Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych

Państwowy Monitoring Środowiska
Główny Inspektorat Ochrony Środowiska

Przewodniki metodyczne: siedliska przyrodnicze

Erraty do Przewodników metodycznych. Monitoring siedlisk przyrodniczych: część pierwsza, druga, trzecia, czwarta (PDF 3,00 MB)

Monitoring siedlisk przyrodniczych. Przewodnik metodyczny. Część I

Monitoring siedlisk przyrodniczych. Przewodnik metodyczny.
Część pierwsza

Publikacja nie zawiera późniejszych modyfikacji metodyk

(PDF 56,9 MB)

Monitoring siedlisk przyrodniczych. Przewodnik metodyczny. Część II

Monitoring siedlisk przyrodniczych. Przewodnik metodyczny.
Część druga

Publikacja nie zawiera późniejszych modyfikacji metodyk

(PDF 7,3 MB)

Monitoring siedlisk przyrodniczych. Przewodnik metodyczny. Część III

Monitoring siedlisk przyrodniczych. Przewodnik metodyczny.
Część trzecia

Publikacja nie zawiera późniejszych modyfikacji metodyk

(PDF 8,9 MB)

Monitoring siedlisk przyrodniczych. Przewodnik metodyczny. Część IV

Monitoring siedlisk przyrodniczych. Przewodnik metodyczny.
Część czwarta

Publikacja nie zawiera późniejszych modyfikacji metodyk

(PDF 7,1 MB)

Metodyka zawiera modyfikację

Cz. Kod Pojedyncze metodyki monitoringu Format [Rozmiar] Uwagi Data modyfikacji
I 1150 Zalewy i jeziora przymorskie (laguny)
PDF [739 KB] 17.07.2015
IV 1210 Kidzina na brzegu morskim
PDF [886 KB]    
II 1230 Klify nadmorskie na wybrzeżu Bałtyku
PDF [1,27 MB]    
II 1310 Śródlądowe błotniste solniska z solirodkiem
(Salicornion ramosissimae)
PDF [1,49 MB]    
II 1330 Solniska nadmorskie
(Glauco-Puccinellietalia część - zbiorowiska nadmorskie)
PDF [1,32 MB]    
I 1340 Śródlądowe słone łąki, pastwiska i szuwary
(Glauco-Puccinellietalia część - zbiorowiska śródlądowe)
PDF [2,51 MB]    
IV 2110 Inicjalne stadia nadmorskich wydm białych
PDF [796 KB]    
IV 2120 Nadmorskie wydmy białe
(Elymo-Ammophiletum)
PDF [765 KB]    
I 2130 Nadmorskie wydmy szare
PDF [2,13 MB]    
I 2140 Nadmorskie wrzosowiska bażynowe
PDF [2,17 MB]    
II 2160 Nadmorskie wydmy z zaroślami rokitnika
PDF [0,99 MB]    
II 2170 Nadmorskie wydmy z zaroślami wierzby piaskowej
PDF [1,97 MB]    
IV 2180 Lasy mieszane i bory na wydmach nadmorskich
PDF [1,11 MB]    
IV 2190 Wilgotne zagłębienia międzywydmowe
PDF [1,74 MB]    
II 2330 Wydmy śródlądowe z murawami napiaskowymi
PDF [1,1 MB]    
II 3110 Jeziora lobeliowe
PDF [10,5 MB] 30.09.2015
IV 3130 Brzegi lub osuszane dna zbiorników wodnych ze zbiorowiskami z Littorelletea Isoëto-Nanojuncetea
PDF [1,32 MB]    
IV 3140 Twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki z podwodnymi łąkami ramienic Charetea
PDF [1,76 MB]    
II 3150 Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion
PDF [2,7 MB]    
II 3160 Naturalne, dystroficzne zbiorniki wodne
PDF [2,67 MB]    
II 3220 Pionierska roślinność na kamieńcach górskich potoków
PDF [816 KB]    
II 3230 Zarośla wrześni na kamieńcach i żwirowiskach górskich potoków
(Salici-Myricarietum część - z przewagą wrześni)
PDF [816 KB]    
II 3240 Zarośla wierzby siwej na kamieńcach i żwirowiskach górskich potoków
(Salici-Myricarietum część - z przewagą wierzby)
PDF [855 KB]    
II 3260 Nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników
(Ranunculion fluitantis)
PDF [2,11 MB]    
IV 3270 Zalewane muliste brzegi rzek
PDF [1,17 MB]    
II 4010 Wilgotne wrzosowiska z wrzoścem bagiennym Erica tetralix
PDF [1,24 MB]    
II 4030 Suche wrzosowiska
(Calluno-Genistion, Pohlio-Callunion, Calluno-Arctostaphylion)
PDF [2,17 MB]    
II 4060 Wysokogórskie borówczyska bażynowe
(Empetro-Vaccinietum)
PDF [1,36 MB]    
I 4070 Zarośla kosodrzewiny
(Pinetum mugo)
PDF [1,3 MB]    
II 4080 Subalpejskie zarośla wierzby lapońskiej lub wierzby śląskiej
(Salicetum lapponum, Salicetum silesiacae)
PDF [1,13 MB]    
IV 40A0 Subkontynentalne zarośla okołopannońskie
PDF [1,34 MB]    
II 5130 Zarośla jałowca pospolitego w murawach nawapiennych lub na wrzosowiskach
PDF [796 KB]    
I 6110 Skały wapiene i neutrofilne z roślinnością pionierską
(Alysso-Sedion)
PDF [1,0 MB] 17.07.2015
I 6120 Ciepłolubne, śródlądowe murawy napiaskowe
(Koelerion glaucae)
PDF [1,71 MB]    
IV 6130 Murawy galmanowe
(Violetalia calaminariae)
PDF [1,51 MB]    
I 6150 Wysokogórskie murawy acydofilne i bezwapienne wyleżyska śnieżne
(Juncion trifidi i Salicion herbaceae)
PDF [2,6 MB]    
II 6170 Nawapienne murawy wysokogórskie i wyleżyska śnieżne
(Seslerion tatrae i Arabidion coeruleae)
PDF [4,14 MB]    
I 6210 Murawy kserotermiczne
(Festuco-Brometea)
PDF [3,00 MB] 27.05.2022
I 6230 Bogate florystycznie górskie i niżowe murawy bliźniczkowe
(Nardetalia – płaty bogate florystycznie)
PDF [1,54 MB] 17.07.2015
III 6410 Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe
(Molinion)
PDF [1,94 MB]    
III 6430 Ziołorośla górskie i ziołorośla nadrzeczne
(Adenostylion alliariae i Convolvuletalia sepium)
PDF [1,39 MB]    
III 6440 Łąki selernicowe
(Cnidion dubii)
PDF [2,51 MB]    
III 6510 Ekstensywnie użytkowane niżowe łąki świeże
(Arrhenatherion)
PDF [2,44 MB]    
III 6520 Górskie łąki konietlicowe i mietlicowe użytkowane ekstensywnie
(Polygono-Trisetion i Arrhenatherion)
PDF [2,06 MB]    
IV 65XX Eutroficzne łąki wilgotne
(Calthion)
PDF [1,36 MB]    
I 7110 Torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe)
PDF [3,37 MB]    
IV 7120 Torfowiska wysokie, zdegradowane, lecz zdolne do naturalnej i stymulowanej regeneracji
PDF [1,24 MB]    
III 7140 Torfowiska przejściowe i trzęsawiska
(przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea nigrae)
PDF [2,18 MB]    
III 7150 Obniżenia na podłożu torfowym z roślinnością ze związku Rhynchosporion
PDF [1,55 MB]    
I 7210 Torfowiska nakredowe
(Cladietum marisci, Caricetum buxbaumi, Schoenetum nigricantis)
PDF [2,41 MB]    
I 7220 Źródliska wapienne ze zbiorowiskami Cratoneurion commutati
PDF [1,99 MB]    
III 7230 Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk
PDF [1,41 MB]    
IV 8110 Piargi i gołoborza krzemianowe
PDF [1,45 MB]    
III 8120 Piargi i gołoborza wapienne ze zbiorowiskami Papaverion tatrici lub Arabidion alpinae
PDF [1,88 MB]    
III 8150 Środkowoeuropejskie wyżynne piargi i gołoborza krzemianowe
PDF [1,11 MB]    
I 8160 Podgórskie i wyżynne rumowiska wapienne ze zbiorowiskami ze Stipion calamagrostis
PDF [2,63 MB]    
III 8210 Wapienne ściany skalne ze zbiorowiskami Potentilletalia caulescentis
PDF [1,60 MB]    
III 8220 Ściany skalne i urwiska krzemianowe ze zbiorowiskami z Androsacion vandelii
PDF [1,80 MB]    
III 8230 Pionierskie murawy na skałach krzemianowych
(Arabidopsion thalianae)
PDF [1,32 MB]    
IV 8310 Jaskinie nieudostępnione do zwiedzania
PDF [1,78 MB]    
IV 9110 Kwaśne buczyny
(Luzulo-Fagenion)
PDF [1,73 MB]    
IV 9130 Żyzne buczyny
(Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion)
PDF [15,3 MB] 30.09.2015
III 9140 Górskie jaworzyny ziołoroślowe
(Aceri-Fagetum)
PDF [3,00 MB]    
III 9150 Ciepłolubne buczyny storczykowe
(Cephalanthero-Fagenion)
PDF [2,69 MB]    
III 9160 Grąd subatlantycki
(Stellario-Carpinetum)
PDF [2,85 MB]    
IV 9170 Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny
(Galio-Carpinetum i Tilio-Carpinetum)
PDF [1,70 MB]    
I 9180 Jaworzyny lasy klonowo-lipowe na stromych stokach i zboczach
(Tilio platyphyllis-Acerion pseudoplatani)
PDF [3,07 MB]    
III 9190 Kwaśne dąbrowy
(Quercetea robori-petraeae)
PDF [3,04 MB]    
I 91D0 Bory i lasy bagienne
PDF [2,47 MB] 17.07.2015
I 91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe olszowe i jesionowe
(Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy źródliskowe)
PDF [2,39 MB] 17.07.2015
III 91F0 Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe
(Ficario-Ulmetum)
PDF [2,81 MB]    
I 91I0 Ciepłolubne dąbrowy
(Quercetalia pubescenti-petraeae)
PDF [2,96 MB]    
I 91P0 Jodłowy bór świętokrzyski
(Abietetum polonicum)
PDF [2,55 MB]    
I 91Q0 Górskie reliktowe laski sosnowe
(Erico-Pinion)
PDF [2,00 MB]    
I 91T0 Śródlądowy bór chrobotkowy
PDF [1,13 MB] 17.07.2015
IV 91XX Olsy
(Carici elongatae-Alnetum)
PDF [14,8 MB] 30.09.2015
III 9410 Górskie bory świerkowe
(Piceion abietis część - zbiorowiska górskie)
PDF [1,53 MB]    
III 9420 Górski bór limbowo-świerkowy
(Pino cembrae-Piceetum)
PDF [1,99 MB]