Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych

Państwowy Monitoring Środowiska
Główny Inspektorat Ochrony Środowiska

Wyniki monitoringu siedlisk z lat 2016-2018

W latach 2016-2018 monitoringiem objęto 65 typów siedlisk przyrodniczych, w tym 9 priorytetowych. Obserwacje terenowe przeprowadzono na około 4020 stanowiskach monitoringowych, z których część zlokalizowana została w około 370 specjalnych obszarach ochrony siedlisk Natura 2000.

Poniżej udostępniono sprawozdania zawierające szczegółowe wyniki każdego z monitorowanych w latach 2016-2018 siedlisk przyrodniczych.

siedlisko priorytetowe

  Kod Siedlisko Grupa Rok Format [Rozmiar]
  1210 Kidzina na brzegu morskim
Siedliska nadmorskie 2018 PDF [3,51 MB]
  1230 Klify na wybrzeżu Bałtyku
Siedliska nadmorskie 2017 PDF [2,79 MB]
  1310 Śródlądowe błotniste solniska z solirodkiem
(Salicornion ramosissimae)
Siedliska nadmorskie 2016 PDF [1,49 MB]
  1330 Solniska nadmorskie. (Glauco-Puccinellietalia część – zbiorowiska nadmorskie)
Siedliska nadmorskie 2017 PDF [3,23 MB]
1340 Śródlądowe słone łąki, pastwiska i szuwary (Glauco-Puccinellietalia część - zbiorowiska śródlądowe)
Siedliska nadmorskie 2018 PDF [3,71 MB]
  2110 Inicjalne stadia nadmorskich wydm białych
Siedliska nadmorskie 2018 PDF [2,48 MB]
  2120 Nadmorskie wydmy białe
(Elymo-Ammophiletum)
Siedliska nadmorskie 2018 PDF [2,50 MB]
2130 Nadmorskie wydmy szare
Siedliska nadmorskie 2018 PDF [4,22 MB]
2140 Nadmorskie wrzosowiska bażynowe
Siedliska nadmorskie 2018 PDF [3,45 MB]
  2160 Nadmorskie wydmy z zaroślami rokitnika
Siedliska nadmorskie 2016 PDF [1,54 MB]
  2170 Nadmorskie wydmy z zaroślami wierzby piaskowej
Siedliska nadmorskie 2016 PDF [1,43 MB]
  2180 Lasy mieszane i bory na wydmach nadmorskich
Siedliska nadmorskie 2018 PDF [2,70 MB]
  2190 Wilgotne zagłębienia międzywydmowe
Siedliska nadmorskie 2018 PDF [2,57 MB]
  2330 Wydmy śródlądowe z murawami napiaskowymi
Siedliska nadmorskie 2017 2018 PDF [3,15 MB]
  3110 Jeziora lobeliowe
Siedliska wodne i nadwodne 2016 PDF [3,83 MB]
  3130 Brzegi lub osuszane dna zbiorników wodnych ze zbiorowiskami z Littorelletea, Isoëto– Nanojuncetea
Siedliska wodne i nadwodne 2017 PDF [4,63 MB]
  3140 Twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki z podwodnymi łąkami ramienic Charetea
Siedliska wodne i nadwodne 2017 PDF [4,88 MB]
  3150 Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion
Siedliska wodne i nadwodne 2016 2017 2018 PDF [8,57 MB]
  3160 Naturalne, dystroficzne zbiorniki wodne
Siedliska wodne i nadwodne 2016 PDF [2,62 MB]
  3220 Pionierska roślinność na kamieńcach górskich potoków
Siedliska wodne i nadwodne 2016 PDF [2,25 MB]
  3230 Zarośla wrześni na kamieńcach i żwirowiskach górskich potoków (Salici-Myricarietum część - z przewagą wrześni)
Siedliska wodne i nadwodne 2016 PDF [2,00 MB]
  3240 Zarośla wierzby siwej na kamieńcach i żwirowiskach górskich potoków (Salici-Myricarietum część - z przewagą wierzby)
Siedliska wodne i nadwodne 2016 PDF [2,00 MB]
  3260 Nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników Ranunculion fluitantis
Siedliska wodne i nadwodne 2016 PDF [2,13 PB]
  3270 Zalewane muliste brzegi rzek
Siedliska wodne i nadwodne 2016 PDF [1,96 MB]
  4010 Wilgotne wrzosowiska z wrzoścem bagiennym
(Ericion tetralix)
Siedliska zaroślowe 2016 PDF [1,40 MB]
  4030 Suche wrzosowiska
(Calluno-Genistion, Pohlio-Callunion, Calluno-Arctostaphylion)
Siedliska zaroślowe 2016 PDF [2,04 MB]
  4060 Wysokogórskie borówczyska bażynowe
(Empetro-Vaccinietum)
Siedliska zaroślowe 2016 PDF [2,26 MB]
  4080 Subalpejskie zarośla wierzbowe wierzby lapońskiej lub śląskiej
(Salicetum lapponum, Salicetum silesiacae)
Siedliska zaroślowe 2016 PDF [1,74 MB]
40A0 Zarośla wisienki stepowej Prunetum fructinosae
Siedliska zaroślowe 2018 PDF [2,68 MB]
  5130 Zarośla jałowca pospolitego na wrzosowiskach lub murawach nawapiennych
Siedliska zaroślowe 2016 PDF [2,17 MB]
6110 Skały wapienne i neutrofilne z roślinnością pionierską
(Alysso-Sedion)
Siedliska łąkowe i murawowe 2018 PDF [3,37 MB]
6120 Ciepłolubne, śródlądowe murawy napiaskowe
(Koelerion glaucae)
Siedliska łąkowe i murawowe 2018 PDF [5,64 MB]
  6130 Murawy galmanowe
Siedliska łąkowe i murawowe 2018 PDF [3,20 MB]
  6150 Wysokogórskie murawy acidofilne (Juncion trifidi) i bezwapienne wyleżyska śnieżne (Salicion herbaceae)
Siedliska łąkowe i murawowe 2016 PDF [1,94 MB]
  6170 Nawapienne murawy wysokogórskie (Seslerion tatrae) i wyleżyska śnieżne (Arabidion coeruleae)
Siedliska łąkowe i murawowe 2016 PDF [1,64 MB]
  6190 Murawy panońskie (Stipo-Festucetalia pallentis)
Siedliska łąkowe i murawowe 2016 PDF [1,29 MB]
6230 Bogate florystycznie górskie i niżowe murawy bliźniczkowe (Nardetalia - płaty bogate florystycznie)
Siedliska łąkowe i murawowe 2017 2018 PDF [8,11 MB]
  6410 Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe
(Molinion)
Siedliska łąkowe i murawowe 2017 2018 PDF [5,79 MB]
  6430 Ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium)
Siedliska łąkowe i murawowe 2016 2017 PDF [7,19 MB]
  6440 Łąki selernicowe
(Cnidion dubii)
Siedliska łąkowe i murawowe 2016 PDF [2,52 MB]
  6510 Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie
(Arrhenatherion elatioris)
Siedliska łąkowe i murawowe 2017 2018 PDF [9,82 MB]
  6520 Górskie łąki konietlicowe i mietlicowe użytkowane ekstensywnie
(Polygono-Trisetion i Arrhenatherion)
Siedliska łąkowe i murawowe 2017 2018 PDF [6,45 MB]
  65XX Eutroficzne łąki wilgotne
(Calthion)
Siedliska łąkowe i murawowe 2017 PDF [6,86 MB]
  7120 Torfowiska wysokie zdegradowane, lecz zdolne do naturalnej i stymulowanej regeneracji
Siedliska torfowiskowe i źródliskowe 2016 PDF [3,05 MB]
  7140 Torfowiska przejściowe i trzęsawiska
Siedliska torfowiskowe i źródliskowe 2016 2017 PDF [7,67 MB]
  7150 Obniżenia na podłożu torfowym z roślinnością ze związku Rhynchosporion
Siedliska torfowiskowe i źródliskowe 2016 PDF [2,96 MB]
7210 Torfowiska nakredowe
(Cladietum marisci, Caricetum buxbaumi, Schoenetum nigricantis)
Siedliska torfowiskowe i źródliskowe 2018 PDF [5,95 MB]
7220 Źródliska wapienne ze zbiorowiskami Cratoneurion commutati
Siedliska torfowiskowe i źródliskowe 2017 2018 PDF [5,7 MB]
  7230 Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk
Siedliska torfowiskowe i źródliskowe 2017 PDF [6,91 MB]
  8110 Piargi i gołoborza krzemianowe
Siedliska naskalne 2018 PDF [2,92 MB]
  8120 Piargi i gołoborza wapienne ze zbiorowiskami Papaverion Tatrici lub Arabidion Alpinae
Siedliska naskalne 2017 PDF [2,25 MB]
  8150 Środkowoeuropejskie wyżynne piargi i gołoborza krzemianowe
Siedliska naskalne 2016 PDF [1,94 MB]
  8210 Wapienne ściany skalne ze zbiorowiskami Potentilletalia Caulescentis
Siedliska naskalne 2017 PDF [3,05 MB]
  8220 Ściany skalne i urwiska krzemianowe ze zbiorowiskami z Androsacion Vandellii
Siedliska naskalne 2017 PDF [5,00 MB]
  8230 Pionierskie murawy na skałach krzemianowych
(Arabidopsidion Thalianae)
Siedliska naskalne 2017 PDF [2,39 MB]
  9110 Kwaśne buczyny
(Luzulo-Fagion)
Siedliska leśne 2017 2018 PDF [8,77 MB]
  9130 Żyzne buczyny
(Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion)
Siedliska leśne 2017 2018 PDF [9,35 MB]
  9140 Górskie jaworzyny ziołoroślowe
(Aceri Fagetum)
Siedliska leśne 2017 PDF [2,49 MB]
  9150 Ciepłolubne buczyny storczykowe
(Cephalanthero Fagenion)
Siedliska leśne 2017 PDF [5,55 MB]
  9160 Grąd subatlantycki
(Stellario Carpinetum)
Siedliska leśne 2017 PDF [5,43 MB]
  9190 Kwaśne dąbrowy
(Quercion Robori Petraeae)
Siedliska leśne 2017 PDF [2,49 MB]
  91F0 Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe
(Ficario Ulmetum)
Siedliska leśne 2017 PDF [6,57 MB]
  9410 Górskie bory świerkowe (Piceion abietis część - zbiorowiska górskie)
Siedliska leśne 2016 PDF [2,68 MB]
  9420 Górski bór limbowo-świerkowy
(Pino cembrae-Piceetum)
Siedliska leśne 2016 PDF [1,41 MB]
  91XX Olsy
(Carici elongatae-Alnetum)
Siedliska leśne 2018 PDF [4,46 MB]

Podsumowanie wyników monitoringu