Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych

Państwowy Monitoring Środowiska
Główny Inspektorat Ochrony Środowiska

Wyniki monitoringu siedlisk z lat 2006-2008

W latach 2006-2008 monitoringiem objęto 20 typów siedlisk przyrodniczych, w tym 16 priorytetowych. Obserwacje terenowe przeprowadzono na około 1670 stanowiskach monitoringowych, z których część zlokalizowana została w około 170 specjalnych obszarach ochrony siedlisk Natura 2000.

Poniżej udostępniono sprawozdania zawierające szczegółowe wyniki każdego z monitorowanych w latach 2006-2008 siedlisk przyrodniczych.

siedlisko priorytetowe

Kod Siedlisko Grupa Rok Format [Rozmiar]
1150 Zalewy i jeziora przymorskie (laguny)
Siedliska nadmorskie 2008 PDF [848 KB]
1340 Śródlądowe halofilne łąki
Siedliska nadmorskie 2007 2008 PDF [1,25 MB]
2130 Nadmorskie wydmy szare
Siedliska nadmorskie 2006 2007 2008 PDF [1,19 MB]
2140 Nadmorskie wrzosowiska bażynowe
Siedliska nadmorskie 2006 2007 2008 PDF [1,04 MB]
4070 Zarośla kosodrzewiny
(Pinetum mugo)
Siedliska zaroślowe 2006 2007 2008 PDF [1,05 MB]
6110 Skały wapiene i neutrofilne z roślinnością pionierską
(Alysso-Sedion)
Siedliska łąkowe i murawowe 2006 2007 2008 PDF [1,01 MB]
6120 Ciepłolubne, śródlądowe murawy napiaskowe
(Koelerion glaucae)
Siedliska łąkowe i murawowe 2007 2008 PDF [1,38 MB]
  6210 Murawy kserotermiczne
(Festuco-Brometea)
Siedliska łąkowe i murawowe 2006 2007 2008 PDF [1,33 MB]
6230 Bogate florystycznie górskie i niżowe murawy bliźniczkowe
(Nardetalia - płaty bogate florystycznie)
Siedliska łąkowe i murawowe 2006 2007 2008 PDF [1,19 MB]
7110 Torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe)
Siedliska torfowiskowe i źródliskowe 2006 2007 2008 PDF [1,11 MB]
7210 Torfowiska nakredowe
(Cladietum marisci, Caricetum buxbaumi, Schoenetum nigricantis)
Siedliska torfowiskowe i źródliskowe 2006 2007 2008 PDF [1,24 MB]
7220 Źródliska wapienne ze zbiorowiskami Cratoneurion commutati
Siedliska torfowiskowe i źródliskowe 2006 2007 2008 PDF [1,19 MB]
8160 Podgórskie i wyżynne rumowiska wapienne ze zbiorowiskami ze Stipion calamagrostis
Siedliska naskalne 2006 2007 2008 PDF [1,17 MB]
9180 Jaworzyny lasy klonowo-lipowe na stromych stokach i zboczach
(Tilio platyphyllis-Acerion pseudoplatani)
Siedliska leśne 2006 2007 2008 PDF [1,25 MB]
91D0 Bory i lasy bagienne
Siedliska leśne 2006 2007 2008 PDF [1,13 MB]
91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe olszowe i jesionowe
(Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy źródliskowe)
Siedliska leśne 2006 2007 2008 PDF [1,15 MB]
91I0 Ciepłolubne dąbrowy
Siedliska leśne 2006 2007 2008 PDF [1,3 MB]
  91P0 Jodłowy bór świętokrzyski
(Abietetum polonicum)
Siedliska leśne 2006 2007 2008 PDF [1,5 MB]
  91Q0 Górskie reliktowe laski sosnowe
(Erico-Pinion)
Siedliska leśne 2006 2008 PDF [1,08 MB]
  91T0 Śródlądowy bór chrobotkowy
Siedliska leśne 2006 2007 2008 PDF [1,02 MB]

Podsumowanie wyników monitoringu