Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych

Państwowy Monitoring Środowiska
Główny Inspektorat Ochrony Środowiska

Sprawozdanie do KE z 2007 roku

Zgodnie z postanowieniami art. 17 dyrektywy siedliskowej (Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory) kraje członkowskie Unii Europejskiej zobowiązane są do przekazywania Komisji Europejskiej (KE), co 6 lat, sprawozdania z wdrażania postanowień tejże dyrektywy. Część tego sprawozdania stanowią raporty dotyczące stanu ochrony siedlisk przyrodniczych i gatunków roślin i zwierząt z wyłączeniem ptaków, będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty Europejskiej. Są to siedliska przyrodnicze i gatunki wymienione w załącznikach I, II, IV i V dyrektywy siedliskowej.

W roku 2007 Polska, po raz pierwszy, przekazała do Komisji Europejskiej raporty dotyczące stanu ochrony siedlisk i gatunków będących przedmiotem zainteresowania Unii Europejskiej. Raporty obejmowały ocenę stanu ochrony na koniec okresu sprawozdawczego obejmującego lata 2001-2006.

Przygotowano łącznie 394 raporty dla gatunków roślin, gatunków zwierząt i siedlisk przyrodniczych:

  • 62 raporty dla gatunków roślin, w tym 20 raportów dla regionu alpejskiego i 42 dla regionu kontynentalnego
  • 221 raportów dla gatunków zwierząt, w tym 90 raportów dla regionu alpejskiego, 127 dla regionu kontynentalnego i 4 raporty dla obszaru morskiego Morza Bałtyckiego.
  • 111 raportów dla siedlisk przyrodniczych, w tym 40 raportów dla regionu alpejskiego, 68 dla regionu kontynentalnego i 3 raporty dla obszaru morskiego Morza Bałtyckiego.
Stan ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych w regionach biogeograficznych i morskim obszarze Morza Bałtyckiego.
Rysunek 1. Stan ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych w regionach biogeograficznych i morskim obszarze Morza Bałtyckiego. Źródło: raporty dla Komisji Europejskiej z 2007 roku.

Stan ochrony siedlisk przyrodniczych i gatunków w Polsce w latach 2001-2006 został także opisany w Biuletynie Monitoringu Przyrody nr 6 (2008/1).

Pełne wersje raportów przesłanych do Komisji Europejskiej za lata 2001-2006 dostępne są na stronie Eionet: Article 17 web tool.

Zasady sporządzania raportu oraz sposób oceny stanu ochrony oraz poszczególnych parametrów zawarte są w tzw. wytycznych do raportowania umieszczonych na portalu referencyjnym dla okresu sprawozdawczego 2001-2006.