Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych

Państwowy Monitoring Środowiska
Główny Inspektorat Ochrony Środowiska

Sprawozdanie do KE z 2013 roku

Zgodnie z postanowieniami art. 17 dyrektywy siedliskowej (Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory) kraje członkowskie Unii Europejskiej zobowiązane są do przekazywania Komisji Europejskiej (KE), co 6 lat, sprawozdania z wdrażania postanowień tejże dyrektywy. Część tego sprawozdania stanowią raporty dotyczące stanu ochrony siedlisk przyrodniczych i gatunków roślin i zwierząt z wyłączeniem ptaków, będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty Europejskiej. Są to siedliska przyrodnicze i gatunki wymienione w załącznikach I, II, IV i V dyrektywy siedliskowej.

W roku 2013 Polska, po raz drugi, przekazała do Komisji Europejskiej raporty dotyczące stanu ochrony siedlisk i gatunków będących przedmiotem zainteresowania Unii Europejskiej. Raporty obejmowały ocenę stanu ochrony na koniec okresu sprawozdawczego obejmującego lata 2007-2012.

Przygotowano łącznie 397 raportów dla gatunków roślin, gatunków zwierząt i siedlisk przyrodniczych:

  • 60 raportów dla gatunków roślin, w tym 20 raportów dla regionu alpejskiego i 40 dla regionu kontynentalnego
  • 221 raportów dla gatunków zwierząt, w tym 89 raportów dla regionu alpejskiego, 128 dla regionu kontynentalnego i 4 raporty dla obszaru morskiego Morza Bałtyckiego.
  • 116 raportów dla siedlisk przyrodniczych, w tym 41 raportów dla regionu alpejskiego, 71 dla regionu kontynentalnego i 4 raporty dla obszaru morskiego Morza Bałtyckiego.
Stan ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych w regionach biogeograficznych i morskim obszarze Morza Bałtyckiego.
Rysunek 1. Stan ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych w regionach biogeograficznych i morskim obszarze Morza Bałtyckiego. Źródło: raporty dla Komisji Europejskiej z 2013 roku.

Stan ochrony siedlisk przyrodniczych i gatunków w Polsce w latach 2007-2012 został także opisany w Biuletynie Monitoringu Przyrody nr 12 (2014/1).

Pełne wersje raportów przesłanych do Komisji Europejskiej za lata 2007-2012 dostępne są na stronie Eionet: Article 17 web tool.

Zasady sporządzania raportu oraz sposób oceny stanu ochrony oraz poszczególnych parametrów zawarte są w tzw. wytycznych do raportowania umieszczonych na portalu referencyjnym dla okresu sprawozdawczego 2007-2012.