Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych

Państwowy Monitoring Środowiska
Główny Inspektorat Ochrony Środowiska

Sprawozdanie do KE z 2025 roku

Zgodnie z postanowieniami art. 17 dyrektywy siedliskowej (Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory) kraje członkowskie Unii Europejskiej zobowiązane są do przekazywania Komisji Europejskiej (KE), co 6 lat, sprawozdania z wdrażania postanowień tejże dyrektywy. Część tego sprawozdania stanowią raporty dotyczące stanu ochrony siedlisk przyrodniczych i gatunków roślin i zwierząt z wyłączeniem ptaków, będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty Europejskiej. Są to siedliska przyrodnicze i gatunki wymienione w załącznikach I, II, IV i V dyrektywy siedliskowej.

W roku 2025 Polska, po raz czwarty, przekaże do Komisji Europejskiej raporty dotyczące stanu ochrony siedlisk i gatunków będących przedmiotem zainteresowania Unii Europejskiej. Raporty będą obejmowały ocenę stanu ochrony na koniec okresu sprawozdawczego obejmującego lata 2019-2024.

Zasady sporządzania raportu oraz sposób oceny stanu ochrony oraz poszczególnych parametrów zawarte są w tzw. wytycznych do raportowania umieszczonych na portalu referencyjnym dla okresu sprawozdawczego 2019-2024.

Pełne wersje raportów dotychczas przesłanych do Komisji Europejskiej dostępne są na stronie Eionet: Article 17 web tool.