Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych

Państwowy Monitoring Środowiska
Główny Inspektorat Ochrony Środowiska

Wyniki monitoringu siedlisk z roku 2021

W roku 2021 monitoringiem objęto 33 typy siedlisk przyrodniczych, w tym 7 priorytetowych. Obserwacje terenowe przeprowadzono na około 1910 stanowiskach monitoringowych, z których część zlokalizowana została w około 300 specjalnych obszarach ochrony siedlisk Natura 2000.

Poniżej udostępniono sprawozdania zawierające szczegółowe wyniki każdego z monitorowanych w roku 2021 siedlisk przyrodniczych.

siedlisko priorytetowe

  Kod Siedlisko Grupa Rok Format [Rozmiar]
  1310 Śródlądowe błotniste solniska z solirodkiem
Siedliska nadmorskie 2021 PDF [2,45 MB]
  1330 Solniska nadmorskie
Siedliska nadmorskie 2021 PDF [2,18 MB]
  2160 Nadmorskie wydmy z zaroślami rokitnika
Siedliska nadmorskie 2021 PDF [2,37 MB]
  2170 Nadmorskie wydmy z zaroślami wierzby piaskowej
Siedliska nadmorskie 2021 PDF [2,18 MB]
  3110 Jeziora lobeliowe
Siedliska wodne i nadwodne 2021 PDF [2,30 MB]
  3220 Pionierska roślinność na kamieńcach górskich potoków
Siedliska wodne i nadwodne 2021 PDF [2,45 MB]
  3230 Zarośla wrześni na kamieńcach i żwirowiskach górskich potoków
Siedliska wodne i nadwodne 2021 PDF [2,28 MB]
  3240 Zarośla wierzby siwej na kamieńcach i żwirowiskach górskich potoków
Siedliska wodne i nadwodne 2021 PDF [2,53 MB]
  4010 Wilgotne wrzosowiska z wrzoścem bagiennym
(Ericion tetralix)
Siedliska zaroślowe 2021 PDF [2,11 MB]
  4030 Suche wrzosowiska
(Calluno-Genistion, Pohlio-Callunion, Calluno-Arctostaphylion)
Siedliska zaroślowe 2021 PDF [2,23 MB]
  4060 Wysokogórskie borówczyska bażynowe
Siedliska zaroślowe 2021 PDF [2,29 MB]
4070 Zarośla kosodrzewiny
Siedliska zaroślowe 2021 PDF [2,14 MB]
  4080 Subalpejskie zarośla wierzby lapońskiej lub wierzby śląskiej
Siedliska zaroślowe 2021 PDF [2,37 MB]
  5130 Zarośla jałowca pospolitego na wrzosowiskach lub murawach nawapiennych
Siedliska zaroślowe 2021 PDF [2,28 MB]
  6150 Wysokogórskie murawy acydofilne i bezwapienne wyleżyska śnieżne
Siedliska łąkowe i murawowe 2021 PDF [2,27 MB]
  6170 Nawapienne murawy wysokogórskie i wyleżyska śnieżne
Siedliska łąkowe i murawowe 2021 PDF [2,14 MB]
  6210 Murawy kserotermiczne
Siedliska łąkowe i murawowe 2021 PDF [2,80 MB]
7110 Torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe)
Siedliska torfowiskowe i źródliskowe 2021 PDF [2,40 MB]
  8150 Środkowoeuropejskie wyżynne piargi i gołoborza krzemianowe
Siedliska naskalne i jaskinie 2021 PDF [2,49 MB]
8160 Podgórskie i wyżynne rumowiska wapienne
Siedliska naskalne i jaskinie 2021 PDF [2,48 MB]
9180 Jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stromych stokach i zboczach
Siedliska leśne 2021 PDF [2,51 MB]
91I0 Ciepłolubne dąbrowy
Siedliska leśne 2021 PDF [2,36 MB]
  91P0 Jodłowy bór świętokrzyski
Siedliska leśne 2021 PDF [2,54 MB]
  91Q0 Górskie reliktowe laski sosnowe
Siedliska leśne 2021 PDF [2,27 MB]
  91T0 Śródlądowy bór chrobotkowy
Siedliska leśne 2021 PDF [2,46 MB]