Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych

Państwowy Monitoring Środowiska
Główny Inspektorat Ochrony Środowiska

Wyniki monitoringu siedlisk z lat 2013-2014

W latach 2013-2014 monitoringiem objęto 38 typów siedlisk przyrodniczych, w tym 17 priorytetowych. Obserwacje terenowe przeprowadzono na około 2910 stanowiskach monitoringowych, z których część zlokalizowana została w około 280 specjalnych obszarach ochrony siedlisk Natura 2000.

Poniżej udostępniono sprawozdania zawierające szczegółowe wyniki każdego z monitorowanych w latach 2013-2014 siedlisk przyrodniczych.

siedlisko priorytetowe

Kod Siedlisko Grupa Rok Format [Rozmiar]
1150 Zalewy i jeziora przymorskie (laguny)
Siedliska nadmorskie 2013 PDF [1,83 MB]
  1210 Kidzina na brzegu morskim
Siedliska nadmorskie 2013 2014 PDF [1,52 MB]
1340 Śródlądowe słone łąki, pastwiska i szuwary
(Glauco-Puccinellietalia część - zbiorowiska śródlądowe)
Siedliska nadmorskie 2014 PDF [1,63 MB]
  2110 Inicjalne stadia nadmorskich wydm białych
Siedliska nadmorskie 2013 2014 PDF [1,42 MB]
  2120 Nadmorskie wydmy białe
(Elymo-Ammophiletum)
Siedliska nadmorskie 2013 2014 PDF [1,65 MB]
2130 Nadmorskie wydmy szare
Siedliska nadmorskie 2014 PDF [1,81 MB]
2140 Nadmorskie wrzosowiska bażynowe
Siedliska nadmorskie 2014 PDF [1,83 MB]
  2180 Lasy mieszane i bory na wydmach nadmorskich
Siedliska nadmorskie 2013 PDF [2,02 MB]
  2190 Wilgotne zagłębienia międzywydmowe
Siedliska nadmorskie 2013 2014 PDF [1,96 MB]
  3130 Brzegi lub osuszane dna zbiorników wodnych ze zbiorowiskami z Littorelletea, Isoëto-Nanojuncetea
Siedliska wodne i nadwodne 2013 2014 PDF [1,95 MB]
  3140 Twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki wodne z podwodnymi łąkami ramienic Charetea
Siedliska wodne i nadwodne 2013 2014 PDF [1,93 MB]
  3270 Zalewane muliste brzegi rzek
Siedliska wodne i nadwodne 2013 2014 PDF [1,63 MB]
4070 Zarośla kosodrzewiny
(Pinetum mughi)
Siedliska zaroślowe 4070 PDF [1,7 MB]
40A0 Zarośla wisienki stepowej Prunetum fructinosae
Siedliska zaroślowe 2013 2014 PDF [1,98 MB]
6110 Skały wapienne i neutrofilne z roślinnością pionierską
(Alysso-Sedion)
Siedliska łąkowe i murawowe 2013 2014 PDF [1,77 MB]
6120 Ciepłolubne, śródlądowe murawy napiaskowe
(Koelerion glaucae)
Siedliska łąkowe i murawowe 2014 PDF [1,6 MB]
  6130 Murawy galmanowe
Siedliska łąkowe i murawowe 2013 2014 PDF [2,05 MB]
  6210 Murawy kserotermiczne
(Festuco-Brometea)
Siedliska łąkowe i murawowe 2013 2014 PDF [2,3 MB]
6230 Bogate florystycznie górskie i niżowe murawy bliźniczkowe (Nardetalia - płaty bogate florystycznie)
Siedliska łąkowe i murawowe 2013 2014 PDF [2,16 MB]
  65XX Eutroficzne łąki wilgotne (zw. Calthion)
Siedliska łąkowe i murawowe 2013 PDF [2,29 MB]
7110 Torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe)
Siedliska torfowiskowe i źródliskowe 2013 2014 PDF [2,04 MB]
  7120 Torfowiska wysokie zdegradowane, lecz zdolne do naturalnej i stymulowanej regeneracji
Siedliska torfowiskowe i źródliskowe 2013 PDF [2 MB]
7210 Torfowiska nakredowe
(Cladietum marisci, Caricetum buxbaumi, Schoenetum nigricantis)
Siedliska torfowiskowe i źródliskowe 2013 2014 PDF [1,83 MB]
7220 Źródliska wapienne ze zbiorowiskami Cratoneurion commutati
Siedliska torfowiskowe i źródliskowe 2013 2014 PDF [2,09 MB]
  8110 Piargi i gołoborza krzemianowe
Siedliska naskalne 2013 2014 PDF [1,97 MB]
8160 Podgórskie i wyżynne rumowiska wapienne ze zbiorowiskami ze Stipion calamagrostis
Siedliska naskalne 2013 2014 PDF [2,06 MB]
  8310 Jaskinie nieudostępnione do zwiedzania
Siedliska naskalne 2013 2014 PDF [1,58 MB]
  9110 Kwaśne buczyny
(Luzulo-Fagion)
Siedliska leśne 2013 PDF [2,53 MB]
  9130 Żyzne buczyny
(Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion)
Siedliska leśne 2013 PDF [2,44 MB]
  9170 Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny
(Galio-Carpinetum i Tilio-Carpinetum)
Siedliska leśne 2013 2014 PDF [2,12 MB]
9180 Jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stromych stokach i zboczach
(Tilio platyphyllis-Acerion pseudoplatani)
Siedliska leśne 2013 2014 PDF [2,47 MB]
91D0 Bory i lasy bagienne
Siedliska leśne 2013 2014 PDF [2,38 MB]
91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe olszowe i jesionowe
(Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy źródliskowe)
Siedliska leśne 2013 2014 PDF [2,38 MB]
91I0 Ciepłolubne dąbrowy
(Quercetalia pubescentis-petraeae)
Siedliska leśne 2013 2014 PDF [2,21 MB]
  91P0 Jodłowy bór świętokrzyski
(Abietetum polonicum)
Siedliska leśne 2013 2014 PDF [1,88 MB]
  91Q0 Reliktowe laski sosnowe
Siedliska leśne 2014 PDF [1,62 MB]
  91T0 Śródlądowy bór chrobotkowy
Siedliska leśne 2014 PDF [1,96 MB]
  91XX Olsy
(Carici elongatae-Alnetum)
Siedliska leśne 2013 PDF [2,02 MB]

Podsumowanie wyników monitoringu