Siedliska łąkowe i murawowe 2009 2010 PDF [1,51 MB]
  7140 Torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea nigrae)
Siedliska torfowiskowe i źródliskowe 2010 2011 PDF [1,41 MB]
  7150 Obniżenia na podłożu torfowym z roślinnością ze związku Rhynchosporion
Siedliska torfowiskowe i źródliskowe 2010 2011 PDF [1,51 MB]
  7230 Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk
Siedliska torfowiskowe i źródliskowe 2009 PDF [1,22 MB]
  8120 Piargi i gołoborza wapienne ze zbiorowiskami Papaverion tatrici lub Arabidion alpinae
Siedliska naskalne 2011 PDF [1,08 MB]
  8150 Środkowoeuropejskie wyżynne piargi i gołoborza krzemianowe
Siedliska naskalne 2009 PDF [1,19 MB]
  8210 Wapienne ściany skalne ze zbiorowiskami Potentilletalia caulescentis
Siedliska naskalne 2010 2011 PDF [1,4 MB]
  8220 Ściany skalne i urwiska krzemianowe ze zbiorowiskami z Androsacion vandelii
Siedliska naskalne 2010 2011 PDF [1,5 MB]
  8230 Pionierskie murawy na skałach krzemianowych
(Arabidopsidion thalianae)
Siedliska naskalne 2009 PDF [1,29 MB]
  9140 Środkowoeuropejskie, subalpejskie i górskie lasy bukowe z jaworem oraz szczawiem górskim (w tym m. in. górskie jaworzyny ziołoroślowe - Aceri-Fagetum)
Siedliska leśne 2011 PDF [1,03 MB]
  9150 Ciepłolubne buczyny storczykowe
(Cephalanthero-Fagenion)
Siedliska leśne 2011 PDF [1,27 MB]
  9160 Grąd subatlantycki
Siedliska leśne 2009 2010 PDF [1,19 MB]
  9190 Kwaśne dąbrowy
Siedliska leśne 2009 2010 2011 PDF [1,39 MB]
  91F0 Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe
Siedliska leśne 2009 2010 PDF [1,27 MB]
  9410 Górskie bory świerkowe (Piceion abietis część - zbiorowiska górskie)
Siedliska leśne 2009 2010 2011 PDF [1,24 MB]
  9420 Górski bór limbowo-świerkowy
(Pino cembrae-Piceetum)
Siedliska leśne 2009 2011 PDF [1016 KB]

Podsumowanie wyników monitoringu