Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych

Państwowy Monitoring Środowiska
Główny Inspektorat Ochrony Środowiska

Raporty i ekspertyzy

Raporty o stanie środowiska

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska Główny Inspektor Ochrony Środowiska opracowuje, nie rzadziej niż raz na 4 lata, raport o stanie środowiska w Polsce.

Raporty o stanie środowiska opracowywane przez GIOŚ zawierają ocenę poszczególnych komponentów środowiska. Podstawę do ich opracowania stanowią dane i informacje uzyskane w ramach realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska, wykonywanych przez Inspekcję Ochrony Środowiska. W raportach starano się wykazać zarówno powiązania pomiędzy poszczególnymi elementami środowiska, jak i zależności między presjami wywieranymi przez człowieka na te elementy, a ich stanem.

Raporty o stanie środowiska przedstawiają zagregowaną informację o środowisku w czytelny i przystępny sposób. W rozdziale poświęconym przyrodzie i różnorodności biologicznej można zapoznać się m.in. ze stanem krajowej awifauny, czy stanem zdrowotnym drzewostanów, jak również z wynikami realizowanego Monitoringu Gatunków i Siedlisk Przyrodniczych.

Materiały do pobrania:

 

Więcej materiałów na temat stanu środowiska w kraju można znaleźć na stronie z publikacjami Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska.

Ekspertyzy

W ramach zadań związanych z prowadzeniem Monitoringu Gatunków i Siedlisk Przyrodniczych Główny Inspektorat Ochrony Środowiska zleca wykonanie ekspertyz mających na celu m.in. wskazanie możliwości rozwoju realizowanego monitoringu poprzez zastosowanie nowych technologii, czy też nowego podejścia metodycznego.

Poniżej udostępniamy do zapoznania się ekspertyzy opracowane w ramach projektu: „Monitoring siedlisk przyrodniczych z uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000 w 2021 roku”.

Materiały do pobrania: