Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych

Państwowy Monitoring Środowiska
Główny Inspektorat Ochrony Środowiska

Polityka prywatności

Ochrona danych osobowych jest priorytetem Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. Dane osobowe w serwisach Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska przetwarzane są zgodnie z Polityką prywatności.

Polityka prywatności

Ochrona danych osobowych jest priorytetem Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. Dane osobowe w serwisach Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska przetwarzane są w granicach i na podstawie obowiązującego prawa.

Niniejsza Polityka prywatności zawiera informacje wymagane przez przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej „RODO”).

Czym są dane osobowe?

Dane osobowe to, zgodnie z RODO, informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku korzystania z naszych serwisów takimi danymi są np. adres e-mail, adres IP lub dane zawarte w nazwie konta poczty elektronicznej czy w innej usłudze oferowanej przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska. Dane osobowe mogą być zapisywane w plikach cookie lub podobnych technologiach instalowanych w systemach teleinformatycznych Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, które są używane podczas korzystania z naszych usług. W naszych serwisach internetowych i w aplikacjach używamy wyżej wskazanych technologii do zbierania i przetwarzania danych osobowych.

Zgoda

Zgoda, która jest dobrowolna, jest niezbędna, aby korzystać z serwisów Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska.

Jeśli nie zgadza się Pani/Pan na stosowane technologie prosimy o zamknięcie strony i usunięcie plików cookie ze swojego urządzenia.

Administrator danych osobowych

Zgodnie z art. 13 RODO informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Główny Inspektor Ochrony Środowiska z siedzibą w Warszawie, ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 3, 02-362 Warszawa.

W sprawach dotyczących danych osobowych można kontaktować się także z Inspektorem Ochrony Danych w Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska pisząc na adres e-mail: iod@gios.gov.pl., tel. +48 22 369 25 21.

Podstawa i cel przetwarzania

Przetwarzanie danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 i art. 7 RODO w celu wykonywania zadań Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. W zakresie przetwarzania Pani/Pana danych, jakie są niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze oraz wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym, Administrator powołuje się na art. 6 ust. 1 lit. c) i e) RODO.

Czas przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okresy wynikające z przepisów prawa, prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora oraz będą archiwizowane zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi Główny Inspektorat Ochrony Środowiska. Nigdy nie będziemy przetwarzać danych osobowych ponad okres dłuższy niż wynika to z podstaw prawnych.

Państwa uprawnienia

Zgodnie z RODO, przysługują Państwu następujące uprawnienia związane z przetwarzaniem w naszych serwisach danych osobowych:

  • prawo dostępu do swoich danych osobowych,
  • prawo sprostowania swoich danych osobowych,
  • prawo usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
  • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, w sytuacji, gdy dane są przetwarzane na podstawie uzyskanej zgody, przy czym jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
  • wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
  • wniesienie skargi do organu nadzorczego – do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Przekazywanie i profilowanie danych

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane innym organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działających na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą podlegać profilowaniu.

Zmiany niniejszej Polityki prywatności

Zobowiązujemy się do regularnego przeglądu Polityki prywatności i jej każdorazowej zmiany w sytuacji, gdy okaże się to niezbędne z uwagi na zmianę przepisów prawa, orzecznictwo sądów i organów odpowiedzialnych za nadzór nad procesami przetwarzania i ochrony danych osobowych.

Zastrzegamy również możliwość zmiany niniejszej Polityki prywatności w przypadku zmian technologii, przy wykorzystaniu której przetwarzamy dane osobowe (o ile zmiana jej wpływa na brzmienie niniejszego dokumentu).